Hechos 23

1Pâl ba Ju laka dadaukra wihtka nani ba kaiki, naku win: --Muihki nani, pyua bani ban naiwa kat sin, Gâd mapara lukanki na pain brisna. 2Bamna Ananaias, prîst nani sut wihtka ba, Pâl lamara bui kan uplika nani ra adar yan, witin ba lika ai bila kat prukbia. 3Sakuna Pâl pana win: --Dawan mita man ra mai prukbia yu kumi, kuninkira! Man baha iwaika ba wina lâ ba kat laika daukisma ki? Sakuna kais, man mita lâ ba krikisma, ai prukaia adar yabisma bamna. 4Baha nani bara kan ba win: --Man baku Gad prîstka tara ba swira daukisma ki? 5Pâl bila: --Muihki nani, yang kaikras kapri witin ba prîst tara kan ba, kan Ulbankara naku wisa: 'Man tasbaiam wihtka mapara saura aisapara.' 6Bamna Pâl kaikan, Ju laka dadaukra wihtka tila nani ba Sadyusi nani, bara wala nani ba Parisi nani kan. Bara witin ai bila baikra karna ni wini, aisin: --Muihki nani, yang na Parisi sika, kan aisiki ba Parisi kan bamna. Bara nahara lâ ra ai bri na lika, pruan nani kli raya bubia bila kaikisna ba tawan. 7Naha aisin bara, Parisi nani bara Sadyusi nani aikuki mahka pana pana aisi blahwan, bamna aidrubanka ba dakni wal takan. 8Kan Sadyusi nani wisa pruan nani ba kli bubia apia, insal nani bara spirit sin apu; sakuna Parisi nani lika baha diara nani sut ba kasak lukisa. 9Sut ba wini bangwi kan; bamna Parisi daknika tila ba wina lâ smasmalkra tila nani sin buan, bara win: --Naha waitnika na diara saura kumi sin daukras, bankra spirit kum apia kaka insal kum sapa witin ra aisin. 10Blahwanka ba tara kan bamna, kamandanti ba sîbri kan. Witin luki kan bankra upla nani mita Pâl ba alki kalki yuya man daukbia. Baku bara, witin mita suldawa nani paiwan, Pâl ba baha nani tila wina saki, kli kwartel ra brihwabia. 11Tihmia wala ra, Dawan mita Pâl ra bal win: "Pâl, kupiam karna bri bas; Jerusalem ra, yang witniski aisaram ba baku, man Rom ra sin aisama." 12Yu wala titan, Ju nani asla taki swir takiki ra lâ daukan, witin nani plun pibia apia, diara sin dibia apia, Pâl ikbia ba kat. 13Pâl ikaia swir taki ba lika waitna asla 40 pura kan. 14Witin nani prîst tara nani ra, bara wihta almuk nani ra sin wih win: --Yang nani swir takiki ra lâ daukri, plun piaia apia, diara sin diaia apia, Pâl ikamna ba kat. 15Bamna man nani bara Ju laka dadaukra wihtka nani aikuki kamandanti ra aisas, yauhka Pâl ba man nani mamwan ra bri balbia, ai laka ba kau pain pliki kaikaia baku. Bara kais, yang nani lika pat ridi kamna Pâl ba ikaia, kau man nani mamwanra waras bara. 16Naha sturka na Pâl lakrika luhpia waitna wahma kum kyama ra diman, bara witin kwartel ra wan baha tanka ba Pâl ra maisapahkaia. 17Bamna Pâl mita kapten kum winan witin ra balan, bara win: --Naha tukta waitna wahma na kamandanti ra brihwas; witin sturi brisa wiaia. 18Bara kapten ba tukta waitna wahma ba bri kamandanti ra bara, win: --Baha Pâl yawan silak ra bri ba mita ai paiwan wari, bara ai win, naha tukta wahma na sturi man ra mai wiaia brisa, bamna man ra brih balamna. 19Kamandanti ba mita tukta wahma ba mihta ra alki, wal aihka tnayara taki, makabi walan: --Man dia ai wiaia brisma ki? 20Bara tukta waitna wahma ba bila: --Ju nani lâ daukan mamkabaia, yauhka man Pâl ba Ju wihtka nani mawanra bri waia, kunin man ai tanka ba kau pain pliki kaikaia baku. 21Bamna man baha nani bila walpa ra; kan witin nani tila wina waitna 40 pura yukuwi bila kaikisa, swir sin taki bangwan plun piaia apia, diara sin diaia apia, Pâl ikbia ba kat. Bara nanara baha nani ridi pali sa, dia man wima ba bilam kaikisa. 22Bara kamandanti tukta waitna wahma ba mahka blikan wan, bara win witin ra dia sturka aisin ba upla kumi ra sin wiaia apia. 23Kamandanti kapten wal, witin ra winan balan, bara adar yan suldawa nani ridi sakbia Sesaria ra waia, tihmia 9 aklak; 200 suldawa ai mina ra wapaia, 70 ba lika aras ra uli, wala 200 ba lika langsar brikan. 24Baha purkara, adar yan aras nani ridi daukbia Pâl ulaia dukyara, bara sin win Pâl ba yamni pain wihta tara Piliks mihta kat brihwabia. 25Witin nani ba wal wauhtaya sin naku ulbi, blikan: 26"Klaudius Lisias ba wina Piliks wihtka tara bara lakula daukisa: Naksa! 27Ju nani mita naha waitnika na alki ikaikan, sakuna walri witin na Rom suliarka sa, bamna suldawaki nani aikuki wih dakbi sakri. 28Yang sin walaia want kapri, dia pali tawan ai dahra kwahki kan ba, bamna Ju nani wihtka nani mawanra brihwari, 29bara tanka pliki kaikri, bara baha lika witin nani ai laka ba dukyara kan, sakuna witin ra ikaia apia kaka silak ra mangkaia patka apu pali kan. 30Sakuna yang sturi walri, Ju nani mita witin na ikaia lâ daukan, bamna man ra blikuna, bara yang wiri dahra kwakwahkra nani ba sin man mamwanra bal aisabia. Bamna aisabi." 31Bamna suldawa nani mita dia witin nani ra adar yan ba kat, Pâl ba brih tihmia Antipatris ra brihwan. 32Yu wala titan, suldawa nani ai mina wapi nani kan ba sut kli kwartel ra wan, sakuna aras ra uli kan ba lika ban Pâl wal wan. 33Witin nani Sesaria ra balan bara, wauhtaya ba wihta tara mihta ra mangkan, Pâl ba sin. 34Wihta tara ra wauhtaya yan aisi kaikan ningka ra, makabi walan Pâl ba ani wina sapa. Sailisia wina sa win walan bara, 35witin Pâl ra win: --Man wina walamna damhra kwahki nani ba aidrubi balbia taim. Bara adar yan suldawa mihta ra mangkaia, king Herad watla ra brisi main kaiki bri kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\