Hechos 24

1Yu 5 ningkara, prîst tara Ananaias, Ju wihtka almuk nani, bara layar kum nina Tertulus ba kira, Sesaria ra wan. Naha nani sut wihta tara mawanra wan, Pâl dahra kwahkaia. 2Pâl ba brih balan bara, Tertulus lika mahka dahra kwahki naku aisin Piliks ra: --Man ra tingki luki bangwisna, puri wihtka tara sma ba, aiyapah, kupi kumi sin bangwisna, man sinskam tara laka ba kat dia, dia wan kuntrika want kan ba aitani kat sa. 3Naha diara nani sut na, yang nani pyua bani brisna plis banira, puri wihtka Piliks; baha mita yang nani man ra tingki uya lukisna. 4Sakuna pyuam uya maikrika tikaia apia ba tawan, mamkabisna, kupiam yamnika ba kat yang nani ra nan lupia ai wali kama. 5Naha waitnika lika uya saura pali kan yang nani sakri, Ju nani sut tasba aiska ra ba kupia turbisa, witin na sin Nasarin nani ta uplika kumi sa. 6Tempel pali ba sin sauhkaia trai munan, baha tawan yang nani mita witin na alkri. [Laika kat laka daukaia luki bangwri. 7Sakuna suldawa nani kiaptinka Lisias bui dimi taibi pali wan muni, yang nani mihti wina dakban.] 8Bamna man mita makabi walma, bara lika tanka ba pain kaikma, nahki diara nani sut yang nani aisisna ba kasak pali sapa. 9Ju nani bahara kan ba sut bila, baha diara nani aisi ba lika kasak pali sa. 10Bamna wihta tara ba Pâl ra sain yan aisaia, bara Pâl bila: --Pain pali lukisna, tainka ba param saki man mamwanra aisaia, kan yang pain kaikisna nahki man naha nisanka purara mani ailal wihta tara aimakisma ba. 11Baha tanka ba man pali mita kaikaia sma, nahki yu 12 baman luan sa, yang Jerusalem ra balri Gâd ra puri sunaia. 12Ju nani mita ai kaikras, yang tempel ra upla wal blahwi apia kaka maisakapi kapri, witin nani sinagog ra bara plis wala nani ra sin apia. 13Naha uplika nani daihra kwahki na, kumi yang tainka ba param sip mai wibia apia. 14Sakuna diara kasak ba latan mai wisna: yang damiki nani Gâdka dukya daukisna Yabal Raya natka bak, witin nani mita baha yabalka aihka baku kulki ba. Bamna kasak lukisna dia, dia Moses lakara ulban ba, bara dahra aisasara nani ulbanka ba sin. 15Bara witin nani na wal baku Gâd wina diara bila kaikisni; pruan nani ba kli buaia sa, upla pain nani, upla saura nani sin. 16Baha mita sika yang kupi lukanka tanka ba klin brisna, Gâd mawanra bara upla nani mawanra sin. 17"Mani ailal plis wala nani ra man tauki katna ba wina, yang pali tasbaia ra kli balri, upliki nani ra prisant yaia, bara sakripais sin daukaia. 18Naha diara na dauki kapri pyua, Ju tila nani Esia wina balan ba mita tempel ra kapri ai kaikan, Moses laka ba kat pat wîni klin daukri kan, upla ailal apu kan ba pyua ra, bara bin sin apu kira. 19Bamna baha uplika nani sika naiwa nara bal man ra daihra kwahkaia kan, yang maipara diara bri kan kaka. 20Apia kaka, naha nani nara bangwi na yarka aisabia, Ju laka dadaukra wihtka nani mawanra katna bara, dia pat kum yang ra sakan sapa. 21Naha bila dukyara kaka lika: yang witin nani tilara katna bara bila baikra karna wini naku aisari ba: 'Naiwa man nani lâ ra ai dingkram na lika, pruan nani kli buaia ba dukyara kasak lukisna ba tawan sika.' 22Piliks lika kristian laka tanka ba pain param walan kan, bara witin aidrubanka ba takaskan, kuna win: --Kamandanti Lisias balbia bara, man nani tankam ba kau walamna. 23Bamna Piliks ba kapten adar yan, Pâl ba main kaiki bri kabia, bara pri swibia, ai uplika nani ra sin sans yabia witin wal aisi kaia. 24Yu tila nani luan ra, Piliks ai maîa Drusila ba wal balan, witinka Ju mairin kan, bara Pâl ba paiwan witin nani ra, Jisas Kraist ra kasak lukaia tanka ba dukyara aisabia wisi. 25Sakuna Pâl aisin ai rayaka wapni bri kaia tanka dukyara, wan wîna alki takaskaia laka, bara naika lâ tara yua ra lâ tara ba dukya ra sin. Bamna Piliks sibrin taki, win: --Nanara man mahka was, sakuna ani pyua yang sans bri kamna bara, kli mai paiwamna. 26Piliks luki kan Pâl mita lalah yabia langkbia dukya ra; baha mita aima ailal paiwi kan witin wal aisaia. 27Baku mani wal luan, bara Porsius Pistus ba Piliks watlika ra wihta tara aimakan. Piliks ba Ju nani wal pain kaia wisi, Pâl ba silak ra ban swin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\