Hechos 25

1Bamna Pistus ba wihta tara aimakaia pliska ba alkaia wan, bara yu yuhmpa luan ningkara, witin Sesaria wina Jerusalem ra wan. 2Bara prîst wihta tara nani, bara Ju ta uplika nani mita witin ra Pâl dahra kwahkan. 3Witin nani makaban, witin nani ra pain luki kaka, dupali Pâl ba Jerusalem ra bri balbia. Witin nani pat la daukan kan Pâl ba yabal ra ikaia, 4sakuna Pistus mita win, Pâl lika silak ra sa Sesaria ra, bara witin sin lukisa pyua wiria ningkara, bahara waia. 5Bara naku win: --Man nani tam uplika nani ba bliks yang wal Sesaria ra wabia, bamna baha waitnika dia swakwanka nani bri kaka, sip sa dahra kwahkaia. 6Pistus ba Jerusalem ra kan yu 8dis apia kaka 10 dis baku, baha wina kli Sesaria ra wan. Yu walara witin ai lâ iwaika ra wih iwan, bara win Pâl ba witin ra bri balbia. 7Pâl ba dimi balan bara, Ju nani Jerusalem wina aidrubi balan kan ba witin tnayara kir bal buan, bara mahka Pâl dahra kwahki diara saura manas aisin. Sakuna baha tanka nani sut lika param apia kan. 8Bamna Pâl ai tanka ba dukyara param saki aisin: --Yang diara saura kumi sin daukras, Ju nani laka mapara, tempel ba mapara sapa, bara Rom kingka mapara sin apia. 9Sakuna Pistus lika Ju nani wal pain kaia ba dukyara, Pâl ra makabi walan: --Man Jerusalem ra waia want sma ki, bahara yang lamka daukaia? 10Pâl bila: --Yang Rom kingka laka daukaika pliska mawanra buisni, baha mita nahara laika ba daukaia sa. Man sin pain kaikisma yang na Ju nani laka mapara diara saura kumi sin daukras. 11Yang diara saura kum daukri bara pruaia aitani kaka, yang wilin sna pruaia. Sakuna daihra kwahki nani sut ba kasak apia kaka, upla kumi mita sin sip apia witin nani mihta ra ai mangkaia. Bamna yang makabisna Rom kingka mita laika ba daukbia. 12Pistus ai kupia krauki uplika nani wal aisin ba ningkara, witin bila: --Rom kingka mita lamka daukaia makabram bamna, man bahara waia sma. 13Yu tila nani luan ningkara, king Agripa Bernaisi wal Sesaria ra balan Pistus lakula wiaia. 14Yu ailal bahara takaskan bamna, Pistus bui Pâl laka ba king ra maisapahki, win: --Nahara waitna kum Piliks mita silak ra swin sa. 15Yang Jerusalem ra katna bara prîst wihtka tara nani bara Ju ta uplika nani sut mita witin na dukyara saura man dahra kwahkan, yang ra sin makaban pât ra lulkamna. 16Yang pana witin nani ra wiri, Rom wihtka nani ba la briras sa, upla kumi tanka pain pliki kaikras kira ban ikaia, uplika ba dahra kwahki uplika nani wal ai mawan prakras kaka, bara baku la dingki ba dukyara, sip sa ai tanka sin klir aisaia. 17Baha mita, witin nani nara balan bara, pat pali yang yu wala mahka lâ daukaia iwaikira iwri, bara wiri waitna ba brih balbia. 18Dahra kwahki nani ba buan, sakuna yang luki katna ba baku, witin dukyara diara kumi sin aisaras kan. 19Witin nani aisi kan ba lika witin mapara ai sertska laka ba dukyara baman, bara waitna kum nina Jisas, witin pruan sakuna Pâl bila witin ba lika raya sa wisa. 20Nahmuna laka daukaia yang tanka briras kapri, bamna yang Pâl ra makabi walri, witin ai laka Jerusalem ra daukan kaia want sapa. 21Sakuna witin makaban Rom ra king tara ba mita ai lâka ba daukaia, bamna adar yari witin ba silak ra ban bri kabia, ani pyua king tara ra blikaia sip kamna ba kat. 22Bamna Agripa mita Pistus ra win: --Yang sin brin ai daukisa, baha waitnika wina diara walaia. Bara Pistus bila: -- Yauhka pali man witin ba wina walma. 23Yu wala, Agripa Bernaisi wal balan, kasak pain aiskahkan kira. Witin nani lâ watla ra bal diman, suldawa wihtka nani aikuki, bara taun wihtka nani sin. Pistus mita blikan Pâl ba bri balaia, bara witin ba bri balan. 24Bara Pistus bila: --King Agripa, bara upla wala nani sin yang nani aikuki nahara asla takram nani ba sut: Man nani pain kaikisma, nahki Ju nani naha waitnika dukyara saura man ai win, Jerusalem ra bara naha Sesaria ra sin. Pyua bani ban ai win, witin ba pruaia sa. 25Sakuna yang kaikisna witin pruaia pâtka briaia diara kumi sin daukras sa. Sakuna witin makaban Rom ra king tara ba mita ai laka ba daukbia, bamna yang wilin takri sa witin na king tara ra blikaia. 26Witin na tanka yang dawanki king tara ra diara ulbaia briras pali sna. Bamna witin na man nani mamwanra, bara kau pali, king Agripa, man mamwanra sin saki brih aulna, ai tanka ba pain makabi walma, bara yang sip kamna dia pan ulbaia. 27Yang maipara tanis laka sa, silak uplika kum blikaia, dia pali witin dukya ra dahra kwahkan ba tanka wiras sna kaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\