Hechos 26

1Bamna Agripa bila Pâl ra: --Man tankam ba dukyara nanara aisaia sip sma. Bara Pâl ai mihta buki, naku aisin: 2"King Agripa, lilia lukisna naku sip sna man mamwanra tainka ba param aisaia, dia, dia Ju nani bui daihra kwahki ba dukya ra. 3Baha sut purkara, man pain pali kaikisma, yang nani Ju nani tilira laika nani brisna ba, bara blahwanka nani brih bangwisna ba sin. Baha mita mamkabisna kupiam alki takaski bri yang ra ai wali kama. 4"Ju nani sut pain kaikisa, yang tasbai ra bara Jerusalem ra sin nahki iwi kapri ba, tuktan katna pyua wina. 5Witin nani pain kaikisa, baha dukyara aisaia wilin kaka sip sa aisaia, yang na wahma wina Parisi katna, baha daknika sika yang dakniki ra lâ kau karna bri ba. 6Baha nanara witin nani la ra ai bri balan na lika, kainira diara bila kaikisna ba dukyara baku, Gâd mita wan damika nani ra pramis munan ba, witin pruan nani ba kli bukbia sa. 7Israel kyamka 12 ba sut bila kaikisa naha pramiska na aimakbia, baha mita Gâd ra mayuni, dukya sin daukisa, kakna bara tihmia. Bamna king Agripa, naha sin bila kaikanka brisna dukyara sika Ju nani daihra kwahki bangwi na. 8Bamna diakan man nani, Gâd mita pruan nani wina buki ba dukya ra, sip kasak lukras bangwisma? 9"Kan pyua ra yang pali sin luki kapri, diara manas daukaia Jisas Nasaret nina ba mapara. 10Prîst wihtka tara nani wina adar bri, yang baku daukri, bara Jerusalem ra kristian nani manas pali silak ra mangkri; iki bangwikan bara sin, baha ba aitani pali lukri. 11Aima ailal sin witin nani ra klala yari, ai kasak lukanka ba swibia wisi. Naha dauki kapri sinagog banira. Witin nani mapara sin kupi baiki ban nina bliki rausauhki kapri, plis trengsar nani ra sin. 12"Baha lukanka ba wal, Damaskus taunka ra auna kan, prîst wihtka tara nani wina karnika bara adar aikan ba wal. 13Sakuna, king Agripa, yabal ra yu 12 aklak kan, ingni kum kaikri kasbrika pura ba wina. Ingnika ba sin yu lapta wal kau karnika bri kan, yang tnaia kir ingwan, bara baha nani yang wal auya kan ba sut ra sin. 14Bamna yang nani sut tasba ra kauhwi bangwri, bara bila baikra kum yang ra aisi kan Hibru bilara: 'Sâl, Sâl, diakan man rau ai sauhkisma ki? Man minam pata ni silak tatwa ra pruki, wînam ra latwan yabi sma.' 15Bamna yang pana wiri: 'Man ba ya, Dawan?' Bara Dawan bila: 'Yang sika Jisas, witinka ra sika man rausauhkisma ba. 16Sakuna man bus, yang man ra balri ba lika, man yang warkki daukma bara witniski aisama ba dukyara, dia, dia nanara yang tainka kaikram na bara naika kaikma ba sin. 17Yang swaki mai sakamna, Ju nani wina, bara Ju apia nani wina sin, nanara baha nani tilara mai blikuna ba. 18Man baha uplika nani nakra nani ba ilingkma, bara witin nani tihmia ra kau wapbia apia, sakuna ingni ra yarka wapbia. Bara sin Setan mihta ra ban kabia apia, sakuna Gâd nina blikbia; yang ra sin kasak lukbia, bara ai saurka nani sut ba swih tikan kabia, bara naika pyua ra ai pliska bri kabia Gâd mita hulikira sakan nani ba aikuki.' 19"Baku bara, king Agripa, yang kasbrika purara ba wina diara aihka kaikri ba, bila wali daukras kaia sip apia kapri. 20Bamna yang pas Damaskus ra sturi yamni ba smalkri, ningkara Jerusalem ra, Judia tasbaia aiskara, bara Ju apia nani sut ra sin. Witin nani ra wiri ai saurka ba swisi Dawan ra taubia, ai kupia lakan warkka tanka ba sin marikbia. 21Naha tawan sika Ju nani mita tempel ra kapri ai alkan, ban sin ai ikaia kan. 22Sakuna Dawan helpka ba mita, ban nanara kat bapi buisna, bara sip sna upla sutra Dawan sturka yamni ba wiaia. Moses bara dahra aisasara nani mita dia takbia aisin ba, diara sat wala kumi sin yang aisaras. 23Baha tanka ba lika: Mesaia ba pat wauhwaia kan, bara sin prubia ningkara, witin sika pruan nani wina pas upla buan kabia ba, bara swaki sakan sturka yamni ingnika ba Ju nani ra smalkbia, bara Ju apia nani ra sin." 24Naha diara nani na wal Pâl ai tanka param saki aisin ba bara, Pistus aitabaiki wini, aisin: --Pâl, man diara uya stadi munram ba mita lamla grisi! 25Sakuna Pâl bila: --Wihtki tara Pistus, yang tanis apia sna, sakuna diara aisisna ba lika kasak sa, bara luki kaikaia sa. 26Bamna king Agripa nara sa, witin naha tanka nani pain kaikisa. Baha mita sika witin mawanra yang tanki ra pali aisisna ba, kan pain daira walisna witin naha diara nani sut kaikisa, kan naha diara nani na yukuwi pali daukan dukya apia sa. 27Bamna, king Agripa, man kasak lukisma ki dahra aisasara nani aisin ba kasak sa? Yang kaikisna man ba kasak lukisma. 28Bara Agripa bila: --Kau wiria kata kupi laki kristian ai daukaima. 29Bamna Pâl bila: --Wiria apia kaka manas kra, sakuna yang Gâd ra puri sunisna, man bara wala nani nara naiwa ai wali na sut yang wal baku takbia, sakuna naha ai priskamna wal lika apia. 30Pâl naha diara aisin ba ningkara, king ba mahka buan, wihta tara ba, bara Bernaisi, bara baha nani sut witin nani aikuki iwi kan ba sin. 31Witin nani mahka taki wih, ai manka taki, baha tanka ba aisin: --Naha waitnika diara kumi sin pruaia patka briaia daukras, silak ra kaia sin apia sa. 32Bara Agripa Pistus ra win: --Sip kan naha waitnika langkaia, witin ba king tara mita ai laka daukaia makabras kan kaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\