Hechos 27

1Itali ra wan blikaia wilin taki bangwan bara, Pâl bara silak uplika wala nani sut ba kapten Julius mihta ra mangkan. Suldawaka nani nina ba maki kan Rom ra king tara ba daknika. 2Yang nani aimakri duri tara ba lika Adramitium wina mahka taki impakaia kan, Esia wapka nani un ra taunka nani bak. Aristarkus sin yang nani aikuki kan, witin ba lika Masedonia taunka kumi nina Tesalonaika wi ba wina kan. 3Yu wala, yang nani Saidon ra bal bangwri, baha ra Julius mita Pâl ra yamni yaban taukan, witin swin wan ai uplika nani kaikaia, dia kra luha sa kaka uplika nani ba mita yabia. 4Saidon wina taki, Saiprus ba munhta mapa ra lui bangwri, pasa ba yang nani maipa kat kan bamna. 5Sailisia bara Pampilia wal kabuka lui Lisia taunka kum ra bal bangwri, nina ba Maira. 6Baha ra suldawa nani kaptenka ba duri tara kum wal prawan Aleksander wina mahka Italia ra waia kan. Bamna baha duri tara ra wan mangkan mahka impakaia. 7Yu ailal yang nani ban taua impaki katna, trabil tara manas sin wan alkan, sakuna ban Naidus taunka ra bal bangwri. Pasa ba sin wan mapa kat wan alki kan bamna, Krit ki dakura bak kir taui, Salmun lamak laki lui bangwatna. 8Yang nani auhya un lamak impaki katna, trabil manas pali bri, ban plis kumi nina Warp Pain nani wi ba kat bal bangwri. Baha pliska ba lika Lesia taunka wina ban pali wihka apia kata. 9Baha ra yang nani pyua wihka pali tikri, ba kat sin kabuk impakaia pyua ba saura takan kan, li auhwan pyua ba pat baila kan bamna. Baha mita Pâl mita baha nani ra kupia krauki, 10naku win: --Uplika nani, yang kaikisna naha impakanka ra trabil manas wal prawbia. Naha duri tara na bara bilara diara nani na sut tiwbia, yawan pali wan rayaka sin tikaia sip sa. 11Sakuna suldawa nani kapten ba mita Pâl bila kulkras, duri tara dawanka bara duri tara kaptenka dia aisin ba bila ni alkan. 12Baha warp ba lika plis pain apia kan li auhwaia pyua ba luaia, bamna sut ban lukan kau pain kabia baha wina takaia, trai kaikaia sip kabia sapa Piniks alkaia, bahara li auhwi pyua ba luaia. Baha lika Krit harbarka kumi kan, bara ai mawan ba yahbra muna tani bara waupasa tani ra kata. 13Waupasa tani wina pasa taua kraui kan bara, luki kan sip kabia ban impakaia. Bamna witin nani mahka taki Krit kabuka un lamak impakan. 14Sakuna tisku baku kan, pasa saura yahbra wina balan prari kum baku karna pali duri tara ra prukan, 15bara mahka duri tara ba raski kan. Pasa ba mapara, kau waia sip apia kan bamna, yang nani ban swi bangwri duri tara ba awi wan bri waia. 16Kîdakura kumi nina Kauda wi ba ninak yang nani luri, baha tanira lika pasa ba uya karna krauras kan. Bamna yang nani trabil manas brih sip katna duri lupia aubi bangwi katna ba swaki sakaia. 17Pura ra suni, duri tara ba ta baikaia dukya ra rup ni munuhntak laki pain wilkan. Bara bankra Sirti buhnika ra ulbiara sia, kwala tara ba alahbi ban swin pasa wal awi kan. 18Yu wala kat kau pasa ba karna kraui kan, bara duri tara bilara diara nani ba saki kabu ra lulkan. 19Yu yuhmpa kat duri tara bilara diara nani bara kan ba, yang nani mita mihti pali ni saki kabu ra lulki bangwri. 20Yu ailal ban sip wan yu lapta bara slilma nani sin sip kaiki bangwras katna. Bara pasa uya karna wan pruki kan ba mita, yang nani sut swakwamna apia luki bangwri. 21Yang nani yu ailal plun piras pali kapri bamna, Pâl baha nani lilapas kat mita, nan win: --Upliki nani, man nani yang bili wali bangwram kata, yawan Krit wina takaia apia kan, bara naha pâtka na sin wan alkaia apia kan, bara wan dukya nani sin lulkaia apia. 22Sakuna nanara, man nani si bripara, kan man nani kumi sin pruma apia, duri tara ba lika tiwbia. 23Naha tihmia luan ra, Gâd yang witin ra mayuni dukya daukri ba mita insal kum yang ra blikan. 24Bara insal ba naku ai win: 'Si bripara, Pâl, kan man Rom kingka tara mawanra buaia kama, bara man tamka mita Dawan naha uplika nani aikuki duri ra sma na, sut swaki sakbia prura wina.' 25Baku bamna, upliki nani, sîbripara. Gâd ra kupi aiska lukisna, bamna insal dia ai win ba baku kat kabia. 26Sakuna yawan na, ki dakura kum ra wan lulki sunbia. 27Wîk wal impaki bangwi katna ba ningkara, tihmia kumi lika Edrî kabuka ra pasa ba mita nahmpa, nahmpa wan muni awi wan bri auya kan. Tihmia 12 aklak baku kat duri tara ra wark taki nani ai dara walan sauhka ra uluya kan. 28Kiwa ra diara wihra kum wilki lî tihuka kulki kaikan bara, 120 pît bri kan; tisku kan kli kulki kaikan taim 90 pît bri kan. 29Walpa ra prukbia ra sia, duri tara ba wina grapin walhwal kabu ra alahban, bara Gâd ra ai puri suni kan yu baiwaia ba bila kaiki. 30Duri wark taki nani ba mita trai kaikan duri tara ba wina plapi swakwaia, bamna duri lupia brikan ba alahbi ikan, ban grapin nani duri tara taura ba alahbuya baku dauki kan. 31Sakuna Pâl mita suldawa kaptenka ra, bara suldawa nani ra sin maisapahki, win: --Naha nani duri tara na swisi plapbia kaka, man nani sut lika swak takma apia. 32Bamna suldawa nani mita duri lupia rupka ba klaki dakban liura dimwan. 33Lalma kahbi kan, Pâl baha nani ra win diara wiria pan pih bangwbia, bara naku sin win: --Nanara pat wîk wal sa, man nani yapan kaikras, plun sin piras. 34Bamna mamkabisna man nani plun wiria pan pima. Naha pima aitani sa raya kaia ba mata, kan man nani wina kumi sin tamwa mina kumi sin tiwbia apia. 35Pâl baha aisin ningkara, ai mihta ra brit kum bri, Gâd ra tingki wisi, baha nani mawan kat kriki pin. 36Tisku, wala nani sut kupia aimakan, bara witin nani sin pih bangwan. 37Upla nani sut duri bila ra kan ba asla sut 276 kan. 38Witin nani ai byara bangki plun pin ningkara, duri tara ba ingni daukaia dukyara plauar ba sut liura man lulkan duri ingni kaia wisi. 39Yu baiwan bara, wark taki nani kaikan baha tasbaia ba witin nani kakaira apia kan, sakuna kaikan slaup yukwaika kumi auhya pain bri kan, bamna luki bangwan duri tara ba sip kabia sapa un ra brisi prakaia. 40Grapin kiwka ba sut klaki dakbi swin liura dimwan, bara duri tara wakaika kwaihka kiwka nani ba sin langkan. Bamna duri tara ta taui kwalka ba aubi sunan pasa ra, duri tara ba mahka sauhka tanira awan. 41Sakuna li aubra sal wal, aihka aubi kan ba kat brihwan, bara duri tara ba buhnira ulan, ta taui ba auhyara klakwi diman sip sakaia apia praiska kat. Bara tnata taui ba auhyara kabu ripka nani karnika ba mita pis pis ra man kriki kan. 42Bara suldawa nani mita silak uplika nani ba iki tikaia lukan, bankra liura dimwi yawi swak takbiara sia. 43Sakuna suldawa nani kaptenka mita lika Pâl ba swaki sakaia lukan, bamna baku daukaia adar yaras kan, sakuna win ya, ya yauaia sip sa kaka, trai muni mahka dimwi yawbia sauhkara ulaia, 44sakuna wala nani ba sin trai munbia tat pis nani, apia kaka duri tara kriwan piska nani alki wala nani nina blikbia. Baku upla sut sauhkara uli swak takan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\