Hechos 28

1Pat swakwan kan, bara yang nani walri baha ki dakura nina Melita kata. 2Baha ki dakura ra iwi uplika nani mita yamni wan munan. Pauta tara mukan, li auhwi kan bara kauhwla ba dukyara sin, bara yang nani sut ra ai paiwan pauta mukan ba lamara wih ailahki bangwamna. 3Bamna Pâl mita pauta lawan wiria wahbi pauta aswi bara mangki kan bara, pyuta kum taki plapi kan pauta laptika ba mita munan, bara witin ai mihta ni alkan. 4Baha ki dakura uplika nani kaikan, Pâl mihta ra pyuta ba aipami kan, bara pana, pana aisi kan: "Naha waitna na upla aîkra kan baku sa, kan witin kabu wina swakwan, sakuna Gâd mita lâ wapni kat dauki ba mita sip swika kau raya taukbia apia." 5Sakuna Pâl mita pyuta ba syauhbi pauta ra lulkan, bara diara kumi sin munras kan. 6Sut ba kaiki kan witin wîna ba puskbia sapa apia kaka tisku kauhwi prubia sapa. Sakuna witin nani pyua wihka bila kaikan ban diara takras kan, bamna ai lukanka ba witin nani laki naku lukan: Pâl ba gâd kumi sa. 7Baha pliska lamara sika, ki dakura wihtka Publius ai tasbaia pis bri kata. Witin ba mita ai watla ra yamni wan brin yu yuhmpa pali. 8Publius aisika lika krikrira prawi kan, rih bara byara wina tala plapi sikniska brikan bamna. Pâl bui kaikaia wan, ai pura sunan, ai mihta nani kahban, bara rakan. 9Naha takan bara, baha ki dakura ra sikniskira wala nani ba sin balan, bara sut ra sin rakan. 10Prisant manas aiki bangwan, bara yang nani kli duri tara ra aimaki bangwri bara, witin nani mita dia, dia yang nani impakanki dukya want kapri ba sut aikan. 11Kati yuhmpa luan ningkara, Aleksandria wina duri tara kumi baha ki dakura ra li auhwi pyua luaia takaskan kata. Baha ra aimaki bangwri; duri tara ba ai nina sainka ba bri kan ba: Kastor, Poluks. 12Yang nani wap kumi nina ba Sairakyus wi ba, baha ra bal yu yuhmpa takaski bangwatna. 13Auhya un lamak impaki ban Ridsium ra bali bangwri. Yu wala pasa ba waupasa tani kraui kan, bara yu wal kat ra yang nani Pyutioli ra balri. 14Baha ra wan muihni tila nani wal prawri. Witin nani ai watla ra wan paiwan, bara wîk kum aikuki takaskri. Baha ningkara, Rom mata yang nani impakri. 15Rom ra wan muihni nani pat yang nani sturki walan kan, bahamna witin nani yang nani maipara balan, Apii Forum pliska kum nina, Utla Yuhmpa wi ba kat. Pâl baha nani kaikan bara, Dawan ra tingki win bara ai kupia aimakan. 16Rom ra yang nani wari bara, suldawa kaptenka mita win Pâl lika plis kum ra tnaya ra yakan kabia, suldawa kum wal swin main kaiki kaia. 17Witin balan wina yu yuhmpa luan ningkara, Rom ra Ju ta uplika nani bara ba sut pali Pâl mita paiwan. Witin nani bal asla takan bara, Pâl bila: --Muihki nani, yang pali mita Ju laka nani mapara, bara wan damika nani laka nani ba mapara diara saura kumi sin daukras, ban sakuna Jerusalem ra ai alki sila kra ai mangkan Rom nani mihta ra. 18Baha nani mita tainka pliki kaikan bara, trai munan mahka ai langkaia, kan yang ra witin nani pruaia pâtka kumi sin sakras kan bamna. 19Sakuna Ju nani maipara buan ba mita, yang ban makabri Rom kingka tara ba mita laika ba daukbia, nisanki nani dahra kwahkaia diara briras sna sakuna. 20Baha dukyara sika man nani mai paiwri aikuki prawi, aisi kaikaia. Yawan Israel uplika nani naika wan kainara diara briaia bila kaiki ba dukyara sika, naiwa mihti priskan ya na. 21Bara witin nani bila: --Yang nani man dukyamra Judia wina wauhkataya kumi sin briras. Wan muihni nani Judia wina nara balan ba sin, man dukyam ra diara saura kumi sin wan wiras kan. 22Sakuna yang nani lika man wina wira walaia want sna, man lukankam tanka ba dia sapa, kan yang nani sin kaikisna plis ailal ra mampara aisisa, baha laka raya man brisma ba dukia ra. 23Bamna yu kumi mangki yan, bara baha yua ra upla ailal pali balan Pâl takaski kan ba watla ra. Titan wina tutni kat baha nani ra aisin Gâd King aimaki Lâka ba dukyara. Baku Pâl baku Jisas tanka aisi baha nani ba kupia lakaia muni kan, Moses laka wina, bara dahra aisasara nani Ulbanka ba wina sin. 24Upla kum, kum Pâl aisi kan ba dukya ra kasak lukan, sakuna wala nani lika kasak lukras kan. 25Witin nani ai tila ra aikuki sip lukanka kumi sakras kan bamna, mahka taki aidruban. Bara Pâl bila: --Spirit Huliki ra ba dahra aisasara Aiseya bak pain aisin wan damika nani ra. 26Witin ba bila: 'Baha uplika nani ra wih wis: Man nani walaia lika walma, sakuna tanka lika brima apia; kaikaia lika kaikma, sakuna pain pali lika kaikma apia; 27kan naha uplika nani kupia na karna pali takan, walaia mapara sip pain walras, ai nakra nani ba praki brisa diara kaikbia ra sia, ai kyama ni kra walbia ra, ai kupia tanka latan bribiara sia, bara witin nani yang ra balbia kaka rakamna ra sia.' 28Man nani kaiki bas, nahki naiwa wina naha swaki sakan laka na Gâd mita prisant baku yabisa Ju apia nani ra, bara baha nani mita lika pain walbia. 29[Pâl naha aisin ningkara, Ju nani bui uya yamni kaikras, sut mahka blahwi bangwan.] 30Pâl mita utla kum mana aibapi, bahara mani wal takaskan, bara ya ya sin witinra kaikaia wan ba, witin mita baha nani ba pain brin. 31Pri pali Pâl Gâd kingka laka ba smalki kan, Dawan Jisas Kraist sturka sin. Bara upla kumi sin witin ra trabil munras kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\