Hechos 3

1Yu kumi, tutni 3 aklak pura sunaia pyua ra, Pita Jan wal tempel ra uli wan. 2Yu bani tempel durka Painkira wi ba lamara, waitna kumi aisubi takan wina skahwa kan ba, bri sal iki swin kan, upla nani dimi auya nani ra lalah helpka makabia dukiara. 3Naha skahwa waitna kaikan, Pita bara Jan wal tempel ra dimuya kan, bara witin ra diara yabia wisi makaban. 4Pita Jan wal lika naha skahwa waitna ra taui kaikan, bara Pita bila: --Yang nani ra kat ai kais. 5Bara waitna ba witin nani ra kat taui kaikan, ai kupia ra lukan witin ra diara yabia. 6Sakuna Pita bila: --Yang lalah pihni, lalah pauni, kumi sin maikaia apu sna; ban sakuna dia brisna ba, baha lika sip kamna maikaia: Jisas Kraist Nasaret wina ba nina maki mai wisna, man mahka bui, waps! 7Bara Pita mita mihta aihkika kat alki ta baiki bukan, bara baha pali pyua ra ai mina nani, ai lukutbaika nani sin pain takan. 8Baha pali yua ra, skahwa waitna ba ai mina ra pali tit bui, mahka wapan. Bamna witin apastil nani aikuki tempel ra diman, wapi ban srutwi, Gâd ra mayuni kan. 9Upla nani mita sin kaikan, skahwa waitna kata ba wapi, ban Gâd ra mayuni kan. 10Baha diara aihka takan ba dukyara upla nani sut ta iwan pali takan, aihka sin lukan, kan witin nani mita waitnika na kasak kakaira pali kan bamna; witin sika tempel durka Painkira wi ba lama ra iwi help makabi kan ba. 11Skahwa kan rawan waitnika ba lika Pita, Jan wal wina sip dakwi takras kata, bara upla nani sut sirang iwi plapi balan tempel ra Salaman durka wi ba tanira, witin nani bara kan ba kat. 12Pita naha diara kaikan, bara upla nani ra naku win: "Israel uplika nani, diakan ta iwan taki yang nani kat ai kaiki bangwri sma? Man nani lukisma naha waitnika witin nanara wapi tauki na, yang nani karniki ni, apia kaka dia yang nani yamni daukri ba taka mita rakri? 13Apia, sakuna Ebraham, Aisak, Jekob bara wan damika nani sut Gâdka mita ai Luhpia Jisas ba purara pali buki prana daukan, baha sin Jisaska ra sika, man nani mita wihta nani mihta ra mangkatma ba, bara Pailat pri sakaia win bara, man nani apia wisatma ba. 14Baha uplika hulikira bara kasakkira ba pri sakaia makabaia ba watlika ra, man nani upla saurakira pali kum ni pri sakbia makabatna. 15Baku, raya kaia laka wankaia sip uplika ba man nani mita ikram. Ban sakuna, Gâd witin ba pruan wina kli bukan, bara yang nani sika baha witniska nani. 16Naha sin Jisaska nina ra kasak luki ba mita sika naha waitna wapaia karnika brin, naiwa man nani sut kaikisma na, Jisas nina ra kasak lukan laka ba mita sika. Baha kasak lukan mita sika aiska pali rawan na, baku man nani sut kaikaia sip sma. 17"Muihki nani, nanara yang tanka ba brisna, man nani wihtkam nani aikuki Jisas ikram ba lika, tanka briras katma dia dauki katma sapa. 18Kuna baku natka bak baman Gâd sip kan, witin ai dahra aisasara nani bak Mesaia ba pât wauhwbia dukya ra aisin ba, tnata alkaia. 19Baku bamna, man nani sut daukankam saura nani wina mahka Dawan ra taus, bara mika saurkam nani sut ba diki sakan kabia. Baku bara Dawan man nani mai rakaia pyua ba blikbia, 20bamna Jisas ba blikbia, witinka man nani dukyam wisi kan wina pat sakan kan ba Mesaia baku. 21Bankra nanara Jisas Kraist ba kasbrika purara takaskaia sa, diara nani sut Gâd mita raya daukbia kat, witin ai dahra aisasara nani bak pyua luan nani ra aisin ba baku. 22Baku bamna, Moses mita wan damika nani ra naku maisapahkan sa: 'Dawan Gâd mita man nani muihkam nani tila wina, dahra aisasara kumi saki blikbia yang ai blikan na baku. Bamna man nani witin ai smalkanka ra pain wali bas. 23Upla bani baha dahra aisasara ba bila walras kabia kaka, apu daukan kabia, bara Israel nisanka wina saki lulkan kabia.' 24"Baku bamna, dahra aisasara nani sut ba, Samyuil wina ai kaina ra, ban aisin sa naha dukyara. 25Gâd ai pramiska nani ai dahra aisasara nani bak aisin ba man nani dukyam sika aisin; Gâd wan damika wal lâ daukan lâka pahni ba man nani sin dawanka sma. Gâd Ebraham ra win: 'Tasba ra nisan nani sut ba man kyamkam nani bak yamni munan kabia.' 26Bamna Gâd ai Luhpia Jisas pruan wina kli bukan bara, witin ba man nani ra pas blikan man nani ra yamni mai munaia, man nani kumi bani saurkam nani ba swiaia kupiam lakaia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\