Hechos 4

1Pita Jan wal lika kau ban upla nani ra aisi kan bara, prîst nani bara tempel main kaiki wihtka ba, bara Sadyusi nani sut aikuki aidrubi balan. 2Witin nani sut ai kupia baiki kan, kan Pita Jan wal lika upla nani ra smalki kan, Jisas pruan wina buan tanka ba wan marikisa upla ba pruan wina kli bubia. 3Pat yu tutni kan bamna, witin nani mita Pita Jan wal ba alki silak ra mangkan, yu wala ra laka daukaia wisi. 4Naha apastil wal smalkanka ba wina upla manas pali kasak lukan; waitna nani baman kulkan ba 5,000 lamara kata. 5Yu wala ra Ju wihtka nani, almuk nani, bara lâ smasmalkra nani sut Jerusalem ra asla takan. 6Baha tilara prîst wihtka tara Anas sin bara kan, Keyapas, Jan, Aleksander bara baha prîst wihtka tara tayka nani sin. 7Bamna Pita Jan wal bri bal witin nani ai mawan kat yan buan, bara makabi walan: --Man nani dia pali karnika ni, ya nina sin bri maki naha diara nani na dauki sma ki? 8Bamna Pita ba Spirit Hulikira ni aibangwan, bara baha nani ra nan win: --Man nani lika naha uplika nani wihtka nani sma ba, bara almukka nani sin: 9yang nani ra makabi wali sma, naha waitna ai sikniska wina nahki rawan sa sapa. 10Bamna man nani mamwan ra param aisisna, Israel uplika nani sut tanka na pain bribia, naha waitnika aiska rawan man nani mamwan ra bui na lika Jisas Kraist Nasaret wina ba nina karnika ra, witinka ra sika man nani dus ra sabi ikatma ba, sakuna Gâd witin ba pruan wina kli bukan. 11Naha Jisaska sika walpa ba, sakuna man nani utla mamakra nani mita witin ba bahki kulkram, ban sakuna witin sika walpa kau painkira ba. 12Upla wala bak swaki wan sakan laka briaia ba apu sa, kan Gâd mita naha tasba ra nina wala kum maki wankras sa, swaki wan sakaia ba dukyara. 13Aidrubanka wihtka nani ba mita kaikan, Pita Jan wal lika sibrin apu kira aisi kan, bara kaikan baha nani wauhkataya uya lan takras kan, upla wala nani wal baku. Bamna ta iwi bangwan, kan latan kaikan naha nani Jisas wal tauki kan. 14Baha purkara, skahwa waitna pain takan ba sin Pita Jan wal lamara bui kata, bamna wihtka nani mita ai mapa ra diara aisaia sip apia kan. 15Kuna witin nani win aidrubanka rûmka ba wina taki wabia, bara witin nani ai manka man aisaia kan bamna. 16Bara witin nani bila: --Yawan nani dia daukbia naha waitnika nani na wal? Kan Jerusalem ra iwi uplika nani sut ba pain kaikisa, witin nani mita sain aihka pali dauki ba dukya ra, bamna yawan baha mapara kunin sa sip wiras. 17Ban sakuna naha diara na upla nani tila ra kau bukaia apia ba mata, kaisa yawan witin nani ra sirang iki bara wip, naiwa wina kli Jisas nina maki upla nani ra aisabia apia. 18Bamna witin nani ba paiwi karna pali naku smalki, win: --Man nani naiwa wina kli baha Jisaska nina maki upla nani ra aisi smalkpara pali. 19Kuna Pita Jan wal pana win: --Man nani pali luki kais, Gâd mawanra aitani kabia sapa yang nani Gâd bila walaia katna ba swisi, man nani bilam walamna kaka. 20Bamna yang nani sip apia, diara nani kaikri ba bara walri ba sin aisaras kaia. 21Bara aidrubanka wihtka nani ba mita karna pali smalki mahka pri swin, witin nani mita nahki pât dingkaia sapa tanka sip sakras kan bamna, kan upla nani sut Gâd ra mayuni kata diara takan ba dukyara. 22Sain aihka ni rakan waitnika ba lika pat mani 40 pura bri kata. 23Pita Jan wal pri takan ba ningkara, witin nani ai panika nani ra wih sut win, prîst tara nani bara almuk nani mita dia witin nani ra win ba. 24Baha diara nani walan bara, witin nani sut Gâd ra ai pura suni, win: "Dawan, man sika kasbrika pura, tasba, kabu, dia, dia baha bila ra ba sut paskram. 25Man sika Spirit Hulikira bak nampakan Debit bilara mangkram witin nan aisin ba: 'Diakan nisan nani ba unsaban laka bukisa, bara upla nani sin diara bahki nani ra man lukisa? 26Naha tasba kingka nani sin ridi taki buan, kuntri nani wihtka tara nani sin asla takan Dawan mapara, bara ai Kraistka mapara sin.' 27"Kasak, naha taunka ra sika, Herad, Pontius Pailet wal, bara Ju apia nani ba sin, bara Israel nani aikuki asla aidruban, man nampakan hulikira Jisas ba mapara, witin ba man mita Kraist mangkram ba. 28Baku mika witin nani sut daukan, dia man patitara pyua ra la mangkram kata ba, diara nani takaia kan ba kat. 29Bara nanara, Dawan, kais witin nani sirang wan iki ba, kuna man nampakan nani ra kupia karna dauks, man smalkankam ba sibrin apu aisaia ba dukyara. 30Man mihtam karnika ni siknis nani rakbia, bara sain aihka nani sin daukbia, man Luhpiam hulikira Jisas nina ra." 31Ai pura suni takaskan bara, witin nani asla taki bara kan pliska ba nikban; bamna witin nani sut Spirit Hulikira ni bangkan kan, bara sibrin apu Gâd sturka yamni ba aisin. 32Lalukra daknika aiska ba lika ai kupia lukanka kumi man brin kata, bamna upla kumi sin wiras kata dia bri kan ba witin yakan ai dukya sa, sakuna diara nani sut ba witin nani sut ai dukya baku kulkan. 33Apastil nani lika karnika uya wal Dawan Jisas raiti wina buan ba dukyara witnis aisi kan, bara Gâd mita sin uya pali yamni munan kata. 34Diara luha uplika kumi sin witin nani tilara apu kata, kan baha nani tasba sapa, utla sapa bri kan ba sut wauhwi atkan. Ningkara lalahka takan ba, 35apastil nani mihta ra mangkan, bara baha lalahka ba yui brin, ya ya diara luha kan ba praiska kat. 36Baku sin witin nani ai tilara Libait kum kata nina Josep, witin ba Saiprus ki dakura ra aisuban kan, bara apastil nani mita nina wala laki yan, Barnabas, (tanka ba "Maisananihkra"). 37Naha waitnika mita tasba pis kum bri kan ba wauhwi atkan, bara lalahka takan ba apastil nani ra bri sal yan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\