Hechos 5

1Waitna kumi bara kan nina Ananaias, ai maîa nina lika Sapaira. Witin nani tasba pis kumi bri kan ba wauhwi atkan. 2Ananaias lalahka ba bakriki prais brin, bakriki wala ba baman apastil nani ra brisi yan; bara lalah aiska praiska ba ai maîa mairin Sapaira ba sin kaikan. 3Bara Pita Ananaias ra win: --Dia muni swiram Setan mita man kupiam alkan, Spirit Hulikira ra kunin munaia, bara tasba atkram lalahka ba wina bakriki briaia? 4Baha tasbaia kau wauhwi atkras kapram pyua ra man dukyam kan, nanara wauhwi atkram na pyua ra lalahka ba sin man dukyam sa. Bamna kais, dia muni baku daukaia kupiam ra lukram? Man Gâd ra sika kunin munisma, upla ra lika apia. 5Ananaias naha walan bara, tasba ra kauhwi pruan; bara upla sut baha sturka walan ba sibrin pali takan. 6Bara wahma nani kum, kum aidrubi bal, wîna tara ba kwala ra karbi raiti ra brisi bikan. 7Awar yuhmpa luan ningkara, maîa mairin Sapaira sin bal diman, dia takan ba walras kan. 8Pita mita makabi walan: --Ai wis, maîam wal naku praiska mana tasbaiam pis ba atkram ki? Bara Sapaira bila: --Au, yang nani baku mana wauhwi atkri. 9Pita bila: --Diakan man maîam wal lamka dauki Dawan Spiritka ra traika kaiki sma? Kais, maîam brisi bikan wahmika nani ba lata wina dimi aula, bara man sin mai brih taki wabia. 10Baha sin pyua ra Sapaira lika Pita mina kat kauhwi pruan. Wahma nani lata wina dimi balan bara, kaikan pat pruan kan, bara saki brisi ai maîa lamara bikan. 11Serts uplika nani bara ya, ya sin baha sturka walan ba, sut sibrin pali takan. 12Apastil nani ba mita sain nani bara diara aihka nani uya sin upla nani tilara dauki kan, bara lalukra nani ba sut asla takan Salaman durka wi ba lama ra. 13Witin nani ai tila ra upla wala kumi sin bal dimras kan, ban sakuna upla nani sut mita yamni kulki kan. 14Upla Dawan ra kasak lukan ba kau ailal takan, waitna nani bara mairin nani sin. 15Witin nani mita siknis uplika nani ba yabal nani ra sakan, krikri nani ra bara aitnikaia dukya nani ra sin tniki swin kan, Pita kra bak lubia bara ai distika ba mita kumi ra pan mamdiskbia dukiara. 16Jerusalem tnayara taun nani ba wina upla manas pali balan, sikniskira nani bara spirit saura nani bri nani ba sut brih balan; bara baha nani sut ba rakan kan. 17Sakuna prîst tara, bara Sadyusi uplika nani sut apastil nani ra tuman laka brin. 18Witin nani apastil nani ba alki silak watla tara ra mangkan. 19Sakuna tihmia ra, Dawan insalka kum mita bal silak watla durka ba kwaki, apastil nani ba lata ra saki, naku win: 20"Man nani tempel ra wih, upla nani ra naha raya sturka yamni na, param aisi smalks." 21Bamna apastil nani naha walan ningkara, yu wala titan pali witin nani tempel ra dimi, mahka upla nani ra smalkan. Bara prîst tara bara ai uplika nani ba mita, Ju almukka nani sut paiwan, witin nani aikuki aidruban tara kum daukaia. Bamna witin nani win apastil nani ba silak watla ba wina saki bri balbia. 22Sakuna suldawa nani silak watla ra wan bara, apastil nani sakras kan, bara witin nani kli taui wih sturka ba maisapahki, 23win: --Yang nani wari bara, kaikri silak watla ba lika pain pali prakan kan, aiwawakra nani sin get ra aiwahki kan, sakuna silak watla durka sakri bara, bilara upla kumi sin apu kan. 24Bara prîst tara nani, tempel main kakaira wihtka ba sin naha diara walan bara, witin nani aisi kan: --Dia pali apastil nani ra takan ni? 25Baha sin pyua ra waitna kum bal win: --Waitna nani man nani mita silak ra mangkram kata ba, nanara pali witin nani tempel ra upla nani ra smalkisa. 26Bara suldawa wihtka ba, suldawa nani aikuki wih apastil nani ba alki brih balan, kuna diara munras kan, upla nani kra walpa ni sabia ra sia. 27Apastil nani ba bri sal, aidrubanka wihtka mawanra kat yan buan, bara prîst tara ba nan win: 28--Yang nani man nani ra adar maikri, waitnika nina maki kli smalkaia apia, ban sakuna kais, dia daukisma ba. Man nani smalkankam ni Jerusalem aiska bangkram sa, bara sin trai kaiki sma baha waitna pruan ba dukyara yang nani na pâtki ra ai daukaia. 29Sakuna Pita, bara apastil wala nani sut naku win: --Yang nani Gâd bila ba kau walaia sna, upla nani ra lika apia. 30Wan damika nani Gâdka mita Jisas ba pruan wina kli bukan, witinka ra sika man nani dus prihni kum ra pami ikram ba. 31Gâd mita witin ba pura ra buki ai mihta aihkika tanira yan iwan. Witin ba sin Wihta Tara bara Sasakra sin mangkan, Israel nisanka ra pyua yaia, ai kupia lakaia bara ai saurka nani ban swin tikan laka briaia ba dukyara. 32Bara naha diara witniska sika yang nani, bara Spirit Hulikira ba sin, witinka Gâd mita ai bila wali dauki nani ra yan ba. 33Aidrubanka uplika nani sut naha walan bara, ai kupia baikan, ban sin apastil nani ra ikaia lukan. 34Kuna witin nani ai tilara Parisi waitna kum kan, nina Gamalîl. Witin la smasmalkra tara kata, upla nani mita sin pain kulkan kan. Witin ai mina ra bui win apastil nani ba wiria latara sakbia. 35Ningkara, baha aidrubanka wihtka nani ra win: --Israel luhpika nani, aman kais dia daukaisma ba naha waitnika nani wal. 36Man nani kupiam kraui bangwisa krani, nahki pyua luan ra takan ba; Teudas kata ba buan, bara wisata witin lika upla tara kum sa, bara 400 waitna nani witin nina blikan. Sakuna witin ba ikan ningkara, baha nani ai nina bliki kan ba sut aihka, aihka man plapan. 37Baha ningkara, nina mangkaia yua nani ra, Judas Galili wina kata ba buan, bara upla ailal sin ai nina blikan, ban sakuna witin ba ikan ningkara, ai nina bliki kan nani ba sut aihka, aihka plapan. 38Bahamna, man nani naha waitnika nani na ban swis, witin nani tilara dimpara. Naha diara na upla wina sa kaka, sut ba bahkira tiwbia. 39Sakuna Gâd wina sa kaka, man nani sip sauhki tikma apia. Bamna man nani aman kais, Gâd mapara aiklapara. 40Witin nani Gamalîl aisin ba pain walan. Bamna apastil nani ba winan balan, bara wipi muni win: --Man nani kli pali Jisas nina bri smalkpara. Baha ningkara mahka pri sakan. 41Apastil nani lika lâ wihtka nani mawan wina liliakira pali taki wan, kan Gâd mita adar yan kata, witin nani Jisas nina tawan swira, pât wauhwaia sin. 42Witin nani yu bani Jisas Mesaia ba sturka yamni ba witniska aisi smalkaia ba swiras kata, tempel ra bara utla wala nani ra sin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\