Hechos 6

1Baha yua nani ra, kristian nani ba kau ailal taki kan, bara Grîk bila aisi uplika nani mita Hibru bila aisi uplika nani mapara brukwi aisi kan. Witin nani aisin, yu bani plun yui bara, ai pyarkika nani ra aitani main kaikras. 2Bara apastil nani 12 ba mita kristian nani ba sut paiwi, naku win: --Pain apia sa yang nani na Gâd sturka yamni smalkaia laka ba swisi, plun yuaia laka ba ni kau daukaia. 3Bahamna, man nani tilam wina waitna pain 7 pliki saks, sins laka aitani bri nani ba, bara Spirit Hulikira ni sin aibangwan kaka; baha nani ra naha warkka na yas daukbia. 4Yang nani lika takaskras ban puri suniki ra, Dawan bila ba upla ra smalki kamna. 5Naha diara na dukyara upla nani sut aitani lukan, bara witin nani mita Stiben ba ai tila wina pliki sakan. Witin lika waitna kumi kasak lukan laka ni, Spirit Hulikira ni sin bangwan kan. Bara Pilip, Prokurus, Naikenor, Taimon, Parmenas, bara Nikolas Antiok wina, witinka kan pyua ra Ju laka kakulkra kan ba. 6Baha nani ba apastil nani mawanra bri balan, bara apastil nani mita ai pura sunan, ai mihta nani sin baha nani purara kahban. 7Dawan bila ba kau pawi kan, bara kristian nani sin kau ailal taki kan Jerusalem ra. Ban Ju prîstka nani wina sin manas kasak lukan laka ba alkan. 8Stiben lika waitna kumi Gâd karnika bara yamnika ni bangwan kan. Witin lika diara aihka nani, sain nani sin dauki kata upla nani tilara. 9Prias watla uplika nani tila, nina alba kan pri takan nani maki ba, Sairini wina nani ba sin, Aleksandria wina bara Sailisia tasbaia wina bara Esia kuntrika wina nani ba sin, witin nani mahka Stiben wal blahwi kan. 10Sakuna Stiben, Spirit Hulikira wina sins laka yan aisi kan ba mapara, witin nani lika sip buras kan. 11Bamna witin nani upla tila nani ra lalah aibapi, naku aisabia win: "Yang nani walri, naha waitna na lika Moses mapara bara Gâd mapara sin saura aisi kan." 12Naku ni almuk nani bara lâ smasmalkra nani ba sut sinska aihka laki bangwan, bamna witin nani mita Stiben ba alki lâ wihtka tara nani mawanra brihwan. 13Witin nani lika witnis kuninkira nani bri balan, bara witin nani mita Stiben mapara mahka naku kunin aisin: --Naha waitnika lika tempel na mapara, bara lâ ba mapara sin saura aisin. 14Yang nani sin walri witin aisi kan, baha Jisas Nasaret wina ba mita naha tempelka na sauhkbia, bara Moses lâ nani wankan ba sin aihka lakbia. 15Bara lâ wihtka tara nani bara upla sut bara iwi kan ba mita Stiben ra taui kaikan bara, witin mawan ba sin insal mawan baku kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\