Hechos 7

1Bamna prîst tara mita Stiben ra makabi walan: --Naha diara nani sut na kasak saki? 2Bara witin pasa aisin: --Muihni bara aisa nani ai wals. Wan Gâdka pranakira ba mita wan damika Ebraham ra param takan, witin Misuputimia ra iwi kan pyua, kau Eran ra wih iwras kan bara. 3Witin ra nan win: 'Man tasbaiam bara tamya nani sut swis, bara was yang tasba kumi mamrikamna ya ba kat.' 4Bara Ebraham Kaldi tasbaia swisi, Haran ra wih iwan. Bahara witin ai aisika ba pruan, ningkara Gâd mita Ebraham naha tasbaia ra brih balan, naiwa man nani nara iwi bangwisma ba. 5Sakuna Gâd mita naha tasbaia ra witin ai dukya pali lika kau yaras kan, ai mina kahbaia pliska kum sin apia. Ban sakuna Gâd pramis munan tasbaia na witin ra yaia, bara prubia ningkara ai kyamka nani dukya kabia. Baha pyua ra Ebraham luhpa nani kau apu pali kan. 6Baha purkara Gâd win: 'Man kyamkam nani ba, tasba trengsar kum ra iwbia. Bara alba pali kabia, rau sin munan kabia mani 400.' 7Ban sakuna, Gâd naha sin win: 'Baha nisanka alba bribia ba yang mita lâka daukamna; ningka ra witin nani baha wina takbia, bara naha pliska ra bal yang duki daukbia.' 8Baha ningkara Gâd mita Ebraham wal lâ kum daukan, bara baha lâka aisin tukinka ba yan. Baha mita sika Ebraham mita Aisak baikan bara yu 8 alkan bara, sirkumsisan daukan. Aisak sin ai luhpia Jekob ra sin baku daukan, bara Jekob ai luhpia 12 nani ra sin sirkumsisan daukan. Witinka nani sika Israel kyamka 12 nani aisika nani kan ba. 9"Bara Jekob luhpia nani wan damika nani kan ba mita ai muihni Josep ra tuman, ban sin witin ba atkan Idsipt ra kat brihwaia, kuna Gâd lika Josep wal ban kan. 10Bamna Gâd mita trabil nani sut wina swaki saki kan, sins laka ba yan, ban sin Idsipt kingka Fero mita yamni kaikaia ba sin. Bara Josep lika Idsipt wihtka tara mangkan, bara king Fero dukya aiska wihtka sin. 11"Bamna plun tiwan tara, sari tara pali sin balan, Idsipt tasbaia aiskara, Kenan tasbaia aiskara sin, bamna wan damika nani plun piaia apu kan. 12Sakuna Jekob walan Idsipt ra lika plun ma manas bara sa, bamna witin mita ai luhpia nani wan damika nani wi ba bahara blikan wan. Naha na pas trip impakan kata. 13Kli aima walara wan bara, Josep lika ai muihni nani ra param takan, bara Idsipt kingka kaikan Josep ba ya kyamka ba. 14Bamna Josep mita blikan wan, ai aisika bara ai taya nani 75 ba sut brih balaia. 15Baku sika Jekob Idsipt ra wih iwan, bara ban pruan. Wan damika nani sin bahara pruan. 16Ai wîna tara nani ba Sikem ra brisi bikan, baha raitika Ebraham mita Hemor luhpia nani wina atkan ba Sikem tasbaia ra. 17"Gâd Ebraham ra swir taki kira pramis munan yua ba pat aimakaia man kan bara, Israel nisanka ba Idsipt ra ailal pali sahwan kan. 18Bara Idsipt ra king kum mangkan ba, witin Josep tanka kaikras kan. 19Naha kingka mita wan taya nani ra kunin munan, bara wan damika nani ra sin rau pali munan, ai luhpia nani nan aisubi sakuya bani ba lulki swika prubia. 20Baha sin pyua ra sika Moses aisubi takan. Naha tuktika Gâd mita yamni kaikan kan, bara ai aisika nani ai watla ra kati yuhmpa yukuki paki kan. 21Witin ba ban lulkaia kan, bara Idsipt kingka luhpia mairin mita brisi pakan ai luhpia baku. 22Baha mita Moses ra Idsipt sinska laka nani sut ba smalkan kata, bamna witin lika sinskira bara diara daukaia sin karnika brikan. 23"Moses pat mani 40 bri kan bara, witin ai uplika Israel nani ba kaikan pali daukan. 24Sakuna witin kaikan, Idsipt waitnika kum mita Israel waitnika kum ra saura rausauhki kan; bara Moses taki wan ai uplika ba help munaia wisi bara Idsipt waitnika ba ikan. 25Witin luki kan ai muihni Israel nani ba lukbia, nahki witin mita Gâd witin nani ba pri sakbia, sakuna witin nani baha tanka briras kan. 26Yu wala, Moses kaikan Israel waitnika wal lika aiklabi kan, bara witin brin dauki kan baha nani wal sut ba kupia kumi daukaia, bara ban win: 'Man nani wal sut ba muihkam apia? Diakan pana, pana wînam ra rausauhki sma?' 27Bara witinka ai muihni ra rausauhki kan ba Moses ra platukbi tnayara laki, win: 'Ya mita man ba wihta mai mangkan, wan laka sin aisi daukaia? 28Man yang ra sin ai ikaia lukisma ki, sin nahwala Idsipt waitnika ra ikram ba baku?' 29Naha walan bara, Moses mahka plapan Midian tasbaia ra. Witin bahara trengsar baku iwan, bara ai luhpia waitna wal sin sakan. 30"Mani 40 ningkara, upla iwras tasbaia Sainai ilka lamara, insal kum witin ra latan takan, kyaya dusa kumi ra pauta klauhwi kan tilara. 31Moses baha diara aihka kaikan bara ta iwan, kuna dia dukya sapa pain kaikaia wisi witin kau lama ra wan, bara Dawan bila baikra naku witin walan: 32'Yang ra sika man damikam nani Gâdkam ba, Ebraham, Aisak, Jekob Gâdka sin.' Bara Moses lika sibrin mita tatatwi kan, sip sin taui kaikras kan. 33Bara Dawan witin ra win: 'Man minam wina suskam ba daiks, kan man minam taibisma pliska ba, hulikira sa bamna. 34Yang upliki nani Idsipt ra pât wauhwi ba kaikri, bara ai bila saki ini ba sin walri, bamna yang bal iwri witin nani ba pri sakaia. Bamna bal, yang Idsipt ra mai blikaisna.' 35"Naha Moseska na ra sika Israel uplika nani mita bahki kulkata ba, naku sin makabi walata ba: 'Man na ya mita wan purara wihta bara lâ dadaukra kaia mai mangkan?' Baha Moseska sika Gâd mita wihta bara upla pri sasakra baku blikan, insal witin ra latan takan kyaya dusa ra pauta baku klauhwi kan ba tilara. 36Moses kata sika wan damika nani Idsipt wina sakan ba. Baha tasbaia ra witin lika wark aihka nani bara sain nani sin daukan, Kabu Pauni ra, ban upla iwras tasbaia ra sin mani 40 kan pyua ra. 37Naha sin Moses ka sika Israel uplika nani ra nan wisata ba: 'Gâd mita dahra aisasara kum mai blikbia, man nani muihkam nani tila wina, sin yang ai blikan baku. Man nani witin bila wali bas.' 38Moses kata sika upla iwras tasbaia ra upla nani tilara kan ba; bara Sainai ilka ra baha insalka witin ra aisin ba, wan damika nani ba wal sin bara kan. Witin sika raya kaia bila nani ba brin yawan ra wankaia dukyara. 39"Sakuna wan damika nani witin bila walras kan, kau ni platukbi tnayara lakisi, witin nani mahka kli Idsipt ra taui waia lukan. 40Baku bara Eran ra witin nani mita win: 'Yang nani want sna, gâd nani dauki wankma, wan kainara impakaia dukyara; kan yang nani kaikras baha Moses ka Idsipt wina wan sakan ba mapara dia takan sapa.' 41Bamna witin nani mita bip lilka kum daukan, daîwan nani sin ikan baha lilkara sakripais daukaia. Witin nani sin uya lilia pali taki bangwan, baha ai mihta ni lilka daukan ba dukyara. 42Bara Gâd witin nani wina tnayara takan, ban sin swin kasbrika purara ba slilmika nani ra ni ai pura sunaia. Baku sin dahra aisasara nani wauhkataya nani ra ulban sa: 'Man nani Israel uplika nani, daîwan nani iki bangwi, sakripais dauki katma ba 40 mani upla iwras tasbaia ra, baha ba yang ra lika apia. 43Sakuna Molok gâdka wal prawaia watla sika man nani twilki bangwi katma ba, bara Ripan gâdka nani slilma lilka ba sin, baha lilka ra man nani mihtam ni daukram ba, bahara puram suni mayunaia wisi. Baha mita man nani tasbaiam pali wina mai saki, lai Babilun kuntrika ra mai blikamna.' 44"Upla iwras tasbaia ra wan damika nani, Gâd upla wal lâ daukan tentka watla ba bri kan. Baha ba baku makan, Gâd mita Moses ra win baha nahki makaia patranka dauki marikan baku. 45Baha ningkara, wan damika nani baha tentka watla ba utla pahni baku brin ai aisika nani wina, Jasua wal balan uplika nani ba sin baha brih balan, witin nani tasba wala nani uplika pura luan pyua. Baha nani Gâd mita witin nani mawan wina kangbi sakan ba, bara ban wan Debit yua nani ra kat. 46King Debit lika Gâd wina help brin, bamna witin want kan Jekob Gâdka iwaika watla kum paskaia. 47Sakuna Salaman sika Gâd watla ba paskan. 48Ban sakuna, Gâd lai purara iwi ba, witin upla ai mihta ni paskan watla satka ra dimi iwras. Dahra aisasara aisin ba baku: 49'Kasbrika purara ba yang king iwaiki sa, tasba ba lika mini taibaika sa. Bamna dia sat watla man nani paski aikaisma ki? Baku Dawan wisa. Ani pliska ra yang wingki puhbaia kamna ki? 50Naha diara nani sut yang mihti ni daukri apia?' 51"Sakuna --Stiben lika ban aisi wi kan-- man nani lika pyua bani kupiam karna brisma. Man nani kyama nani bara kupiam sin brisma, sin baha nani Gâd kakaira apia uplika nani ba baku. Pyua bani Spirit Hulikira mapara. Man nani lika damikam nani wal baku pali sma. 52Man nani damikam nani ani dahra aisasara ra nani ra lika saura munras kan ki? Damikam nani mita ikan, baha nani baha kasakkira balaia dukyara aisi bangwi kan bara. Witinka ba balan bara, man nani waihlam saki upla mihta ra mangki, ikram. 53Man nani sika insal nani bak lâ briram, sakuna bila walras sma. 54Witin nani naha diara nani walan bara, ai kupia sauhkan, ai napa nani sin arkban Stiben ba mapara. 55Sakuna Stiben, Spirit Hulikira ni bangwan kan, kasbrika purara kaikan, bara Gâd prana ba kaikan, Jisas sin kaikan ai aisa mihta aihkika tani ra bui kan. 56Bara win: --Man nani kais! Yang kasbrika pura ba kwawan kan kaikisni, bara Upla Luhpia waitna ba sin Gâd mihta aihkika ra bui ra. 57Sakuna witin nani ai kyama nani ba prakan, bara aitabaiki wini, Stiben mapara plapi wan. 58Bara taun ba wina saki, walpa ni sabi kan. Bamna witnis nani naha diara daukan ba ai kwalka nani ba waitna wahma kumi nina Sâl, bahara yan main kaikaia. 59Witin nani mita walpa ni sabi kan bara, Stiben ai pura suni win: "Dawan Jisas, yang spiritki na man mihtam ra bris." 60Baha ningkara, witin ai lula kriki ai bila baikra karna wini aisin: "Dawan, naha saurka na witin nani ra kulkpara!" Bara naha aisin ningkara, pruan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\