Hechos 8

1Bara Sâl bara kan, Stiben pruanka ra luki aitani tanka yabisa. Bara baha sin yua, Jerusalem ra serts bara kan ba mapara rau sauhkan tara pali buan. Lalukra nani ban plis, plis ra plapan, Judia bara Sameria tasbaia nani ra; sakuna apastil nani lika bara kan. 2Waitna kasakkira nani mita Stiben wîna tara ba raiti ra brisi bikan, kasak sin sari taki bangwan. 3Bara Sâl lika kau ban serts ra rausauhki kan; witin utla banira dimi tauki kan, waitna apia kaka mairin kra sakbia kaka, raski saki silak ra mangkaia dukiara. 4Lalukra nani plis, plis ra plapan ba mita ani anira wan bara swaki sakan sturka yamni ba smalki kan. 5Pilip lika Sameria taunka kumi ra wih mahka Kraist sturka upla nani ra aisi kan. 6Upla nani bal asla taki kan ba, sut lika Pilip dia aisi kan ba kat aman wali kan, sain aihka nani dauki kan ba sin kaikan. 7Upla ailal spirit taski bri kan ba rakan kan. Spirit taski nani ba ai bila baikra karna winikira upla nani wina taki kan. Bara wakia lawan nani bara skahwa nani sin rakan. 8Baha taka mita baha taunka ba lilia kan. 9Sakuna baha taunka ra waitna kum kan nina ba Saiman, bara kan pyua ra witin lika sukia aimaki kan. Sameria uplika nani ra kasak kunin muni kan. Aisi kan witin ba upla tara kum sa. 10Upla sut, tuktan sirpi nani, bara almuk nani sin, witin ra aman pali wali kan. Bara witin nani naku aisin ba: "Nahamna bah upla nani aisi ba 'Gâd karnakira tara ba'." 11Baku upla nani ba ai bila wali kan, kan pyua wihka wina sukia aimaki upla nani ra kunin muni kan. 12Sakuna Pilip mita Gâd King aimaki ba, Jisas Kraist sturka sin smalkanka wali kasak lukan bara sut tahbi daukan, waitna nani bara mairin nani sin. 13Baha Saiman ka sin kasak lukan bara tahbi daukan, bara witin Pilip wal ban tauki kan. Witin ta iwan pali sin taki kan baha sain nani bara wark aihka nani dauki kan ba dukyara. 14Apastil nani Jerusalem ra bangwi kan ba walan, nahki Sameria uplika nani sin sturi yamni ba brin, bara bahara Pita, Jan wal blikan. 15Witin nani wan bara, ai pura sunan, Sameria ra lalukra nani ba Spirit Hulikira bribia dukyara. 16Kan baha uplika nani ra Spirit Hulikira ba kau iwras kan bamna, tahbi baman daukan kan Dawan Jisas nina ra. 17Bamna Pita Jan wal mita baha nani purara ai mihta nani kahban, bara Spirit Hulikira brin. 18Saiman kaikan apastil nani mita ai mihta nani upla nani ra kahbaia bara, Spirit Hulikira ba bal iwi kan, bamna witin bui Pita, Jan wal ra lalah mariki win: 19--Yang ra sin baha karnika ba aik, bara ani, ani uplika purara mihti nani kahbamna kaka, witin sin Spirit Hulikira ba bribia. 20Pita bila: --Man lalahkam ba wal pat kat wama, Gâd mita yabi dukya ba lalah ni atkaia lukisma bamna. 21Yang nani warkki na tilara, man dukyam briaia wiria sin apu sa, kan man kupiam ba Gâd tanira kasak apia sma bamna. 22Naha saurka na swisi Dawan ra puram suns, bara bankra witin baha kupiam ra lukram ba swih tikbia. 23Yang kaikisni man lika kupiam tahplika ni bangwram pali sa, bara saurka laka mita priski mai brisa. 24Bara Saiman pana aisin: --Man nani Dawan ra yang dukira puram suns, baha saurka ai wiram ba kumi sin ai takbia apia. 25Apastil nani ba witnis aisin, bara Dawan bila sin smalkan. Ba wina witin nani Sameria taunka sirpi nani sut ra sin swaki sakan laka sturka ba smalkan. Baha ningkara, kli Jerusalem ra taui wan. 26Naha ningkara, Dawan insalka kumi Pilip ra win: "Man bus bara waupasa tanira was, baha yabalka Jerusalem wina Gesa ra iwi auya bak." Naha yabalka na lika upla iwras tasbaia ra sa. 27Pilip mahka ridi taki wan. Witin auya kan bara, yabal ra Itiupia kuntrika wina waitna kum wal prawan. Witin ba sin yunuk kata, Itiupia kwinka Kandesi suliarka nani wihtka tara kum kan. Witin sin Itiupia kwinka ba lalahka main kakaira kan, bara witin na Jerusalem ra balan Gâd ra ai pura sunaia. 28Naha waitna ai taunka mata kli ai bila tauan bara, witin ai karka bilara, dahra aisasara Aiseya ulban wauhkataya ba aisi kaiki kan. 29Bara Spirit Huli mita Pilip ra win: "Man baha karka ba lamara was." 30Pilip plapi lamara wan bara walan, dahra aisasara Aiseya wauhkataya wina aisi kaiki kan, bara makabi walan: --Man aisi kaikisma ba tanka brisma ki? 31Waitnika ba bila: --Nahki sip kamna tanka briaia, tanka ai wiaia uplika ba apu na? Bamna witin Pilip ra makaban ai waginka ra uli ai lamara iwbia. 32Ulbanka pis witin aisi kaiki kan ba lika naku kata: "Witin ba syîp baku ikaia pliska ra brih wan kata; syîp luhpia bilas baku ai tawa aîrbra ba mawanra kan, baku sin witin ai bila kwaki diara aisaras kan. 33Witin mayara bauan, sakuna ai laka ba wapni daukras. Bamna ai kyamka ba dukyara aisaia upla apu sa, ai rayaka ba naha tasba wina sakan sa bamna." 34Bara Itiupia waitna ba mita Pilip ra makabi walan: --Man pliskam ai wis, naha dahra aisasara na ya dukyara aisisa ki? Witin ai dukyara, apia kaka, upla wala dukyara? 35Bara Pilip mita mahka baha Ulbanka pis aisi kaiki kan ba wina Jisas dukyara aisin. 36Witin nani ban impaki li bara kan pliska kum ra balan, bara yunuk ba bila: --Li nahara sa, bara aitani kabia apia ki tahbi ai daukaia? 37[Pilip bila: --Man kupiam aiska ni kasak lukisma kaka, man sip sma. Bara waiknika ba bila: --Yang kasak lukisni, Jisas Kraist ba Gâd Luhpya sa.] 38Bamna Itiupia waitnika adar yan, kar ba takaskbia, bara wal sut kar ba wina iwan. Bahara Pilip mita tahbi daukan. 39Witin nani li wina ulan bara, Dawan Spiritka mita Pilip ba brihwan, bara waitnika witin ra kli kaikras kan; sakuna witin ai auyapah ai yabalka ra impakan. 40Pilip ai dahra walan, witin ba Asotus ra kan. Bamna witin taun banira wapi, sturi yamni ba smalki ban Sesaria kat wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\