Hechos 9

1Baha pali pyua ra, Sâl lika Dawan ra luki uplika nani ra rausauhki, ikaia sin pliki kan. Bamna witin prîst tara ra wan. 2Bara la daukaia karnika wauhkataya nani makaban, witin baha ba wal Damaskus sinagog watla nani ra wih plikaia, baha nani sturi yamni nina bliki ba sut alki Jerusalem ra bri sal silak ra atia mangkaia, waitna nani sapa, mairin nani sapa. 3Sakuna witin yabal ra auya kan, pat sin Damaskus lamara balan bara, kasbrika purara ba wina ingni kum bal witinra kir ingwan. 4Bamna Sâl tasba kat kauhwan, bara bila baikra kumi walan witin ra naku aisi kan: "Sâl, Sâl, diakan man rau ai sauhkisma ki?" 5Bara Sâl pana makabi walan: "Man ba ya sma ki, Dawan?" Bara bila baikra ba naku win: "Yang sika Jisas, man yang ra sika rau ai sauhkisma ba. 6Man mahka bui taun ra dims, baha ra mai wibia man dia daukaia sma ba." 7Waitna nani Sâl wal impaki kan ba sut ta iwan pali takan, kan witin nani bila baikra walan, sakuna upla kumi sin kaikras kan. 8Ningkara Sâl tasba wina buan, sakuna ai nakra kwakan bara, sip diara kaikras pali kan. Baku bara witin nani mita ai mihta ra alki Damaskus ra brihwan. 9Bahara yu yuhmpa kan diara sip kaikras, plun piras, diara sin diras. 10Damaskus ra lalukra kum iwi kata ai nina ba Ananaias; witin ra Dawan mita diara aihka mariki nan win: "Ananaias!" Bara witin pana win: "Nara sni, Dawan." 11Bara Dawan mita nan win: "Man bus bara yabal kum nina Wapni wi ba kat was, bara Judas watla ra wama bara, Tarsus wina waitnika kum nina Sâl wi ba dukyara makabi wals. Witin ai pura sunisa, 12bara diara aihka kaikan, nahki waitna kumi nina Ananaias wi ba bal dimi ai mihta nani witin ra kahbaia, kli ai nakra diara kaikbia wisi." 13Naha walan bara, Ananaias bila: "Dawan, baha waitnika dukyara upla ailal ai win, nahki diara saura manas daukan, man uplikam nani Jerusalem ra iwi nani ba mapara. 14Bara nanara witin Damaskus ra aula kan, prîst tara nani wina karnika brih, baha nani man ninam ra ai pura suni nani ba alki priski silak ra brihwaia." 15Sakuna Dawan bila: "Man was; yang baha waitnika ba pliki sakri sa, yang dukira witnis aisaia, nisan wala nani ra bara ai kingka nani ra, bara Israel nani ra sin. 16Yang mita witin ra marikamna nahki pât nani uya yang dukira wauhwaia ba." 17Bamna Ananaias wan Sâl bara kan ba watla kat. Witin diman, bara ai mihta nani witin ra kahbi, win: --Muihni Sâl, man aulma kapram bara yabal ra Dawan Jisas wal prawram ba mita ai blikan man namkra kli yamni briaia, bara Spirit Hulikira ni sin aibangwma dukyara. 18Baha pali pyua ra ai nakra nani wina inska taya nani baku kauhwan, bara kli sip kan diara kaikaia. Bamna Sâl mahka buan, bara tahbi sin daukan kan. 19Baha ningkara plun pin, ai karnika sin brin, bara lalukra nani Damaskus ra kata nani ba wal yu kulki takaskan. 20Ningkara Sâl lika mahka prias watla nani ra smalkan. Witin aisin Jisas ba kasak Gâd Luhpia sa. 21Baha nani wali kan ba sut aihka luki nan win: --Naha sin waitnika apia, Jerusalem ra Jisas nina maki ai pura suni nani ra rausauhki kata ba? Bara nahara sin balan apia baha nani alki priski brisi prîst tara nani mihta ra mangkaia? 22Sakuna Sâl lika kau karnakira smalki mariki kan, Jisas ba Mesaia sa. Ju nani Damaskus ra iwi nani kan ba sut pana sip diara aisaras kan. 23Yu ailal luan ningkara, Ju nani ai manka asla taki lâ daukan Sâl ba ikaia. 24Sakuna witin mita baha walan. Kakna, tihmia sin witin nani taun wina takaia getka ra aihwaki bangwi kan witin ra ikaia. 25Sakuna lalukra nani mita pataki tara kum bilara mangki, taun walpaia kutbanka bak alahbi ikan latara, bara baku witin ba swak takan. 26Sâl Jerusalem ra wan bara, trai kaikan lalukra nani wal asla takaia, sakuna sut mita witin ra sîbri kan. Witin nani mita pain lukras kan, Sâl ba kasak Dawan ra tauan sapa. 27Ban sakuna, Barnabas bui witin ba apastil nani ra brisi mariki win, nahki yabal ra Dawan wal prawan ba, bara nahki sin Dawan Sâl ra aisin ba, bara Damaskus ra sin witin sibrin apu kira Jisas nina bri maki smalkan ba. 28Bamna Sâl Jerusalem ra takaskan, lalukra nani aikuki sin asla tauki kan. 29Witin ai kupia aiska ni Dawan nina bri maki aisi kan, bara Ju uplika Grîk bila aisi nani ba wal aisi blahwi kan, bamna baha nani mita trai muni kan witin ba ikaia. 30Wan muihni nani mita naha na kaikan bara, Sâl ba Sesaria ra brihwan, baha wina Tarsus ra blikan wan. 31Bamna serts ba, Judia ra, Galili ra, Sameria ra, baha tasbaia aiska ba kupia kumi spirit bri pawi kan. Witin nani Dawan sibrinka ra iwi bangwikan, Spirit Hulikira helpka ra, bara kau ailal taki kan. 32Pita aimaki wan muihni nani ba kaikaia. Witin Lida ra sin wan, lalukra nani bahara iwi kan ba kaikaia. 33Baha ra witin waitna kum wal prawan nina Inîas, witin 8 mani krikrira prawi kan, wakia lawan sikniska brikan bamna. 34Bara Pita bila: --Inîas, Jisas Kraist mai rakuya, bamna mita krikrikam ba pain dauks. Baha pali pyua ra Inîas mahka buan. 35Bamna Lida ra bara Sarun ra iwi nani ba bui witin ba kaikan, bara sut ai lukanka almuk nani ba mahka swisi, Dawan nina blikan. 36Baha pyua ra, Jupa taunka ra lalukra mairin kum kan ai nina ba Tabita, Grîk bilara lika Dorkas maki kan. Naha mairka ai rayaka yua nani aiskara diara yamni man dauki kan, upla umpira nani ra sin uya help muni kan. 37Baha yua nani ra Dorkas ba siknis alkan bara pruan, bamna ai wîna tara ba tahbi saki muni, brisi pura rûm kum ra dingki tnikan. 38Jupa lika Lida taunka wal baila kan, bara lalukra nani Jupa ra iwi kan ba walan, Pita lika Lida ra sa. Bamna waitna wal saki blikan, naku maisapahkaia: "Pliskam takaskras, Jupa ra bal." 39Bara Pita witin nani aikuki wan. Witin balan bara, brihwan wîna tara tnikan ba rûmka kat. Pyarka nani sut witin ra bal ai tnayara kir bui, ini mariki kan prak nani, kwala wala nani sin Dorkas mita kau raya kan pyua ra sipan nani ba. 40Ningka ra, Pita win baha nani sut ba latara takbia, bara witin ai lula kriki ai pura sunan. Mairka pruan ba kat kaiki, nan win: --Tabita, man mahka bus! Bamna mairka ba ai nakra ilingki Pita ra taui kaikan, bara mahka bui iwan. 41Pita bui mairka ba mihta ra alki bukan; ningkara lalukra nani bara pyarka nani ba sut paiwan balan, witin nani ra marikan Tabita ba kli rawan sa. 42Naha sturka na Jupa taunka aiskara wali bangwan, upla ailal sin Dawan ra kasak lukan. 43Bara Pita lika yu ailal baha taunka ra takaskan, daîwan taya lakaia saîka dadingkra kum nina Saiman wi ba watla ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\