Colosenses 1

1Yang Pâl, Gâd kupia laka ba mita Jisas Kraist apastilka sna, wan muihni Timoti ba wal, 2naha wauhkataya ulbisna, Kolosi taunka ra Gâd uplika nani bara Kraist ra kasak luki nani bahara iwi bangwi ba sut ra. Gâd wan Aisa mita ai kupia yamni laka bara kupia kumi laka sin man nani puram ra blikbia. 3Yang nani pyua bani man nani dukyam ra puri suni bangwisna bara, pyua bani Gâd ra tingki wisna, wan Dawan Jisas Kraist Aisika ra. 4Man nani Kraist Jisas ra kasak lukisma ba, yang nani walri, bara Gâd uplika sut ra latwan kaiki sma ba sin; 5latwan laka kum, bila kaikanka yamni man ra maikaia ridi dauki swin kasbrika pura ra ba baku. Man nani naha bila kaikanka briram, smalkanka kasak pali ba walram bamna, swak sakan sturka yamni ba. 6Man nani ra mai smalkan sturka yamni na, tasba piska bani ra pawi ai ma sin pain sakisa, sin man nani tilamra takan ba baku, Gâd latwan tanka aisin walram ba wina, bara tanka briram naha latwanka laka na, kasak pali sa. 7Naha na wan latwankira Epapras mai smalkan, witinka yang nani aikuki wark takan, bara man nani sin witin ba Kraist dukya dadaukra painkira kulki bangwisma. 8Bamna witin, yang nani ra, man nani sturkam bribalan, bara sin latwan kaikaia laka Spirit wina maiki ba. 9Baha mita yang nani baha walri yua ba wina, man nani mamta takaskras puri suni bangwisna, bara Gâd ra yang nani makabisna, man nani ra ai kupia laka yamnika ba mamrikbia, bara sins laka sat, sat nani sin maikbia, bara diara tanka kaikaia spiritka ba sin. 10Makabi bangwisna man nani ba Dawan uplika nani baku tankam pain bri dia, dia daukaia sma ba dauki kama, pyua bani witin pain kaiki dukya nani baman sin dauki kama, wark painkira nani wina ma saki kama, bara baku mika sip kama Gâd tanka kau pain kaikaia. 11Yang nani Gâd ra makabisna, witin ai karnika pranakira bani man nani sut karnakira mai sakbia, baku mika diara sut ra liliakira bapi bui, wihka sin bila kaiki kama. 12Bara liliakira Aisa ra tingki wis, kan Gâd king aimaki tasbaia ingnikira ra ai uplika nani mata diara nani ridi daukan ba tilara, man nani sut dukyam sin bahara sa bamna. 13Gâd mita tihmia karnika wina dakbi wan saki, ai Luhpia latwankira king aimaki ba pliska ra wan mangkan, 14witin ai pruanka ba mita swaki wan saki, wan saurka nani sut ban swih tikan. 15Wan nakra ni sip kaikras Gâd ka ba ai Luhpia bak yawan ra param takan, kan Kraist lika paskanka nani sut ba tawahkia sa. 16Kraist bak, Gâd mita diara nani kasbrika purara bara tasba ra ba sut paskan. Diara nani wan nakra ni kaiki ba, bara diara nani wan nakra ni sip kaikras ba sin; king aimaki nani ba, tasba purara karnika bri bangwi ba, tasba wihtka nani, bara spirit laka mapara karnika bri nani ba sut, Kraist bak paskan sa, bara witin dukyara sin bara sa. 17Kraist ba diara nani sut na kau apu kan ba wina pât bara sa, bara diara nani sut witin mita aitani kat brisa. 18Baha sut purkara, Kraist ba, wîna tara ba lal sa, baha sika serts ba. Witin sika naha wîna tara ra raya kaia laka yabi ba; witin ba ta pali wina ban bara, Kraist ba pas pruan nani wina buan ba, baha mita diara nani sut taura witin sa. 19Gâd brin dauki kan Kraist ra aiska dimi iwi kaia. 20Bara Kraist ba mita, naha tasba aiska na, witin wal kupia kumi laka daukaia, bamna Kraist dus prihni ra pruan ai talya laikan ba mita diara nani tasba ra ba, bara kasbrika purara ba sut kupia kumi daukan. 21Kaina pyua ra man nani ba, upla trengsar nani kapram bara Gâd wal waihlka kupiam nani ra, diara saura nani dauki kapram ba mita. 22Kuna nanara, Gâd mita man nani ba, witin wal kupia kumi mai daukan Kraist ai wîna tara pât wauhwi pruan ba mita. Witin naha daukan, man nani sut witin ai mawanra hulikira, taski apu bara pâtkas pali kama dukyara. 23Sakuna naha dukyara, man nani kasak lukan lakara ban bapi bui kaia sma, playkam ba tihu bapi bri bara kainamra diara briaia dukyara, swaki sakan laka smalkanka wina walram ba wina tnayara takaia apia. Kan naha smalkanka na lika tasba aiskara smalkan sa, bara yang Pâl pali mita sin smalkaia help munisni. 24Bamna nanara lilia sna, man nani tamwan pât wauhwisna ba, kan naha natka bak, yang wîni tara ra kaikisna Kraist pât wauhwanka nani kau apu ba ai sertska dukyara, witin ai wina tara ba. 25Yang lika nanara Gâd mita serts napakanka ai daukan sa, witin mita baha warkka daukamna wisi aikan bamna, man nani yamnikam dukiara, Gâd ai dahra smalkanka ba aiska smalkamna dukiara, 26wibia sa kaka diara yukukan ra mani nani ailal, kyamka satka nani ailal pali luan ra Gâd yukuki bri kan ba, nanara baha ba ai uplika nani ra sut param marikan sa. 27Witin nani ra Gâd mita baha yuyaka pranakira ba marikaia want kan, naha yukukan ka laka na sika Ju apia nani ra praki brisa. Bara baha yukukan ka ba sika Kraist, man nani ra takaski ba, bara naika briaia bila kaiki ba tanka kum sa. 28Yang nani Kraist dukyara smalkisna, upla nani sut ra kupia krauki smalki bangwisna sins tanka manis ra baku dauki Kraist ra kasak wapni brihwaia dukiara. 29Naha dukyara yang wark takisna, bara Kraist mita karnika aikan bani, aiska pali karna trai kaikisni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\