Colosenses 2

1Bamna brinki sa, aiklabanka tara brisna ba tanka brima, kan baha ba man nani dukyamra, bara Leodisia ra iwi nani ba sin, bara yang wîni lata kaikras nani ba sut dukyara sin. 2Aiklabisni baha nani sut ai kupia nani ra ta baikanka bribia, aikuki asla latwan lakara kabia, bara diara tanka kaikaia kasak ba bribia, bara Gâd tanka yukukan ra ba bribia, baha sika Kraist witinka pali ba; 3bamna Kraist ra sika sins laka bara diara tanka briaia nani yuyaka aiska sut kuki swin ba. 4Naha yang man nani ra mai wisna, upla kumi mita sin yarka ai bila damni aisi bani, kunin mai munbia apia dukyara. 5Bamna yang man nani tilamra upla baku tnatka ra apu sna, sakuna spirit baku lika man nani tilamra sna, bara yang aiyapah ai daukisa kaikaia, man nani sut lika diara wapni kat daukisma, bara aikuki asla kasak lukankam laka ba Kraist ra bri bangwisma. 6Baha mita, man nani nahki Dawan Jisas Kraist ra briram ba baku, sim baku witin ra asla taki iwi bas, 7witinka ra wamkia nani tihu brih, witinka kat spirit karnika mita nikwraskira bapi bui bas, dia mai smalkan ba baku, pyua bani Gâd ra tingki wi bas. 8Man nani aman kaiki bas: Upla nani kunin baman, diara bahki aisi ba mita yarka kunin mai muni mai brih wabiara; kan baha nani ba Kraist ra ai tabaikras sa, sakuna upla iwanka laka kat bara naha tasba laka karnika baman ra watauki sa. 9Bamna Gâd tanka aiska ba, Kraist upla takan ba mita wan marikisa, 10bara man nani lika Gâd ni mai bangkan sa, kan Kraist wal asla sma ba mita. Spirit bri nani sut lalka sa, karnika bara pura aimakaia karnika brisa. 11Bamna Kraist wal asla takram ba mita, pat sirkumsisan mai daukan sa; wan wîna palira sirkumsisan dauki ba satka lika apia, sakuna wan wîna saurka nani wina swaki wan sakan ba sika. Naha sika sirkumsisan laka Kraist wina aula ba. 12Bara man nani sut tahbi mai daukan bara, Kraist wal raiti ra mai bikan kan, baku sin witin wal kli pruan wina mai bukan, kan man nani kasak lukram, Gâd karnika mita Kraist ba pruan nani tila wina kli bukan. 13Pyua luan ra, man nani sut lika, spiritkam mapara pruram nani katma, saurkam nani ba taka mita, bara sirkumsisan briras kapram ba mita sin; sakuna nanara, Gâd mita Kraist ra mai praki raya kaia laka asla ba maikan, bara saurkam nani sut sin swin tiwan sa. 14Tras kum wan mapara bara kan ba, pât ra sin wan brihwi kan ba, Gâd mita aibapan. Baha traska ba sut pali apu daukan, silak ra saban ba mita. 15Kraist dus prihni ra pruan ba mita, tasba wihtka nani spirit laka mapara karnika bri nani ra pura luan, ban sin baha nani ra swira tara pali daukan, bara witin, baha nani ba alki priski baku ai pura luan daknika tilara dingki brihauya kan. 16Bamna, upla kumi mita sin yarka lamka aisi daukbiara, plun pisma apia kaka diara disma ba dukyara, lilia yua nani kulkaia dukyara kra, kati raya apia kaka wingka puhbaia yua sin dukiara. 17Naha diara nani sut na lika, Kraist balaia ba tukinka nani sa, bamna diara kasak pali ba lika, Kraist sika. 18Swirka pât ra mai lakbiara baha nani bauikira laka bri baku, insal nani ra mayuni ba; yarka prisantkam mihtam wina mai dakbi bribiara. Witin nani lika ai nakra ni kaikras dukya bara dimi auya, bara ai lukanka ni praut taki puski sa upla lukra ni. 19Witin nani lika lal pali Kraist ba wal asla apia sa; witinka mita sika wan dakaki, wan paki ba; bara wan wîna tara piska bani asla dauki ba, Gâd ai kupia ra luki ba kat. 20Man nani lika Kraist wal pruram, bara wan wîna brinka karnika nani ba, mahka swiram sa. Ban kaka, dia muni kau lukras uplika nani lakara iwisma, bara adarka nani dauki sma ba? 21Naku natkara: "Naha dukya na kangpara, baha pata ba pipara, mihtam ni sin alki bripara" 22Naha laka sut lika diara bahki tiwi ba baku sa, upla adarka brih smalkanka baman sa. 23Kasak pali bahmuna sat dukia bara sa, sins laka wankaia talya sa, kan insal nani ra mayuni kulki ba mita, bara kunin tanka wal bauaia laka bri ba mita sin, wan wîna rau sauhkaia ba; sakuna wan wîna brinka pura luaia nani sut ba diara bahki nani sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\