Colosenses 3

1Bamna, man nani pât Kraist wal pruan wina mai bukan ba mita, diara nani kasbrika purara ba pliks, kan bahara sika Kraist ba Gâd lama pali kat iwisa. 2Kasbrika purara diara nani bara ba luki bas, kuna tasba ra diara nani ba lika apia. 3Kan man nani lika pruram, bara nanara rayakam ba Kraist wal Gâd ra yukukan sa. 4Man nani rayakam pali ba sika Kraist, bara ani pyua ra witin param takbia bara, man nani sin Kraist wal prana tara tilara, latan takma witin wal prana tara ba bri kama. 5Baku bamna, naha tasba tanka nani, man nani wînam ra bara ba, yas prubia: upla kumi sin marit takras ni, ai maîa briaia apia sa; diara taski nani sin daukaia apia, kli sin ai brinka saura nani, bara rug laka nani nina bliki taukaia apia sa, gridikira kaia sin apia sa. Kan baha diara nani daukaia ba lika, aidul nani ra wan pura sunaia tanka wal kumi sa. 6Naha dukia nani na mita, Gâd ai lauanka tara pali brihaula, ai bila walras uplika nani ba purara. 7Bara naha diara nani sika, pyua luan ra man nani rayakam ra dauki katma ba. 8Sakuna nanara naha diara nani sut mahka swis: kupia baiwanka, brinka karna laka, saura laka nani, swira daukaia laka nani, bilam wina saura aisaia ba sin. 9Pana, pana kunin munpara, kan pat tankam almuk ba wina dakbi mai sakan sa, bara pas pyua dia, dia dauki katma ba wina sin, 10bara tanka raya ba pramka baku dimram, baha ba kli raya takisa Gâd bui daukan ba tanka kat, witin ai tanka pain bribia ba kat. 11Bara nanara kli Grîk kaia, apia kaka Ju kaia ba tanka apia sa, sirkumsisan brin, sirkumsisan briras kaia, trengsar kaia, wail baku kaia, pri, apia kaka alba kaia, sakuna Kraist sika diara sut ba, bara witin lika diara sut ra bara sa. 12Gâd man nani ra latwan mai kaikisa, baha mita witin bak mai sakan, ai uplika mai briaia. Baku ba mita, naha sat praka na dims: umpira kaikan laka, latwan kaikan laka, bauaia laka, praut apu laka bara wihka bila kaikaia laka ba sin. 13Kumi wala mapara kupiam alki takaski pana, pana swakwankam ba swih tiki bas, upla kumi ai walka mapara diara brisa kaka, Dawan mita swakwankam swih tikan ba baku, man nani sin pana, pana baku dauki bas. 14Baha sut purkara, latwan laka kwalka ba dims, baha sika kasakka laka nani sut asla kumi ra wilkan ba. 15Kraist kupia kumi laka ba bui, man nani kupiam ra ta bri kabia, kan naha sin lukanka na dukyara sika, Gâd mita mai paiwan, upla sut ba asla praki wîna tara kumi daukaia. Baha dukyara tingki wi bas. 16Kraist smalkanka ba, man nani kupiam nani ra aiska pali bangwan kabia. Sins laka sut ni pana, pana smalki kupiam krauki bangwi bas. Pura Sunra Lawana nani, mayunra lawana nani bara lawana hulikira nani ba sin, kupiam aiska Gâd ra tingki wih aiwani bas. 17Dia, dia daukma apia kaka aisama ba sut, Dawan Jisas nina ra dauki bas. Witinka bak Gâd wan Aisa ra tingki wi bas. 18Marit mairin nani, man maîam waitna nani ra baui bas, kan naha lika man nani daukaia sma, Dawan ra kasak lalukra nani baku. 19Marit waitna nani, maîam mairin ra latwan kaiki bas, bara witin nani mapara lâ karna mangkpara. 20Tuktan nani, aisikam nani bila wali dauki bas, kan naha lika Gâd nakra ra yamni pali sa. 21Aisa nani, yarka luhpiam nani ai kupia baikbiara, witin nani ba ai karnikas baku lukaia apia ba mata. 22Alba nani, naha tasba ra diara sut ra dawankam nani bila wali dauki bas, witin nani mita mai kaiki bara baman lika apia, witin nani wal pain kaia ba tawan, sakuna Dawan ra sibrin lukisma ba mita, kupiam wina dauki bas kunin apu pali. 23Dia, dia man nani dauki sma bara wilinkira dauki bas, Dawan warkka daukisma baku, upla nani warkka daukisma baku lika apia. 24Bamna, man nani pat kaiki sma, Dawan mita wailangka maiki ba maikbia. Kan man nani Kraist dukya daukisma, sin kasak Dawankam pali baku. 25Sakuna ya saura daukisa kaka, ai saurka laka mana ba bribia, kan Gâd lika upla kumi ba upla wala wal aihka kulkras sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\