Colosenses 4

1Bamna alba nani dawanka, man nani sin albikam nani ra diara yaia sma ba, pain bara kasakka lakara yas. Man nani sin kasbrika purara Dawankam brisma ba dukyara, kupiam krauki bas. 2Pyua bani puram suni ban bas, aihwaki Gâd ra tingki wi bas. 3Yang nani dukira sin puram suni bas, Dawan mita yang nani ra dur kum saki aikbia sturi yamni ba smalkaia; bara Kraist tanka prakan ba sin aisaia, kan naha sin dahra prakan tanka na dukyara silak ra ai brisa. 4Puram suni bas, baku mika yang sip sna ba kat baha tanka ba param pali saki yamna. 5Pain tauki bas, kristian apia nani ba wal, bara pyua brisma bani ba pain man nani yus muni bas. 6Sturi nani aisisma ba sut sin pain bara auhni kabia, bara kaiki bangwi kaia sma, dia upla ra pana aisaia sma ba. 7Bamna wan muihni latwankira Tikikus, witinka lika wark dadaukra painkira kan, bara yang wal Dawan dukya daukan ba mita yang tainka nani sut pali witin mita man nani ra mai wibia. 8Diara nani sut, yang nani dukira mai wibia dukyara, Tikikus ba man nani ra blikuna, help mai munaia bara maisamnihkaia. 9Witin ba wal, wan muihni latwankira bara kasakkira Onesimus sin auya; witinka lika man nani tilam pali wina sa. Dia, dia nahara taki ba sut witin nani mita mai wibia. 10Aristarkus, yang wal silak ra ya ba, man nani ra ai lakula blikisa, Barnabas tubankika Mark ba sin. Witin dukyara dia mai smalkatna ba, man nani kaiki sma: Man nani mai kaikaia wabia kaka, pain bri bas. 11Jisas witinka nina Justus wi ba sin man nani ra ai lakula blikisa. Ju takan nani tila wina naha nani baman, yang wal Gâd King aimaki ba laka dukyara wark takan, bara baha ba yang maipara maisanihkra tara kum sa. 12Epapras, Jisas Kraist napakanka kum man nani tilam wina ba, ai lakula blikisa. Witin ai pura sunra bak upla sut dukyara uya makabisa, man nani ba pain bapi bui kama, bara Gâd kupia laka daukaia wilin pali nani kama. 13Epapras man nani dukyamra uya luki ba witniska lika yang sna, bara yang baman apia, sakuna Leodisia bara Haierapolis taunka ra iwi bangwi ba sut dukyara sin. 14Wan latwankira daktar Luk bara Dimas sin ai lakula blikisa. 15Laikula wis, wan muihni nani Leodisia ra nani ba sut ra, bara Nimpas ra, bara witin watla ra serts uplika nani asla taki nani bara sin. 16Naha wauhkataya man nani tilam ra aisi kaikan kabia ningkara, Leodisia sertska ra bliks witin nani mita sin aisi kaikbia; bara Leodisia wina wauhkataya brima bara sin, aisi kaiki bas. 17Naha na Arkipus ra wis: "Dawan napakan warkka ra mangkan ba trai muni lâ kat tauki kabia." 18Yang Pâl, naha lakula mihti pali ni ulbisna. Silak ra sna ba dukyara, kupiam krauki bas. Gâd mita yamni mai munbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\