Efesios 1

1Yang Pâl, Gâd kupia laka ba mita Jisas Kraist apastilka kum sna, baha tanka ba lika. Naha wauhkataya na ulbisna, Epesus taunka ra Gâd uplika nani bara Kraist Jisas ra kasak luki nani ra. 2Gâd wan Aisa bara Dawan Jisas Kraist wina, yamnika nani bara kupia kumi laka ba man nani bri kama. 3Wan Dawan Jisas Kraist Aisika bara Gâd sa sin, witin ra mayunpi, kan yawan Kraist wal asla takan bara, witin bui Spirit yamnika sat, sat ni yamni wan munan kasbrika pura tasbaia nani ra. 4Tasba na kau paskras kan ba pyua wina, Gâd pât Kraist ra wan praki bak saki wan brin, witin ai mawanra kaia ai uplika takaia pâtkas kaia, ai latwanka laka ba mita. 5Kan wina pat luki kaikan, Jisas Kraist bak ai luhpia nani baku kli wan briaia, witin daukaia ai kupia ra lukan ba kat. 6Baha mita yawan pyua bani Gâd ra mayunisa ai latwanka tara ba dukyara, baha sin latwanka ni yamni wan munan sa, yawan ai Luhpia latwan pali wal asla sa bamna. 7Gâd latwan pali wan kaiki ai Luhpia ai talya laiki, pruan ba talia ra pri wan sakan sa, bara yawan saura daukan, pâtka ba swin tiwan sa. 8Gâd ai latwanka laka manis ba, tanka param wan marikan, sins laka bara diara tanka kaikaia laka sin wanki ba mita, 9bara witin ai brinka yukukan ra ba sin wan marikan, baha sika witin Kraist bak diara sut tnata alkaia luki kan ba. 10Gâd diara daukaia lukan ba lika, diara bani ba pyua kat sut pali tnata alkan kabia, bara yaka paskanka aiska ba asla takbia bara, Kraist lika baha sut lal kabia, diara nani kasbrika pura ra ba bara tasba ra ba sut sin. 11Bamna yawan Kraist wal asla takan ba mita, Gâd mita kan pyua wina bak saki wan brin, diara witin yaia ba wina wan dukya bribia; bara naha sut na lika Gâd dia daukaia lukan ba kat sika, dia witin pain kaiki ba baman dauki ba. 12Witin baku daukan, baha mita yang nani pas taura Kraist ra kat luki kainira diara briaia lukri ba, raya bangwi kamna Gâd ai prana tara ba tawan mayunan kabia dukyara. 13Bara man nani sin, diara kasak sturka ba walram, bara swaki mai sakan laka smalkanka ba, bara Kraist ra kasak lukram bara sin, witinka ra asla mai prakan bara sîl sin mai mangkan Gâd dukya nani kaia ba mata, witin pramis aisin Spiritka Hulikira ba mita. 14Spirit Hulikira ba sika Gâd ai uplika nani ra diara yaia pramis munan ba tukinka, bara baha ba baku takbia Gâd ai uplika nani ra pri laka yaia win kasak pali aimakbia bara. Bamna kaisa Gâd prana ba mayunaia! 15Baha mita man nani Dawan Jisas ra kasak lukisma ba, bara Gâd uplika nani sut ra latwan kaikisma ba, yang kaikri bara, 16takaskras kira Gâd ra tingki wisni man nani sut dukyamra, puri suni sna bara man nani ra luki sna. 17Makabisni wan Dawan Jisas Kraist Gâdka ra, Aisa pranakira ba, witin mita sins laka spiritka maikbia, bara sip kama witin param takan ba tanka pain kaikaia, bara witin ra sin kau kakaira kaia. 18Gâd ra makabisna man nani sinskam ba ilingwbia, baku mika tanka bri kama dia dukya bila kaikaia wisi mai paiwan ba, bara Gâd ai uplika nani ra diara yaia pramis munan ba nahki yuya bara pranakira sa, 19bara ai karnika ba sin tara pali bara tnata apu sa, bamna baha karnika sika yawan witin ra kasak lukan nani banira ai warkka dauki ba. Naha sin karnika sika Gâd mita karnika aiska aingwa pali ni wan marikan, 20Kraist pruan wina buki ai mihta aihkika tanira kasbrika pura ra yan iwan bara. 21Kraist lika kasbrika pura ra karnika bri nani ba sut puraka ra kau karna sa, la karnika alki nani ba, dawan taki nani ba, pura aimaki nani ba, nina wala nani ba nanara bara naika bara makbia ba sut purkara sin. 22Diara sut ba Kraist mina munuhnta ra mangkan sa, bara Kraist pali ba sin serts lal mangkan diara nani sut Dawanka baku. 23Bamna serts ba sika Kraist wîna tara, baha sika Kraist bangwanka; bamna Kraist pali mita sin diara nani sut ba bangki pali daukisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\