Efesios 2

1Blasi man nani watauika laka taka saurka laka tilara pruram katma. 2Bamna baha pyua luan ra, man nani naha tasba daukanka saura nani ba nina bliki bangwi katma, bara spirit pasa pura ra karnika bri ba bila wali dauki katma, baha spiritka sika Gâd, bila wali daukras nani ta bri ba. 3Pyua luan ra yawan sut lika baha nani wal baku iwi kan, wan daukanka nani nina bliki kan, wan wîna tara bara wan kupia lukra brinka ba kat sin dauki kan. Baha mita klala saura pali Gâd wina ba, wan dukya kan, sin wala nani wal baku. 4Sakuna Gâd lika umpira kaikan laka tara pali brisa, baha mita witin yawan ra uya latwan wan kaikan, 5bamna yawan na Kraist wal aikuki asla raya kaia laka ba wankan sa, kau wan saurka nani taka mita pruan kan ba pyua ra. Baku bamna, Gâd latwanka laka ba mita man nani sut swaki mai sakan sa. 6Bamna Gâd mita, Kraist Jisas wal asla pruan wina wan buki, witin ai tnayara Jisas wal wankan iwaia. 7Naha daukan bani wan marikisa, witin naika pyua ra latwan tara wan kaiki kabia ba, bara yawan ra ai kupia pihni laka ba lika Kraist Jisas ba mita baman. 8Bamna Gâd latwanka laka ba mita sika, man nani swaki mai sakan ba; kasak lukan laka bak. Naha tanka na lika, man nani mita dia kum daukram ba mita lika apia, sakuna baha lika Gâd mita ban prisant maikan sa. 9Upla kum diara daukan ba mita lika apia, bara sin aimayunaia apia ba mata. 10Kan Gâd wan paskan; witin Kraist Jisas ra praki wan paskan, wark pain nani daukaia dukyara; diara nani sut ba kan wina yawan wan dukyara pat ridi daukan sa. 11Bahamna, pyua luan ra man nani dia sat uplika nani katma ba dukyara kupiam krauki bas. Man nani lika Ju nisanka apia katma; baha mita Ju nani, upla ra sirkumsisan dauki bara witin nani lika "sirkumsisan bri uplika nani" aisi ba mita man nani lika "sirkumsisan luha uplika nani" mai makisa. 12Baha pyua man nani ba Kraist luha katma, Israel nisanka wina laiura kapram, bara Gâd Israel nisanka wal lâ nani bara pramis daukan ba sin kakaira apia katma. Naha tasba ra diara kumi sin kainamra bila kaikras, Gâd sin luha iwi nani katma. 13Sakuna nanara lika Kraist Jisas wal asla mai prakan, bara Kraist pruanka ba mita, man nani laihwra nani katma ba ai lamara mai mangkan. 14Kraist sika wan kupia kumi laka. Ju nani bara Ju apia nani ba wal upla daknika kumi daukan waihla laka kutbanka ba mita dakbi wan saki kan ba slingban bara. Kraist ai wîna ra. 15Moses lâka ba mita adar nani bara dia, dia lâka nani mangki yan ba, sut baha kat takaskan, bara upla dakni sat wal kata ba upla daknika raya kumi daukan, witin ra asla prakan. Bara baku witin mita kupia kumi laka ba daukan. 16Naha natkara, Kraist dus prihni ra pruan ba mita, baha upla daknika wal pana, pana aiklabanka brikan ba, Kraist mita sut tiki, Gâd wal kupia kumi daukan, bara wîna tara kumi ra, witin nani sut asla kumi daukan. 17Kraist bal upla sut ra kupia kumi sturka yamni ba smalkan, man nani laiura nani katma ba sut ra, bara Ju nisanka sut, Gâd lamara nani kan nani ra sin. 18Bamna Kraist ba mita, yawan Ju nani, Ju apia nani sut, Aisa lamara aula, Spirit kumi bri ba mita. 19Baha mita, man nani lika upla trengsar nani ai tasbaia palira iwras ba satka lika apia, sakuna man nani sut lika Gâd uplika nani wal aikuki sin kuntrika uplika nani sma. Man nani ba Gâd watla suliarka nani sma. 20Man nani ba utla kumi baku; apastil nani bara dahra aisasara nani playa bapan ba pura ra mai paskan sa, bamna Jisas Kraist pali sika baha playa bapan walpaia kau tara ba. 21Bamna Kraist baha playka ba pura ra, utla ba ai pliska kat, kat bapan, ban taua, taua tempel hulikira kum takisa, Dawan wal asla lakara. 22Baku sin man nani, Kraist wal asla takram ba mita, wala nani sut ba wal asla taki utla kum takram, bara Gâd bahara iwisa ai Spiritka Hulikira bak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\