Efesios 3

1Naha tawan, yang Pâl Kraist Jisas tawan silak ra sna ba man nani Ju apia nani mampara pain kaia ba dukyara, puri sin sunisna. 2Bamna man nani pat kaiki kaia sma, nahki Gâd ai latwan laka bri ba mita, witin naha warkka na, yang mihti ra aikan, man nani mampara pain kaia ba dukyara. 3Gâd ai tanka dahra prakanra brikan ba param marikan, yang palira sin aikan kaikri, pat bila prahni mai ulbatna ba baku. 4Aisi kaikma bara man nani sip sma kaikaia, Kraist ra diara yukukan bara ba yang kaiki sna, 5pyua luan ra diara kum yukukan ra kan, upla kumi ra sin baha dukya ba param saki marikras kan ba, sakuna naiwa lika Gâd Spiritka bak, ai apastilka hulikira nani ra, bara ai dahra aisasara nani sut ra param marikan. 6Naha sika diara yukukan ra kan ba: Swaki sakan laka smalkanka bak, Ju apia nani sin Ju nani wal baku, Gâd yamnika nani wina ai dukia bribia, kan sin wîna tara sirpika nani sa, bamna Gâd mita Kraist Jisas bak, dia pramis daukan ba wina sin ai dukia brisa. 7Bamna yang na, Gâd ai uplika nani ra diara yaia win ba sturka yamni albika takri. Gâd naha na aikan, witin ai karnika tara wal wark dauki ya ba kat. 8Gâd uplika sirpi nani sut tilara, yang na kau sirpi pali sna; sakuna Gâd mita ban adar aikan, Kraist yuyaka sip kulki sakras ba, Ju apia uplika nani ra smalkaia. 9Bara adar sin aikan upla sut yarka kaikbia, Gâd patitara pyua wina diara yukuki brikan ba dia kata sapa, witinka sika diara nani sut paskan ba. 10Bamna baku takan, baha mita nanara serts bak Gâd ai sinska laka sat, sat ba yaka param kaikbia, baha nani kasbrika pura ra ta aimaki nani ba bara karnika alki nani ba sut. 11Gâd naha daukan, witin patitara pyua ra ban kaiara ba wina dia daukaia luki kan ba, bara wan Dawan Jisas Kraist wal tnata kat daukan. 12Kraist bak pri pali sa yawan Gâd lamara waia, witin ra kasak lukan laka bri ba helpka ra. 13Baha mita, mamkabisna man nani swapni nani kama apia, yang na man nani dukyamra pat wauhwisna ba tawan, kan naha na man nani mampara prana kum sa. 14Baha tawan Aisa mawanra luli krikrisna, 15witinka ba wina upla sut kyamka ba ai nina brisa, kasbrika pura ra bara naha tasba ra sin. 16Aisa ra puri suni sna ai prana kukanka ba wina, Gâd ai Spiritka ba ni man nani ra karnikam bara dia daukaia karnika sin maikbia, 17kasak lukisma ba mita, Kraist man nani kupiam ra iwi kabia, bara baku mika man nani latwan laka wakia nani pura ra karna taki tihu pali bapram kabia, 18bara baku mika man nani pain tankam brima lalukra nani sut aikuki, Kraist latwanka laka yahpika ba, yarika ba, tihuka ba, pura ra ba. 19Bahamna, puri suni sna baha latwanka laka tanka ba man nani brima, baha tanka ba kau tihu sa tanka wala sut kaikan wan dauki ba wal, bara baha mita Gâd latwanka laka ni aibangwan pali kama. 20Bara Gâd ra mayunan kabia, witin lika sip pali sa yawan dia makabia ba bara wan kupia ra luki ba sut kau pura luki daukaia, ai karnika yawan ra wark dauki ba bani. 21Serts ra bara Kraist Jisas ra, Gâd ba mayunan kabia, pyua nani sut ra, bara ban kaiara ban kabia! Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\