Efesios 4

1Baha mita yang Dawan warkka ba tawan silak ra sna, bamna man nani ra makabisna, Dawan mita mai paiwan tanka kat iwi kama, sin pyua luan ra nahki kapram ba baku. 2Man nani ba praut apu bara bauikira bas; wihka sin bila kaiki kama, pana, pana walkam ra latwan laka ba mariki kama. 3Trai kais, pyua bani aikuki kumi kaia Spirit Hulikira helpka ra, kupia kumi laka mita asla mai praki bamna. 4Wîna tara ba kumi baman bara sa, bara Spirit sin kumi baman, bara baku sin Gâd mita diara kumi baman kainamra briaia dukyara mai paiwan. 5Dawan ba kumi baman sa, kasak lukan laka bara tahbi daukan laka sin kumi baman sa, 6Gâd kumi baman sa upla nani sut Aisika. Witin lika sut purkara sa, diara sut bak ai warkka daukisa, bara sut ra sin dimi iwisa. 7Sakuna yawan kumi banira prisant painkira wankan sa, Kraist mita wankan ba kat. 8Baha mita Ulbanka ba wisa: "Witin diara nani sut wal kau kasbrika pura ba kat ulan bara, priskan uplika nani ailal brih uli wan, bara upla nani ra sin prisant nani yan." 9Bamna, "pura ra uli wan ba", dia tanka sa ki? Baha tanka sika, witin pas taura tasba kau mayara pali iwi wan. 10Mayara pali iwi wan uplika ba sika, kasbrika pura ba wina kau lai pura ra pali uli wan, baha mita witin mita tasba aiska na bangkaia ba dukiara. 11Bara upla nani ra prisant nani yan, tila nani apastil nani kaia, wala nani ra lika Gâd dahra aisaia ra, bara wala nani ra swaki sakan laka sturka ba smalkaia, wala nani ra lika sepad nani bara smasmalkra nani kaia. 12Witin naku daukan, Gâd uplika nani bani kristian warkka daukaia ba mata, Kraist wîna tara ba pain paskaia dukyara, 13Yawan sut kasak lukan lakara asla takbia bara Gâd Luhpia tanka ba kaikbia kat. Baku lika yawan aitani pawan kabia, Kraist pawanka aiska pali ba kat. 14Bara yawan na tuktan ban kaia apia sa, witin nani ai natka isi sat wala taki sa, ya, ya smalkanka raya smalki nani ba payaska ba mita raski brih auya, auyamaira nani aimawahkan yabalka ra tauki nani ba mita sin kunin muni sa. 15Kau pain sa, latwan laka spiritka ni yawan diara kasak baman aisi kaia, diara sut ra Kraist wal asla taki pawi kaia sa, kan witin ka sika wîna tara aiska lal ba. 16Kraist ba mita wîna tara aiska asla pain sa; bamna wîna sirpika bani witin ra asla takan bara, sut ba pain wark takuya, bara wîna sirpika bani ba mahka latwan lakara pain pawisa. 17Bamna Dawan nina ra, yang naha na taibi pali mai wisna: man nani kli Dawan ra tauras uplika nani baku raya iwi kapara, kan baha nani lika gâdkas nani ba tanka kat baman taukisa, 18bara witin nani kupia lukra ba tihmia takan sa. Gâd wina raya kaia laka aula ba, witin nani briras sa, kan sins aitani briras ba mita kupia sin karna pali sa. 19Witin nani ai swira laka ba tiki brinka saura ra ni diman, bara diara taski nani ba witin nani want pali ni dauki bangwisa. 20Sakuna man nani lika baku Kraist wina lan takras katma, 21bankra man nani witin ba dukyara aisin walram, bara witin mita sika praki mai smalkan, nahki Jisas ra baman kasak tanka ba bara sa. 22Bamna man nani blasi natkam almuk ra iwi katma laka ba mahka swis, kan baha daukanka mita mai sauhkisa, bara ai brinka saura ba ni kunin mai munisa. 23Sakuna man nani lika spiritkam bara sinskam wal ba aiska pali raya nani kaia sma, 24bamna Gâd kupia laka kat praka ba ni dimi bangwaia sma, bara sin marikma nahki rayaka kumi kasak pali wapni bara hulikira ba. 25Baha mita kli kunin aisapara, sakuna kumi bani ai muihnika ba wal diara kasak baman aisi kabia, kan yawan sut lika wîna tara kum sirpika nani sa. 26Bankra kupiam baiwbia kaka, kuna saura lika daukpara; bara kupiam baiwanka ra yu dimpara. 27Bara debil ra sans sirpi kumi sin yapara. 28Ya impliki kan ba, kli implikaia apia, sakuna wark takaia sa, bara ai mihta ni wark kum pain dauki ba mita witin sip kabia diara bri ba ni ai uplika nani ra help munaia. 29Sturi aisi bangwisma bara uplikam mapara bila saura lika aisapara, sakuna help munaia bila ni aisas, dia witin want dukya ba yama bara baha wal pawbia, bara bahmuna bila aisaram wali uplika ba mapara helpka pali sa. 30Gâd Spiritka Hulikira ba sarka paskpara, kan man nani aihka saki mai muni baha sin spiritka Hulikira ni, Gâd dukya kaia wisi sîl mai mangkan sa, aiska mai swaki sakan kaia yua, witin maikbia ba kat. 31Kupiam tahplika nani sut ba mahka swis, brinka saura nani, kupiam baiwanka nani, bara upla ra pura wini swira daukaia laka nani, bara diara saura bani sut ba mahka swis. 32Sakuna, sut aikuki pain bangwi bas, pana, pana kupiam swapni bri bas, bara pana, pana walkam pâtka swih tiki bas, Gâd bui Kraist ra mai praki pâtkam swih tikan ba baku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\