Efesios 5

1Man nani, Gâd luhpia nani latwan mai kaikan ba, witin baku kaia trai kais. 2Latwan lâka ra iwi bas, sin Kraist latwan wan kaiki, yawan tawan ai rayaka pât mihta ra mangkan ba baku. Witin ba sin syîp baku sakripais daukan kata, bara Gâd ra kia painkira kum baku angki yan. 3Man nani ba Gâd uplika nani sma ba mita, rug laka ba nina makaia apia sma, taski laka wala nani kra, gridi laka kabia sin apia. 4Swira dukya nani aisapara, sins apu bila nani, bila taski nani sin aisapara, kan naha diara nani na pain apia sa; kau pain kabia Gâd ra baman tingki wi kaia. 5Man nani pat kaiki sma, sunu uplika marit takras kira ban ai maîa brisa, diara taski pali daukisa, gridikira palisa kaka (baha lika aidul ra mayunaia tanka wal baku sa), baha ba sip sa Kraist bara Gâd wal king aimaki ba tasbaia ra dimaia. 6Upla mita yarka bila bahki aisi kunin mai munbiara, kan bahmuna dukya saura nani wina sika, Gâd klalka tara ba aula, bila wali daukras nani ba klala yaia dukyara. 7Baha mita, man nani witin nani wal asla dukyam kumi sin bripara. 8Pas pyua man nani lika tihmia ra iwi katma, kuna nana ra Dawan uplika takram ba mita, ingnira iwi bangwisma. Bahamna man nani ingni uplika nani baku bas, 9kan ingni ba latwan laka brihaula, kasakka laka bara rayaka wapni briaia laka sin. 10Bamna man nani trai kais, Dawan dia brin dauki ba lan takaia. 11Diara bahki nani tihmia uplika nani dauki ya ba wal sin praupara; sakuna kau pain sa baha diara nani ba ingni ra sal sakma. 12Kan baha nani yukuwan ra diara dauki ba nina maki aisaia ba sin wan swira pali sa; 13sakuna ingni ba diara nani sut param ra sakbia bara, diara bani ba param kabia, kan ingni ba lika diara sut param ra sakisa. 14Bahamna nan wisa: "Man yapisma ba, mahka rawi bus; pruan nani tila wina sin mahka raya taki bus, bara Kraist man puram ra ingwbia." 15Bamna, man nani nahki sma ba aman kaiki bas, sins aitani briras nani ba baku kapara, sakuna sinskira nani bas. 16Pyua brisma na pain yus muni bas, kan yua nani na saura sa. 17Man nani sins apu baku kapara; sakuna Dawan kupia laka ba dia sapa tanka pain bris. 18Bamna bla apu bas, kan baha mita ban tanis tiwaia ra wan brihauya; sakuna Spirit Hulikira ni aibangwi bas. 19Man nani pana, pana walkam wal Pura Sunra Lawana nani baman aisi bas, spirit lawana nani aiwani bas, bara kupiam aiska kira ni Dawan ra aiwani mayuni bas. 20Pyua bani diara sut dukyara, Gâd Aisa ra tingki wi bas, wan Dawan Jisas Kraist nina ra. 21Kraist ra kulki lakara, man nani pana, pana walkam ra baui bas. 22Maîa mairin nani maîam waitna nani ra pain kulki kaia sa, sin Dawan ra kulki baku. 23Kan maîa waitna ba ai maîa mairin lal sa, sin Kraist serts ra lal ba baku. Kraist ba lika serts swaki Sasakra, bara baha sika witin ai wîna tara; 24bamna maîa mairin nani ba diara sut mapara ai maîa waitna nani ra pain kulki kaia sa, sin serts mita Kraist ra kulki ba baku. 25Maîa waitna nani, maîam mairin ra latwan kaiki kaia sa, sin Kraist mita serts ra latwan kaiki baha pura mata ai rayaka pat mihta ra mangkan ba baku. 26Kraist naha daukan serts ba hulikira sakaia mata, bara li ni bara ai smalkanka bila ni klin daukan, 27bara baku mika witin ai mawanra bri balan sin, serts pranakira baku, taya taski apu, bara taya sriwan apu, dia, dia bahmuna satka wala sin apu, sakuna hulikira bara kasakkira pali. 28Bamna maîa waitna ai maîa mairin ra baku latwan kaikaia sa, sin ai wîna latwan kaiki ba baku. Ya ai maîa mairin ra latwan kaikisa kaka, witin ai wîna latwan kaikisa. 29Bamna upla kumi sin apu sa witin ai wîna ra misbara kaiki ba, sakuna witin plun dakakisa bara main sin kaikisa; bara Kraist mita serts ra dauki baku, 30kan serts ba witin ai wîna tara sa, bara yawan lika sin baha wîna sirpika nani sa, ai wîna tara bara ai dusa nani wina wan paskan. 31"Baha mita waitna ba ai yapti bara ai aisa wina dakwi taki ai maîa mairin ra asla takbia, bara wal ba wîna kumi baku takbia." 32Naha na dahra prakan tara kum sa, bara yang aisisna naha na Kraist wih ai sertska ba wal tanka sa. 33Sakuna naha sin wiaia want sa, man nani kumi bani maîam mairin nani ra latwan kaikaia sma sin wînam palira baku, bara maîa mairin ba ai maîa waitna ra kulkaia sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\