Efesios 6

1Tuktan nani, man nani aisikam, yaptikam wal bila wali daukaia sma, Dawan latwanka laka ba mita. 2Naha sika lâ pas ba bara diara wankaia pramis win ba kasak sa: "Aisikam yaptikam ba kulki bas, 3bara baku mika naha tasba ra lilia kama bara pyuam sin yari brima." 4Aisa yapti, man nani luhpia nani ra ai kupia baikaia tatuski kapara, sakuna Dawan latwan laka ra witin nani ra smalki paks, lâ kat wapni tauki kaia. 5Bara alba nani, man nani naha tasba ra dawankam nani ra bila wali dauki bas, kulki sin bas, kunin apu kira dawankam ra sibrin luks, sin wark kum Kraist dukya kan daukisma ba baku. 6Bamna dawankam nani dukya pain dauki bas, witin nani wal pain kaia wisi mai kaiki bara baman lika apia, sakuna Kraist napakanka nani baku, bara kupiam aiskakira dauki bas Gâd kupia laka ba kat. 7Kupiam aiskakira witin nani warkka ba dauks, Dawan warkka dauki baku, bara upla ra baku lika apia. 8Bamna man nani lika pat kaiki bangwi sma kumi bani, alba apia ba sut, Dawan wina ai mana yabia dia yamni daukan ba kat. 9Bara man nani, alba dawanka nani sma ba, trai kais baha sin natkara albikam nani ba yarka warkkam dauki kaia, taiban laka apu kira. Kupiam krauki bas, man nani wih alba nani wal Dawankam kasbrika pura ra ba mihta ra sma, bara witin lika upla kumi ba upla wala wal aihka baku kulkras sa. 10Bara nana ra, muihki nani, karna bas Dawan asla lakara, witin ka karnika tara pali bri ba wal. 11Gâd mita aiklabaia dukya nani wanki ba sut brih dims, bara baha ni sip kama bapi kaia Setan kunin ka nani ba mapara. 12Kan yawan aiklabi ba lika upla aingwa, wîna tara bara dusa nani sin bri ba satka mapara apia sa, sakuna spirit saura nani ai karnika bri ba mapara; kasbrika pura ra bara tasba ra sin, karnika bri ba, bara wihta kaia karnika alki ba, naha tasbaia tihmika ra ba mapara sin karnika alki ba. 13Baha mita, Gâd bui war aiklabaia dukya nani wanki ba sut buki bris, bara baku lika yua saura ra bapi buaia sip kama, bara baha daukma ba ningkara, ban bapi mita kama. 14Bahamna ban bapi bui bangwi bas, kasakka laka kwalka ba ni dims, bara wapni laka ni kainam suni bas. 15Man nani pyu bani ridi bas kupia kumi sturka ba smalkaia waia. 16Baha sut purkara, kasak lukan laka ba kainam kahbaika baku buki bris, setan trisbaika nani sin pauta klauhwi baku ba sut daskaia dukyara. 17Swaki sakan laka ba sin lal pura bikaia baku lamla ra baps, Spirit Hulikira mita wanki sord ba sin bris, baha sika Gâd bila. 18Man nani puram suni sma ba swipara, pyu bani Gâd ra bik taki makabi bas, Spirit man nani tam briaia. Ridi bas, lukankam swapras kira bara Gâd uplika nani sut dukyara sin man nani puram suni kama. 19Yang dukira sin puram suni bas, aisaia awarka ra Gâd mita bila nani aikka aisamna, bara baku mika yang sip kamna swaki sakan sturka yamni yukukan ra ba sibrin apu param aisaia. 20Naha smalkanka na dukyara Gâd mita baha laka tawan aisaia ai blikan, bara baha tawan sika naiwa silak ra ai brisa. Puram suni bas, baku mika naha sturka yamni na aitani kat sibrin apu smalkamna. 21Wan muihni latwankira Tikikus, witin lika Dawan warkka dadaukra painkira pali sa, bamna witin mita yang tainka na bara dia daukisna ba sut mai wibia. 22Baha mita yang, witin ba man nani ra blikuna, yang nani nahki sna ba mai wiaia, bara tambaikaia sin. 23Bamna Gâd Aisa bara Dawan Jisas Kraist mita, wan muihni nani ra kupia kumi laka bara latwan laka yabia, kasak lukan laka ba wal; 24bara Gâd mita wan Dawan Jisas Kraist ra, latwan kaiki uplika nani sut ra yamni munbia, latwan laka kum sip aihka takras ba wal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\