Galatas 1

1Yang Pâl, apastil kum sna, upla nani mita ai brinka kat, upla kumi saki blikan ba satka lika apia, sakuna Jisas Kraist pali bara Gâd Aisa mita ai blikan, witinka Jisas pruan wina kli bukan bamna. 2Bamna yang, bara wan muihni nani, yang wal nani ba mita sin, naha wauhkataya na ulbisna Galesha tasbaia ra serts nani bara ba sut ra. 3Man nani ba Gâd Aisa wina, bara Dawan Jisas Kraist ba wina sin, yamnika nani bara kupia kumi laka ba brikama. 4Kraist sika yawan wan saurka dukyara ai wîna tara aiska ba prura mihta ra mangkan, Gâd Aisa kupia laka ba kat, naha tasba saura na wina pri wan sakaia. 5Gâd ra mayunan kabia ban kaiara! Baku kabia. 6Yang man nani dukyamra uya aihka pali lukisna, kan man nani lika swaki sakan laka smalkanka sat wala kum wali, pat pali Gâd ba swisma bamna; bara Gâd sika Kraist latwanka ra luki man nani mai paiwan ba. 7Bamna man nani kasak lukpara, swaki sakan laka smalkanka wala kum bara sa. Baha lika, upla tila nani mita trabil mai munisa, bara Kraist swaki wan saki smalkanka ba bahkira lakaia lukisa. 8Sakuna upla kum mita, swaki sakan laka yang nani mai smalkri ba wal sat aihka kum mai smalkbia kaka, baha uplika ba pât tara munuhnta ra ban swin kaia sa, yang pali kamna kra apia kaka insal kum kasbrika pura ba wina balbia kra sin. 9Baha dukyara pyua luan ra yang pat man nani ra sut mai wiri, bara nanara kli sin mai wisna: Upla kum mita swaki sakan laka smalkanka pat briram ba wal, sat aihka mai smalkbia kaka, baha uplika pura ra pât tara kahbi swin kaia sa. 10Yang plikras upla mita yamni ai kaikbia, sakuna Gâd mita yamni ai kaikbia. Yang na upla nani mita pain ai kaikbia plikisna kaka, yang kau Kraist albika kamna apia! 11Muihki nani, naha tanka na pain kaiki bas: swaki sakan sturka yang aisi smalkisna ba lika, upla nani lukanka wina apia sa. 12Baha ba upla kumi mita sin ai smalkan, yang briras, sakuna Jisas Kraist mita aikan kaikri. 13Man nani pain kaikisma, pas pyua yang Ju nani laka nina bliki kapri bara nahki katna ba. Pat kaiki bangwisma, yang pali bui Gâd sertska ba apu daukaia wisi, nina bliki rausauhki kapri ba. 14Ju nani laka ba kat, yang wal pawan uplika nani wal, yang kau taura impaki kapri, kan yang sika damiki nani laka kau karna dauki main kaiki bri kapri bamna. 15Sakuna yang kau aisubi takras kapri wina, Gâd pat bak ai saki ai brin kan, bara witin uya pali latwan laka bri ba mita ai paiwan. Witin baku brin daukan bamna, 16ai Luhpia ba aikan kakaira takri, baha mita yang ra ai paiwan swaki sakan laka smalkanka ba, Ju apia uplika nani ra smalkamna dukyara. Naha diara yang ra takan bara, upla kumi wal sin aisaia waras kapri, 17bara yang kainira apastil aimakan nani, Jerusalem ra kan bara sin waras kapri. Sakuna aihni pali mahka Arebia tasbaia ra wari, bara baha ningkara kli Damaskus ra balri. 18Mani yuhmpa luan ningkara, Jerusalem ra watna; baha pyua Pita wal prawri bara witin wal 15dis takaskri. 19Sakuna apastil wala nani kumi sin kaikras, Dawan muihnika Jems baman lika. 20Dawan mawanra yang kasak pali mai wisna, diara nani ulbisna na lika kunin apia, kasak pali sa. 21Naha ningkara, Siria bara Sailisia tasbaia nani ra wari. 22Judia tasbaia ra wan muihni nani Kraist sertska ra nani ba mita pain pali ai kakaira apia kan. 23Witin nani wali kan upla nani aisin: "Wan nina bliki rau wan sauhki kata ba, nana ra kasak lukan laka smalkanka dukyara smalkisa, bara baha pali sika pyua luan ra apu daukaia luki kan ba." 24Bara yang dukira Gâd ra mayuni bangwi kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\