Galatas 2

1Bamna 14 mani luan ningkara, kli Jerusalem ra wari Barnabas wal, baha pyua, Taitus sin yang wal brih wari. 2Yang bahara wari, kan Gâd mita param mairikan yang bahara waia sna. Bamna Jerusalem ra plis kum wiria tnayara, ta uplika nani aikuki asla aidrubi bangwri bara, swaki sakan laka Ju apia uplika nani ra smalkisna ba tanka baha nani mawanra yang mangkri. Naha daukri, kan yang brin ai daukras kan wark nani pat daukri ba, bara naha pyua ra daukisna ba sut sin bahkira taubia. 3Sakuna Taitus pali sin yang wal tauki kan, bara witin Ju apia kan ba, sirkumsisan bribia dukyara taibi munras kan. 4Kasak pali, wan muihni kuninkira tila nani yukuwi, yang nani tilira dimi bangwan ba bui lika want kan, Taitus ba sirkumsisan bribia. Naha nani lika biki kakaira nani baku diman, yang nani Jisas Kraist wal asla takri mita pri laka brisna ba kaikaia, bara kli alba wan daukaia wisi. 5Sakuna wan nakra klipan kumi sin swiras katna baha nani mita wan brihwaia, kan yang nani want kapri man nani swaki sakan laka smalkanka kasak ban bri bangwi kama. 6Sakuna baha tâ uplika nani baku kulkan kata ba mita, smalkanka raya kumi sin yang ra aikras; witin nani dia ai tanka ba yang maipara diara apia, kan Gâd lika upla mawan kulki lâ daukras sa. 7Smalkanka raya aikaia kan ba watlika ra, witin nani kaikan Gâd swaki sakan laka ba, Ju apia uplika nani ra brihwamna wisi adar aikan, baha sin smalkanka Ju nani ra brihwabia wisi, Pita ra adar yabata ba baku. 8Bamna Pita, Ju nani tilara apastil kaia wisi blikan Gâd ka ba mita yang ba sin Ju apia nani tilara apastil kaia wisi ai blikan. 9Baha mita, Jems, Pita bara Jan, naha nani na serts playka tara nani kulkan ba mita kaikan, Gâd naha warkka yamni na aikan, bamna witin nani yang Barnabas wal ra ai mihta nani aiki mihti nani sihban. Naha daukan pana, pana kupia kumi kaia tanka, bara aitani lukan, yang nani na Ju apia uplika nani tilara wih wark taki kamna, bara witin nani lika Ju nani tilara wark taki kaia. 10Witin nani baman yang nani ra makaban, umpira nani dukyara luki bangwi kamna, bara baha sika aman pali kaiki daukaia luki kapri ba. 11Sakuna Pita Antiok ra wan bara, mawan kat laui daukri, witin swakwanka kum daukan ba tawan. 12Pita lika taura, Ju apia uplika nani aikuki asla plun pî kan, sakuna Jems wina upla tila nani wan bara, Ju apia uplika nani wal asla plun pî kan ba, witin mahka swin; kan baha uplika nani aidrubi balan ba lika, sirkumsisan kulki daknika nani wina kan, bara witin baha nani ra sibrin lukan. 13Bamna Ju kristianka wala nani sin, Pita wal aikuki kunin laka daukan, bara baha kuninka mita ban Barnabas sin witin nani ai tilara dingki brin. 14Bara yang kaikri, baha nani lika swaki sakan laka wan smalki ba tanka kat apia kan, bamna baha aidrubanka mawan kat Pita ra wiri: "Man lika Ju, kuna Ju apia nani tilara, Ju apia tanka kat iwi katma; bara, nahki Ju apia nani ra adar yabisma Ju nani baku iwaia sa?" 15Yang nani lika aisubi takri ba wina Ju nani sna, nisan wala nani baku saura dadaukra lika apia sna. 16Ban sakuna, yawan pain kaiki, Moses laka wan wi ba kat dauki mita baman Gâd mawanra sip kasakkira wan kulkras sa, Jisas Kraist ra kasak luki ba mita baman lika. Baha mita, yang nani sin Jisas Kraist ra kasak lukri, naha kasak lukan laka mita kasakkira ai kulkan kaia dukyara, lâ mita dia ai wi ba kat daukri ba mita lika apia. Kan lâ bila wali dauki ba dukyara baman upla kumi sin, Gâd mawanra kasakkira kulkan kabia apia. 17Bara nanara, Kraist Gâd ba bui pri wan sakan kabia lukisna ba mita marikan sa, yang nani ba upla saurakira nani sna; bara naha tanka na mita Kraist ba saurakira nani wan sakisa ki? Apia pali! 18Bamna diara kum apu daukri, ningkara kli paskisna kaka, baha ba lika pâtki ra ai sakisa. 19Kan yang na lika lâ mapara pat pruri sa; baha sin laka ba mita ai munan pruri, baha mita Gâd ra raya kamna dukyara. 20Yang lika Kraist wal dus prihni ra pruri; baha mita yang apia sika raya sna ba, sakuna Kraist sika yang ra raya iwisa. Bamna wîni tara mapara yang raya sna ba lika, Gâd Luhpia ra kasak lukisna ba mita raya sna, witinka yang ra latwan ai kaiki prura mihta ra ban aimakan ba. 21Baha mita, Gâd latwanka ba bahki kulkan ai daukras; kan upla kum lâ bila wali dauki ba mita Gâd mita kasakkira kulki kan kaka, Kraist dus prihni ra pruan ba lika diara bahki pali kaia kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\