Galatas 4

1Bamna yang aisin ai dauki ba lika naha sa: Luhpia waitna kum, ai aisika dukya nani briaia ba, kau tukta sirpi bara, witin ba ai watla uplika tila wina, alba kum baku sa, diara nani sut dawanka sa sakuna. 2Bamna upla tila nani bara sa witin ra main kaikaia bara ai bisniska nani daukaia, aisika mita pyua marikbia ba kat. 3Yawan wan mapara sin baku sa: yawan kau tuktan kata ba pyua ra, yawan baku wibia, yawan bara kata naha tasba ra pura aimaki karnika nani bara kan ba mina ra kan. 4Sakuna pyua ba aimakan bara, Gâd ai Luhpia ba blikan, witin ba mairin kum wina aisubi takan, Moses lâka munuhnta ra. 5Baku Kraist balan, yawan baha laka munuhnta ra kan ba wina pri wan sakaia, bara Gâd mita ai luhpia nani baku wan bribia dukyara. 6Bamna, yawan nani na ai luhpia nani sa ba tanka wan marikaia, Gâd ai Luhpia Spiritka ba wan kupia kat blikan; bara baha Spiritka Hulikira wan kupia nani ra winisa: "Yang Aisiki!" 7Baha mita, man lika, kli alba apia. Sakuna Gâd luhpia sma; bara Gâd luhpia sma baman, Gâd kupia laka sa man sin ai dukia nani ba dawanka kama. 8Kan pyua ra, Gâd kakaira apia katma bara, man nani lika gâd apia nani albika nani katma. 9Sakuna nanara Gâd kakaira takram nara, apia kau param wiaia, Gâd sin man nani mai kakaira takan nara, nahki baha karnika swapni bara umpira nani kata bara kli taui alkma, baha nani albika kli takaia wisi? 10Man nani lika kau naiwa kat tila yua nani, kati nani, pyua nani bara mani nani sin kulkisma. 11Yang uya sîbri sna, kan man nani tilamra wark takri ba bahki pali sa lukisna. 12Muihki nani, mamkabisni, yang baku taks, kan yang man nani baku takri. Man nani mita rau sauhkram baku lika apia. 13Pat kaiki bangwisma, ta pali pyua ra swaki sakan laka man nani ra mai smalkri ba, yang baku daukri wîni tara ra siknis kum mita rau ai sauhki kan ba mita. 14Baha sikniska ba man nani mampara traika kaikanka kumi kan, ban kuna baha tawan wisi man nani mita bahki bara saura ai kulki ai briras katma. Sakuna, ai briram yang na Gâd insalka kumi baku, bara Jisas Kraist pali kapri kan baku. 15Baha liliaka bri nani katma ba, nana ra dia takan ki? Man nani helpkam ra ban sip kamna wiaia, baha ba sip kata kaka, namkra pali nani sin daiki aikaia wilin bangwi kaia kapram. 16Bara nanara lika, dia yang na man nani waihlam kum takri saki, diara kasak ba mai wiri tawan? 17Baha uplika nani ba uya man nani ra lukisa, kuna ai kupia pain laka ni lika apia. Witin nani brin daukisa man nani ba, yang nani wina dakbi mai sakaia, bara ningkara man nani mita, witin nani ra brin mai daukikira plikma dukyara. 18Bamna nanara, pain sa diara wala dukyara wan brinka aiska ni pliki taukaia, sakuna baha ba kupiam lukanka wina kaia sa, bara yang man nani wal sna na pyua ra baman apia, kuna pyua bani. 19Luhpi lupia nani, kli aima wala man nani dukyamra latwan saura pali wauhwisna, sin yapti kumi tukta mahka baikaia kan latwanka bri ba baku; latwan ba wauhwi kamna, Kraist tanka ba aiska man nani brima ba kat. 20Ban kra!, naha pali pyua ra man nani tilamra kan ai daukisa, bara baku lika sip kaia natka walara mai aisaia; baku bara, man nani dukyamra dia pali lukaia sna sapa yang kaikras. 21Man nani, diara kum ai wis, Moses lâka ra ban iwi kaia lukisma nani ba: baha laka ba dia aisi ba man nani walras katma ki? 22Baha ba nan wisa: Ebraham lika luhpa waitna wal brikan, kumi ba alba mairin kata ba wina, wala ba lika ai maritka pali ba wina, baha lika mairin pri kata ba. 23Alba mairin wina ba lika wan wîna laka kat tuktan wala nani baiki ba tanka kat aisubi takan; sakuna mairin pri wina baikan ba lika, Gâd Ebraham ra pramis munan ba aimakan. 24Naha na lika tanka tihu kum wan marikisa. Mairin wal ba lika wan marikisa lâ wal tanka. Naha lâka wal wina kumi ba lika Sainai ilka ra yaban ba, bara baha ba lika Hegar tanka wina wan marikisa; ya baha pramiska uplika sa kaka, aisubi takisa alba aimakaia dukyara. 25Bamna Hegar tanka ba wan marikisa, Sainai ilka Arebia ra bara ba dukyara, bara naha wan marikisa naiwa yua Jerusalem ka ba dukyara; bara naha taunka lika ai luhpia nani aikuki alba nani takan sa. 26Sakuna kasbrika purara Jerusalemka ba lika pri sa, bara yawan lika baha luhpia nani sa; 27bamna Ulbanka ba wisa: "Byarapara mairka sma ba, man luhpa apu sma ba, liliam bas; liliam mita puram wins, man luhpa baikaia latwanka wauhwras sma ba. Kan baha mairka kangbi sakan ba lika, luhpa manis pali bribia, mairin ai maîa waitna brih iwi ba wal." 28Muihki nani, man nani lika Aisak wal baku sma; Gâd pramis daukan ba luhpia nani. 29Sakuna wan wîna laka kat aisubi takan mita baha pyua ra Spirit warkka wina baikan tuktika waitna ra nina bliki rau sauhki kan ba baku, naiwa sin baku ban takisa. 30Kuna, Ulbanka ba dia wisa ki? Baha lika naku wisa: "Alba mairin ai luhpia waitna ba wal sut kangbi saks, kan alba mairin luhpia waitna ba wih mairin pri luhpia ba wal sip sut ai aisika dukia nani dawanka takbia apia sa." 31Baku bamna, muihki nani, yawan lika alba mairin luhpia nani apia, sakuna mairin alba apia ba luhpia nani sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\