Galatas 5

1Bamna yawan pri kabia wisi, Kraist mita pri wan sakan. Baku bara baha pri laka ba kat ban bapi bui bas, bara kli sin alba laka twilkaika ra kapara. 2Man nani yang ra pain ai wals. Yang, Pâl, mai wisna, man nani sirkumsisan daukma kaka, Kraist ba man nani mampara bahki pali kabia. 3Bara kli sin aisisna, ani uplika sirkumsisan ai wîna ra daukisa kaka, witin Moses laka aiska daukaia sa. 4Man nani tilam wina baha nani luki ba, lâ bila wali dauki ba mita, Gâd mita kasakkira kulkan kabia, witin nani lika Kraist wina tnayara takan sa; Gâd latwanka laka ba wina sin dakwi takan sa. 5Sakuna yawan pât wina pri wan sakan kaia ba lika spirit ba helpka ra kasak lukaia ba helpka ra, bila kaikanka brisa. 6Bara yawan Kraist Jisas wal asla sa kaka, sirkumsisan bribia briras kabia sin, sut ba bahki sa. Kasak lukan laka briaia ba lika kau pain sa, bara kasak lukanka laka mita sika upla sut aikuki latwan iwaia tanka wanki ba. 7Man nani pain auma kata. Bamna, ya mita mai munan diara kasak bila wali kapram ba swiaia? 8Bamna naha na Gâd dukya apia sa, witin ka mita man nani mai paiwi ba. 9Amya tikpara "lebin wiria lupia mangkuya bara, plauar akban aiskara dimi puskisa." 10Yang Dawan ra kasak lukisna man nani diara sat wala luki kama apia; man nani kupiam warbi mai muni uplika ba, ya, ya kabia kra, kuna Gâd bui klala yabia. 11Bamna yang pali na, muihki nani, sirkumsisan daukaia dukyara smalki tauki katna kaka, Ju nani nini bliki rau ai sauhkaia apia kan; bara baha ba baku kata kaka, yang Kraist dusa prihni tawan aisisna ba, witin nani kupia sauhkaia apia kan. 12Kuna sirkumsisan daukaia dukyara baha nani mai muni nani ba, swis witin nani wih sin pyua ra baman sut klakan kabia! 13Man nani, muihki nani, mai paiwan sa pri laka bri kaia. Kuna naha pri laka brisma wisi, wînam brinka nani nina blikpara. Sakuna, pana pana dukya dadaukra nani bas, latwan laka aikuki brisma ba tanka kat. 14Kan lâ nani sut ba naha lakara man asla prakan sa: "Walkam ra latwan kais, sin man wînam palira baku." 15Sakuna man nani pana walkam ra sami dakbi pisma kaka, aman kais, man nani klauna pih apu taki bangwma. 16Bamna yang mai wisna: Man nani Spirit mita raya bas, wînam brinka saura nani ba dauki amyapah kaia tauki kama apia. 17Kan wan wîna tara brinka saura nani ba Gâd Spiritka mapara aiklabisa, bara Spirit ba mita wan wîna tara brinka saura nani ba mapara aiklabisa. Bamna baha nani ba pana, pana ai mapara sa, bara baha mita man nani dia brin mai dauki ba kat sip daukras. 18Sakuna Spirit ba tam brisa kaka, man nani lika lâ munuhnta ra apia sma. 19Karna apia sa ya nani wan wîna tara brinka warkka saura nani nina bliki ba: marit takras kira upla ai maîa briaia laka ba, taski laka daukaia, brinka saura nani lihkaia, 20aidul nani ra mayunaia, sukia warkka daukaia. Upla ra misbara kaikaia, tarbaiwan laka, bara nina tawan lauaia nani. Diara bahki dukyara wan kupia baikaia, bara wan kupia laka baman pliki daukaia, dakwi takaia laka, bara dakni sat, sat paskaia sin. 21Tuman laka briaia, bla tatakra nani kaia, bila maihsi ra kaia, diara wala bahmuna satka nani manis sin daukaia laka. Pyua luan ra mai smalkatna ba baku, kli mai smalkisni, ani uplika naha sat dukya nani dauki ba, Gâd king aimaki tasbaia ai dukya bribia apia. 22Sakuna Spirit ai warkka dauki ba lika: latwan kaikaia, lilia kaia, kupia kaia laka, kupia alki takaski kaia, latwan laka bri kaia, kupia yamni kaia, kasakka laka briaia, 23bauaia laka, bara wan wîna alki takaskaia laka. Nahmuna dukya nani ba mapara la kumi sin sip buras. 24Bamna ya Kraist uplika sa kaka, uplika wîna brinka nani ba sut witin ai dusa prihni ra saban sa. 25Spirit mita yawan raya ba baku, dia, dia dauki ba sut Spirit mita tâ bribia. 26Bamna yawan prautkira kabiara, upla kupia tatuskra kabiara, tuman laka sin aikuki wan tilara bribiara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\