Galatas 6

1Muihki nani, upla kum saurka ra kauhwan sa kaka, man nani spiritki ra nani sma ba mita saura ba wapni dauks. Sakuna latwan lakara daukaia sa; bara kumi bani sin aman kaiki kaia sa, witin palira sin traika kaikan kabiara sia. 2Pana, pana wan walka wihrika ba twilki help munaia sa, kan baku lika man nani sip kama Kraist laka ba aiska pali daukaia. 3Ani uplika, witin diara apia ba diara, tara sa lukisa kaka, witin pali ai lukanka ra kunin munisa. 4Upla bani ai tanka ba nahki sapa pliki kaikaia sa; bara tanka pain sa lukisa kaka, witin ai dukyara aimayunaia sip sa, sakuna upla wala dia dauki ba dukyara lika lukaia apia sa. 5Bamna upla bani yakan ai karbanka ba twilkaia sa. 6Ani uplika sturi yamni smalkanka lan taki ba dia, dia witin bri ba wina ai smasmalkra ra help yaia sa. 7Man nani lukankam ra kunin munpara: upla apu sa Gâd ra lawaska kikaia. Upla mita dia mangki ba baha sika krikbia. 8Bamna upla ai wîna brinka dukyara dia mangkbia kaka, witin ai wîna brinka ba wina prura krikbia. Sakuna Spirit brinka ba mangkisa kaka, Spirit Hulikira mita yabia raya ban kaia ba krikbia. 9Baha mita, yawan diara pain dauki swapaia apia sa; kan swapras kaka, pyua pali ba kat yawan mana ba krikbia. 10Bamna ani pyua yawan sip bara, upla sut ra diara pain nani dauki kap, bara kau aiska pali lika, kasak lukan lakara wan muihni nani ba sut ra. 11Kais, yang nanara mihti pali ni man nani ra ulbanka tara ni ulbisna na! 12Baha nani mita mai priski lakara sirkumsisan daukaia mai mani ba, witin nani baha daukisa upla nani wal pain kaia dukyara baman, bara Kraist dusa prihni tawan rau sauhkan kabia apia dukyara. 13Bamna sirkumsisan mangki nani ba sin, lâ aiska ba sip kulkras sa. Kuna want sa man nani ba sirkumsisan mangkma, bara witin nani aimayunaia nahki man nani ra priski mai munan, baha markka lupia wînam ra mangki briaia. 14Kuna yang maipara, diara kumi dukyara sin maiyunaia brin ai daukras, Dawan Jisas Kraist dus prihni ra pruan ba baman lika. Bamna Kraist dusa prihni ba mita, yang maipara naha tasba na pat pruan baku sa, bara yang sin tasba mapara pruri sa. 15Bamna yawan Kraist Jisas wal asla kaia laka ba brisa kaka, sirkumsisan daukan apia kaka daukras kabia sin diara apia sa; sakuna yawan upla raya takan ba sika diara tara pali. 16Bamna, baha smalkanka kat dauki nani ba sut, kupia kumi laka bara umpira kaikan laka bri kabia, bara Gâd uplika pali nani ba sin bribia. 17Bara nanara wina brin ai daukras upla trabil ai munaia; mark nani wîni ra brisna ba mita marikisa, yang na Dawan Jisas napakanka sna. 18Bamna muihki nani, wan Dawan Jisas Kraist ba man nani sut ra yamni mai munbia. Baku kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\