Hebreos 1

1Patita ra pyua ra, ai dahra aisasara nani bak Gâd wan damika nani ra natka sat, sat ra aima ailal aisin; 2bara nanara naha tnata yua nani nara lika, witin mita ai Luhpia bak wan aisin sa. Naha Luhpia na bak Gâd mita tasba nani na paskan, bara diara nani sut ba witin mihta ra swin sa. 3Witin sika Gâd prana ingnika ni ingwi ba; witin sika Gâd lilka talya aingwa pali ba, bara witin sika ai bila karnakira ni, diara nani sut dihbi alki bri ba. Witin ba wan saurka nani wina sikbi wan sakan ningkara, Gâd king iwaika lama pali kat wih kasbrika pura ra iwan. 4Gâd Luhpia ba lika, insal nani purkara kau tara pali takan sa, kan Gâd mita ai nina yaban ba lika insal nani nina sut purkara sa. 5Bamna Gâd ba pyu kumi sin ai insalka nani tila ba wina kumi ra naku wiras kata: "Man ba yang Luhpi sma, naiwa na, man Aisikam takri sa." Baku sin, insal kumi dukyara sin naku aisaras kata: "Yang ba witin Aisika kamna, bara witin ba lika yang Luhpia kabia." 6Sakuna Gâd mita ai Luhpia kumi man ba naha tasba ra mahka blikuya kan bara, witin naku aisan: "Gâd insalka nani sut ba, witin ai pura suni mayuni bangwaia sa." 7Insal nani dukyara lika Gâd naku aisan: "Gâd ai insalka nani ba pasa nani baku daukisa, bara ai napakanka nani ba lika pauta lakni baku." 8Sakuna Luhpia ba dukyara lika naku wisa: "Gâd, man king iwaikam ba lika ban kaiara ban kabia. Man lika kingkam laka pura ra, wapni laka kat king aimakisma. 9Man ba kasakka laka ba latwan kaikram, bara saura laka ba misbara kaikram; ba mita sika, Gâd, man Gâdkam ba mita bak mai saki, uplika wala nani wal, man ra kau lilia tara maikan." 10Gâd bila sin: "Man, Dawan, kan palira tasba na paskram, bara mihtam nani wal kasbrika pura nani ba sin daukram. 11Baha nani ba lika sut lap tiwbia, sakuna man lika bara ban kama. Baha nani sut kwala baku almuk takbia; 12prak kum baku man mita witin nani ba karbi blakma, bara baha nani ba kwala baku aihka lakan kabia! Sakuna man lika pyua bani sin sat ban sma, bara rayakam ba ban kaiara apu takbia apia." 13Gâd ai insalka nani tila ba wina, kumi ra sin aima kumi pan naku wiras kata: "Laima pali nara iws, yang mita waihlam nani ba minam munhta ra mangkamna ba kat." 14Ban kaka, insal nani ba dia sa? Witin nani sut ba lika spirit sa, bara Gâd warkka dauki sa, bara witin mita baha nani ba ani uplika nani swaki sakan laka briaia bara, help munaia blikisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\