Hebreos 10

1Moses laka ba lika, diara yamni nani naika balaia ba distika baman kan, ai lilka aingwa pali lika apia. Baku bamna, lâ ba ban kaiara upla nani baha sakripaiska nani dauki bak, Gâd lamara wi bangwi ba sip kasakkira nani daukras sa, baha sakripaiska nani mani bani dauki ba. 2Bamna lâ ba mita baha nani ra kasak aingwa pali daukaia sip kan kaka, sakripais nani dauki yabi ba mahka swiaia kan; kan sakripais nani dauki yabi uplika nani ba, ai saurka nani wina pat klin daukan sa kaka, witin nani kli saura daukaia luki kawaia apia sa. 3Sakuna kau ni, naha sakripais nani mita mani bani yan ai saurka nani ba ai kupia krauki sa, 4kan bip waihntka nani bara guts lupia nani talya ba, upla saurka nani sip brih sakras pali sa. 5Baha mita, Kraist ba naha tasba ra aula kan bara, witin Gâd ra wisata: "Man ba daîwan nani iki sakripaiska bara prisantka ba sin brin mai daukras sa, sakuna yang dukira wîna tara kum ridi daukram sa. 6Daîwan nani aiska pali altar ra angkan prisantka nani ba, saurka ba brih sakaia dukyara sakripaiska nani ba sin, man baha ba yamni kaikras katma. 7Bara yang bili: 'Gâd, yang nara sni, man kupiam laka ba kat daukaia, yang dukira la wauhkataya ra ulban ba baku.' " 8Pas pali wisa, Gâd ba daîwan iki sakripaiska bara prisantka ba, daîwan nani altar ra angki upla saurka brih sakaia dukyara sakripais dauki yabi ba sin, witin brin daukras bara yamni sin kaikras sa. Naha dukya nani na lâ bila ba kat daukan kan sakuna, witin baku aisin. 9Baha ningkara witin wisa: "Gâd, yang nara sni, man kupiam laka ba kat daukaia." Baku Gâd mita sakripaiska nani ba brih saki, baha watlika ra sakripais wala ni mangkisa. 10Jisas Kraist ba Gâd kupia laka kat dauki, aima kumi baman ai wîna tara ba sakripais dauki yaban; baha ba aitani sa ban kaiara; baku daukan bamna, Gâd yawan na saura laka ba wina klin wan daukan sa. 11Ju prîstka nani bahara bui yu bani prîst warkka ba daukisa, bara sin sakripaiska nani ba aima manis yabisa. Sakuna sakripaiska nani na mita saurka nani ba sip brih sakras kan. 12Ban sakuna, Jisas Kraist ba wan saurka nani sakaia dukyara sakripais kumi dauki yan, baha ba ban kaiara aitani sa, bara baha ningkara Gâd lama pali kat wih iwan. 13Nanara witin bahara bila kaikisa, Gâd mita ai waihla nani ba ai mina munhtara mangkbia ba kat. 14Bamna sakripais kumi ni baman, baha uplika nani saurka wina klin daukan ba, witin mita ban kaiara kasak aingwa daukan. 15Bara Spirit Hulikira sin baha sin dukyara witnis aisisa. Pas pali witin wisa: 16"Baha yua nani ningkara witin nani wal lâ daukamna ba lika naku kabia wisa, Dawan bila: Yang laika nani ba witin nani kupia ra mangkamna, bara ai lukanka nani bilara baha nani ba ulbamna." 17Bara baha ningkara wisa: "Witin nani saurka nani bara watauanka nani ra sin yang kli lukamna apia." 18Baku bamna, saurka nani ba pat swih tikan sa kaka, saurka dukyara kau prisant nani yabaia want apia sa. 19Baha mita, muihki nani, Jisas Kraist pruanka ba mita, yawan nana ra pri pali Dawan wal aisaia watla bara dimi waia sip sa, Jisas Kraist talya ba mita. 20Witin mita tempel kwalka paman bak, yawan ra yabal kum rayakira param saki wankan sa, baha tanka ba lika, ai wîna tara ba bak. 21Jisas sika wan prîstka tara, Gâd watla taura aimaki ba. 22Baha mita, kaisa yawan wan kupia tanka kunin apu bara kasak lukan laka sin kasak pali brih, Gâd lamara waia; kan witin mita wan kupia nani ba klin daukan sa, yawan ba saurka dukyara pâtki ra bangwisa lukbia apia dukyara, bara wan wîna tara nani ba li taski apu ni sikban sa. 23Yawan Gâd pliki laka mita, wan kainara diara briaia bila kaiki ba aihka lakras pali ban alki bri kap, kan Gâd ba yawan ra pramis daukan ba kat witin daukbia. 24Bara yawan pana, pana wan walka nani ra help munaia trai kaikaia sa, latwan laka bri kaia bara diara yamni nani sin dauki kaia. 25Yawan asla aidrubi laka dauki ba swiaia apia sa, upla tila nani dauki ba baku. Baku daukaia watlika ra, yawan pana, pana wan walka nani aikuki wan ta baikaia sa, bara kau pali nanara Dawan yua ba pat baila kan kaiki ba. 26Kan yawan kasak laka tanka ba kakaira si, wan kupia wina kaiki saura daukisa kaka, wan saurka nani dukyara kli sakripais wala apu sa. 27Yawan diara wala apu sa, lâ daukan sîbrinkira pali ba bila kaikaia baman, bara pauta klauhan laptiki ra ba, Gâd waihla nani angki tikaia ba sin. 28Upla kum Moses laka ba bila lulkuya, bara witnis wal yuhmpa witin mapara sa kaka, umpira kaikras pali uplika ba prura pâtka ra mangkisa. 29Bamna, Gâd Luhpia ra ai mina ni taibi uplika ba, bara talya ra bahki kulki ba, bara kupia yamni Spiritka ra sin saura muni ba mapara, nahki kabia ki? Man nani luki kais nahki witin ba kau klala saura pali briaia ba! Kan baha talya mita sika lâ daukan ba karna saki ba, bara baha ni sin uplika ba hulikira daukan sa. 30Yawan kaikisa Dawan ba naku aisan: "Upla ra klala yaia ba yang mihti ra sa; yang mita sika aibapamna ba." Bara naku sin aisisata: "Dawan ba ai uplika nani laka daukbia." 31Gâd rayakira ba mihta ra kauhwaia lika diara saura pali sa! 32Patitara pyua ra man nani ra dia, dia takan ba, kupiam krauki bas. Baha yua nani ra Gâd ingnika ba, man nani puramra ingwan ningkara, aiklabanka tara kum pâtka nani wauhwi, ban bapi buram. 33Man nani tilam wina tila nani upla sut mawanra saura mai wih, saura sin mai munan, bara pyu wala nani ra lika man nani ba upla wala nani nahmuna trabilka nani bri kan ba aikuki asla brih wauhwaia ridi katma. 34Man nani silak watla ra nani kan bara umpira kaikram, bara dukyam nani mihtam dakbi kan bara sin liliakira kiki kapram, kan kaiki kapram man nani ba kasbrika pura ra diara kau pain kum brisma, bara baha ba ban kaiara bara ban sa. 35Baku bara, lukankam brisma ba tikpara, baha mana tara kum maikbia bamna. 36Man nani ba wihka bila kaikaia laka want sma, bara baku mika sip kama Gâd kupia laka ba kat dauki, witin mita dia pramis daukan ba briaia. 37Kan Ulbanka ba wisa: "Kau pyu wiria lupia baman, witin ka balaia ba pat balbia; witin kau sin takaskbia apia. 38Sakuna yang upliki kasakkira ba lika, kasak luki raya iwi kabia, sakuna witin ai nina ra taubia kaka, witin dukyara lilia kamna apia." 39Yawan lika ai nina ra tawan bara sauhki tiki ba uplika nani apia sa. Sakuna, yawan na kasak lukan laka brisa bara swaki sin wan sakan sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\