Hebreos 11

1Bamna kasak lukan laka bri kaia ba lika, yawan diara briaia bila kaiki ba kasak pali luki kaia baha ba bribia, bara diara nani kaikras ba sin kasak pali kaikan kan baku lukaia sa. 2Wan damika nani ba aitani kulkan kata, witin nani kasak lukan laka bri kan bamna. 3Kasak lukan laka mita yawan kaikisa Gâd mita tasba nani na ai bila aisin ni paskan, bara baku mika nanara yawan diara kaiki na, paskan diara nani yawan sip kaikras 4Kasak lukan laka mita, Ebel ba Gâd ra sakripais kau pain dauki yan Kên yaban ba wal; bara ba mita Gâd mita witin ba upla kasakkira kulki, ai prisantka nani ba brin. Baku bamna, Ebel ba pruan sa sakuna, kasak lukan laka brin bak, witin kau ban aisisa. 5Kasak lukan laka mita Inok ba pruras rayaka walara ban brihwan kata, bara witin ba pliki sip sakras kan, Gâd mita brihwan kan ba bamna. Bara Ulbanka ra wisa, Inok ba kau brihwaras kan kainara, Gâd mawanra pain kulkan kan. 6Upla kum kasak lukan laka apu kaka, witin ra Gâd mita sip pain kulkbia apia. Kan ani uplika Gâd lamara waia kaka, kasak lukaia sa Gâd ba bara sa, bara witin ra pliki uplika nani ra sin mana yabisa. 7Kasak lukan laka mita, Noa ba diara nani naika takaia kan ba kaikras kan sakuna, Gâd mita smalki win bara, witin Gâd bila kat wali, awaia watla ba paskan ai watla uplika nani swaki sakaia dukyara. Kasak lukan laka bri kan ba mita, tasba uplika nani ba Noa bui pât ra dingkan, bara kasakka laka kasak lukan laka wina taki ba, witin Gâd wina brin. 8Kasak lukan laka mita Ebraham ba Gâd mita paiwan bara, ai bila kat wali, Gâd mita tasba kum yaia pramis munan kan ba mata taki impaki wan. Ai tasbaia pali ba swih wan, bara anira auya sapa sin kaikras kan. 9Kasak lukan mita, Ebraham ba Gâd mita witin ra pramis munan tasbaia bara wih iwi kan, witin ba upla trengsar kum baku. Witin ba kyamp watla nani ra dimi kan, bara Aisak bara Jekob wal sin baku iwi kan, witin ka nani sin baha pramiska brin kan ba. 10Kan Ebraham ba baha taunka playa bapanka nani karna bri ba bila kaiki kan, baha taunka mamakra ba bara papaskra ba sika Gâd. 11Au Sara luhpa nani baikaia sip apia kan bara Ebraham sin pat almuk pali takan kan sakuna, kasak lukan laka ba mita, aisika takaia karnika ba witin brin, kan Gâd ai pramiska kat daukaia witin ra win ba kat kasak lukan bamna. 12Baku bamna, Ebraham ba ai rayaka yua nani tnata pat alkaia man kan sakuna, ai kyamka ailal pali takan, kasbrika pura ra slilma nani bara ba baku, kabu un ra auhya nani ailalka upla sip kulkras ba baku sin. 13Witin nani sut Gâd mita diara nani pramis munan kan ba briras ban prui bangwan; sakuna kasak lukan laka bri nani kan bamna, dukya nani ba laih wina kaikan, bara kasak luki, ai auyapah pali lakula win. Baku ai tanka ba latan saki aisi kan, witin nani ba naha tasba ra trengsar nani bara impapakra nani kan ba. 14Bamna baku aisi uplika nani ba, latan ai tanka marikisa, witin nani ba kau ai kuntrika kum pliki taukisa. 15Witin nani ai tasbaia swih balan bara luki kan, bahara kli taui waia sip kaia kan. 16Sakuna witin nani kuntri kau pain kum brin dauki kan, baha tanka ba lika, kasbrika pura ra kuntrika ba. Baha mita, baha nani mita witin nani Gâdka maki bara, Gâd ba ai swira lukras, kan witin ba baha nani taunka kum ridi dauki brisa. 17Kasak lukan laka mita Ebraham ba, Gâd mita traika kaikan pyua, Aisak ba sakripais dauki yaia brih balan. Ai luhpia uhnsak ba sakripais dauki yabaia ridi kan, Gâd mita naha pramiska na yaban kan sakuna: 18"Aisak ba mita, man kyamkam nani bri kama." 19Ebraham kasak lukan, Gâd ba pruan nani pali sin kli bukaia karnika brisa; bara maprika tanka baku sip sa wiaia, Ebraham ba ai luhpia pruan nani tila wina kli brin. 20Kasak lukan laka mita Aisak mita Jekob ra bara Isau ra sin, naika balaia yamnika nani pramis munan. 21Kasak lukan laka mita, Jekob ba mahka pruaia kainara, Josep luhpia banira yamnika nani pramis munan, bara ai kin dusa taura ai ta baiki ai lal makupi, Gâd ra ai pura suni mayunan. 22Kasak lukan laka mita, Josep ba pruaia baila kan bara, witin aisan Israel uplika nani ba kau naika Idsipt tasbaia ba wina taki wabia, bara witin ai wîna tara wal dia daukaia ba sin adarka yabi swin. 23Kasak lukan laka mita, Moses ba aisubi takan bara, aisika nani mita kati yuhmpa yukuki brikan. Witin nani kaikan baha ba tukta painkira lupia kan, bara king adarka ba bila lulkaia sibrin lukras kata. 24Kasak lukan laka mita Moses ba pat waitna takan bara, Idsipt kingka luhpia mairin ba luhpia makan kaia want apia kan. 25Saurka laka wina lilia nani pyu wiria baman briaia ba watlika ra, Gâd uplika nani aikuki ni pat wauhwaia ba kau pain lukan. 26Witin Kraist tawan bahki kulkan kaia patka wauhwaia bani ai wîna ba kau yuyakira kulki kan, Idsipt yuika aiska bri kaia ba wal; kan Gâd mita mana tara yabaia kan ba kat ai nakra kahbi bri kata. 27Kasak lukan laka mita, Moses ba king kupia baiwanka sia apu Idsipt tasbaia wina taki wan, kan witin dia daukaia lukan ba kat ban kata, upla mita Gâd ra sip kaikras ba witin kaiki kan baku. 28Kasak lukan laka mita Moses ba insal luan yua ba dauki, adar yan tala ba dur nani ra srikbi, prura insalka ba Israel nani luhpia tawahkia kumi ra sin ikbia apia dukyara. 29Kasak lukan laka mita Israel nani Kabu Pauni bak luan, baha ba tasba lawan kan baku; bara Idsipt uplika nani sin baku daukaia munan bara, kwapi sut pruan. 30Kasak lukan laka mita, Jeriko taunka walpaya kutban nani ba kauhwan, Israel uplika nani ba yu 7 baha nani kir wapi taukan ba ningkara. 31Kasak lukan laka mita Rahab, witin ka rug mairin ba, kyamapara nani ba aikuki pruras kata, kan witin mita biki kakaira uplika nani ba uplika laka kat ai watla ra dingki brikan. 32Bara dia kau aisamna ki? Pyua uya apu sna Gidiun dahra aisaia, Berak dahra, Samson dahra, Jipta dahra, Debit dahra, Samyuil dahra, bara dahra aisasara nani dahra sin. 33Kasak lukan laka mita, witin nani aiklabi kuntri nani win takan, pain wihta aimakan, bara Gâd mita help yaia pramis munan kan ba sin alki bangwan. Layan nani bila nani prakan, 34pauta klauhwan karna klauhwi kan nani ba daskan, sord ni iki kan ba wina swak takan. Swapni nani ba karna takan; war ra karnakira nani kan, bara ai waihla nani war suliarka daknika nani ba pura luan. 35Kasak ba ai pruanka nani kli raya taki buan ba brin. Wala nani lika pri laka briaia apia win, bara saura pali rausauhkan mita prui tiwan, witin nani kli raya mita rayaka kau pain kum alki briaia dukyara. 36Tila nani lika lawaska kikan nani bara klala ni wipan, pât nani brin, bara wala nani lika, sen ni priskan kata bara silak watla ra sin mangkata. 37Witin nani ba walpa ni sabi ikan kata, sa ni lilak klaki dakban kan, traika kaikan, sord ni ikan; syîp taya nani bara guts taya nani ni baman sin aisruki watauki kan; umpira, sari baman, saura sin muni kata. 38Tasba na witin nani mapara aitani pain apia kata! Witin nani ba twi byarak, il nani bak, walpa unta nani bak, bara tasba unta nani bak sin pirwi tauki kan. 39Baha nani sut kasak lukan laka bri kan ba mita aitani kulki kan sakuna, Gâd mita pramis daukan, kan dukya ba briras; 40kan Gâd ba yawan dukyara diara kau pain kum pat luki saki brikan. Gâd diara daukaia luki kan ba lika, baha nani ba yawan aikuki asla kaka lika kasak aingwa nani daukaia sip kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\