Hebreos 12

1Baha mita, yawan lika witnis ailal kutbi kir wan brisa. Baku bamna, dia, dia yawan mapara wihra wan muni ba bara saurka mita wan blaki ba sin tnayara laki swip, bara wan kainara plapaia yabalka bri ba ban bapi buaia laka ni plapi kap. 2Wan nakra nani na Jisas kat kaiki kap, witin ka wina wan kasak lukan laka ba, ta wina tnata kat yawan ban bri ba. Jisas ba dus prihni ra pat wauhwan, bara bahmuna pruanka saura ba wal pruya ba dukyara ai swira lukras, kan witin kaiki kan pat wauhwaia ba ningkara, ai auyapah kaia kan bara lilia sin; bara nanara, Gâd king iwaika lama pali kat wih iwisa. 3Man nani Jisas dia daukan ba kat luki bas, nahki upla saurakira nani mihta ra kasak pat wauhwan ba! Baha mita, man nani swappara, dring sin iwpara. 4Kan man nani lika saurka mapara aiklabisma bara, kau pruras sma. 5Gâd mita man nani ba, witin luhpia nani baku mai smalki dukya ba, amya tikram ki? Ulbanka ra naku wisa: "Luhpi, Dawan mita klala maiki wipi bara, baha ba bahki baku kulkpara, laui mai dauki bara sin man dring iwpara. 6Kan Dawan ba ani uplika ra latwan kaiki ba, wapnika mangkisa, bara ai luhpia baku bri ba banira, klala isa." 7Pat wauhwisma ba ban bapi bui bangwi bas, kan Gâd mita man nani ba ai luhpia nani ra baku mai munisa. Ani uplika bara sa ai aisika mita wapni mangkras ba? 8Gâd mita ai luhpia sut ra wapnika mangki ba baku man nani ra sin baku mai munras kaka, man nani ba bastar sma, luhpia pali nani lika apia. 9Baha purkara, yawan tuktan nani kan bara, wan aisika nani mita wapni wan mangki kan, bara yawan witin nani ra ban kulkanka yabi kan. Ban kaka, wan Aisika kasbrika pura ra bara bauaia yawan kau lâ brisa, bara baku mika raya bangwi kaia! 10Wan aisika nani tasba ra ba bui pyu wiria man wan wapnika mangki kan, witin nani aitani lukan ya ba kat. Sakuna Gâd lika wan painka dukyara wapni wan mangkisa, witin hulikira ba baku yawan sin hulikira nani wan daukaia dukyara. 11Kasak pali sa, klala wankaia ba baha sin pyua ra yawan briaia want apia sa; kan latwan wan munisa, sakuna baha ningkara, klala yaban ba mita lan taki ba, rayaka wapni bara kupia kumi laka rayaka brih iwi kaia mana ba saki yabisa. 12Baku bamna, mihtam nani swapan ba bara lulam nani swapan ba sin karnika raya yabia, 13yabal wapni ba pliki bas. Baku mika ani mina skahwa takan ba rawbia, bara kli warwra takbia apia. 14Man nani upla sut wal kupia kumi laka bri kaia trai kaiki bas, bara rayakam ba sin hulikira bri kaia trai muns; kan huli laka apu kaka, upla kumi sin Dawan ba kaikbia apia. 15Man nani damra wali bas, upla kumi sin Gâd yamnika laka ba wina ai nina ra taubiara sia. Damra wali bas, man nani wina kumi sin dus tahpla kum pawi ai puisinka ni upla ailal ra trabil muni ba baku kabia ra. 16Man nani wina kumi sin marit apia kaka, ai maîa bribiara, bara diara hulikira ba sin bahki baku kulkbia ra; kan Isau sika baku daukan ba, plun plit kum mana witin tawahkia kan laka ba atkan wan. 17Bara man nani pain kaikisma, baha ningkara Isau ai aisika wina yamnika ba want takan bara, ai nina ra kli lakan kata; bara witin kasak inan sakuna, diara daukan ba lakaia tanka sip pliki sakras kan. 18Man nani lika Israel uplika nani baku, diara kum upla bui ai mihta ni kangbaia sip kan ba, bara pauta ni sin ami kan ba lamara waras katma, bahara tihmu, tihmia tara bara pasa karna sin kan ba; 19trumpit binka ba bara Gâd mita witin nani ra aisi kan bila baikra ba sin walras katma. Baha bila baikra wali nani ba makaban, kau witin nani ra aisabia apia. 20Baha aisi ba lika, adar kum yaban kan bara naku wi ba sip wihrika twilki kan nani ba mita: "Daîwan kum pan il ba kangbia kaka, walpa ni, sabi ikan kaia sa apia kaka langsar ni." 21Diara kaikan ba ban sîbrinkira kata, bara Moses pali naku aisisata: "Yang sibrin mita tatatwisna." 22Sakuna, man nani lika Saion ilka ra bara Gâd rayakira taunka ba lama kat sin balram sa, tanka ba lika, kasbrika pura ra Jerusalemka ra, bahara insal nani tausin ailal bara sin. 23Man nani ba Gâd luhpia tawahkia nani asla aidrubanka liliakira lamara balram sa, witin ka nani nina nani kasbrika pura ra ulban ba. Man nani ba Gâd lamara balram sa, witin ka upla sut Laka Dadaukra ba, bara upla yamni nani Gâd mita kasakkira nani daukan ba lamara sin. 24Man nani lika Jisas lamara balram sa, witin ka ba lâ raya daukan ba helpka witin aimaki ba; witin ai talya laiki srikban bara sin, baha mita Ebel talya ba purkara kau diara pain nani wan aisi ba. 25Baha mita, aman kaiki bas, bara witin ka wan aisi bara walaia apia lika wipara. Baha nani ba witin ka naha tasba ra Gâd dahra aisi kan bara walaia apia win ba, swak takras kata; baku bara, yawan pali lika kau swak takbia apia, witin ka kasbrika pura ra wina wan smalki wan aisi bara wan nina laki tris taubia kaka. 26Baha pyua ra, Gâd bila baikra ba mita tasba na yan nikwan; sakuna nanara witin naku wisa: "Kau aima kumi tasba na munrika nikbia, bara tasba na baman apia, sakuna kasbrika pura ra ba sin." 27"Kau aima kumi" bila nani tanka ba lika latan wisa, Gâd mita paskan dukya nikwi nani ba brih sakan kabia, bara diara nani sip nikwras ya ba ban bara kabia. 28Gâd king aimaki laka wanki ba lika sip nikbras sa. Baku bamna, kaisa yawan tingki wiaia, bara Gâd ra wan pura suni mayunaia witin brin dauki natka ba kat, wan solka mayun ra ni bara kulkanka ba ni sin; 29kan wan Gâdka ba lika pauta lakni diara angki sauhki tiki ba baku sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\