Hebreos 13

1Man nani pana, pana walkam nani aikuki, muihkam nani baku latwan laka ba ban bri bas. 2Upla trengsar nani wamtla ra dingki briaia ba kupiam krauki bas. Upla tila nani naku dauki, ai dara walras pali insal nani ai watla ra dingki brisata. 3Silak ra mangkan uplika nani ba kupiam krauki bas, man nani sin witin nani aikuki silak watla ra kapram kan baku. Rausauhkan uplika nani bara luki bas, man nani sin witin nani wal baku pat wauhwi kapram kan baku. 4Upla sut mita marit laka ba pain pali kulki kabia, bara marit waitna nani ba ai maîa mairin wal sunu kasak kaia sa. Marit takras si taski laka dauki nani ba bara marit laka sasauhkra nani ba sin, Gâd mita laka daukbia. 5Man nani lalah ra latwan kaikpara; man nani dia brisma ba wal liliam bas, kan Gâd mita naku aisisata: "Yang sip ban mai swimna apia, mahka lulki sin mai swimna apia." 6Baku bamna, yawan sip sa kasak luki kira wiaia: "Dawan sika yang ra help ai muni ba; yang sibrin lukamna apia. Upla yang ra dia ai munbia ki?" 7Man nani tam brin uplika nani ba kupiam krauki bas, witin ka nani Gâd sturka yamni mai smalkan ba. Witin nani nahki iwi kan bara nahki pruan ba sin man nani luki bas, bara ai kasak lukan laka natka nani ba kat dauki bas. 8Jisas Kraist ba lika sin ban sa, nahwala, naiwa bara ban kaiara. 9Smalkanka sat aihka nani bara trengsar nani mita yarka yabal kasak ba wina mai brih wabiara. Wan solka nani ba Gâd kupia yamnika laka ba karnika bribia ba kau pain sa, plun laka nani bila wali daukaia ba wal; baha nani naha laka nani bila wali dauki bangwi na wina help kumi sin briras sa. 10Patita ra Dawan wal aisaia watla ra prîst nani kan ba lâ apu sa yawan wan altarka sakripais dauki ba wina pî bangwaia. 11Ju nani prîst tara ba mita Dawan wal aisaia watla bara daîwan nani talya ba brisi dingkisa, baha ba saurka nani dukyara sakripais dauki yaia wisi; sakuna daîwra nani wîna tara nani ba lika kyamp lata tanira angkisa. 12Baku sin, Jisas ba taun getka lata tanira prura pâtka ba wauhwan, witin ai talya ni upla nani hulikira nani daukaia dukyara. 13Baku bamna, yawan kyamp lata tanira taki, Jisas ra wap, bara witin ra bahki kulkan ba sin wal aikuki twilkpi. 14Naha tasba ra ban kaia taunka ba yawan apu pali sa; naika balaia taunka ba yawan pliki taukisa. 15Baha mita, pyu bani Jisas Kraist bak yawan Gâd ra mayunra yabaia sa. Naha mayunra sika yawan sakripais dauki yabaia ba; tanka ba lika, wan bila baikra nani wal ai nina ba mayunaia. 16Diara yamni daukaia bara dia, dia bri nani bani upla wala nani ra help munaia ba, man nani amya tiwbiara; kan nahmuna sakripaiska nani sika Gâd yamnika kaiki ba. 17Man nani tam bri uplika nani ba bila wals, bara ai adarka nani kat dauki bas. Witin nani sika wingka puhbaia apu pali solkam nani main kaiki ba, kan kaikisa ai warkka daukan ba tanka Gâd ra saki aisaia sa. Witin nani bila walma kaka, ai warkka nani ba liliakira daukbia, sarikira lika apia; kan baku daukma kaka, baha ba man nani mampara help kumi sin apia kabia. 18Yang nani dukira puram suni bas. Kasak luki bangwisni yang nani kupi dahra walra na wapni pali brisni, yang nani diara sut mapara yang nani pain tauki kaia want sna bamna. 19Kau pali puram sunra nani ba yang makabisni, Gâd mita pat pali ai blikka man nani aikuki kamna dukyara. 20Gâd mita wan Dawan Jisas Kraist ba pruan wina kli bukan sa, witin ka ba ai talya ni ban kaia laka ba karna saki, syîp nani Sepadka Wihta takan ba. 21Kupia kumi laka Gâdka ba mita kasakkira nani bara diara sut mapara yamni nani mai daukbia, ai kupia laka kaia dukyara; bara Jisas Kraist bak, yawan sut ra dia daukaia luki ba witin daukbia. Kraist ra mayunra yan kabia, ban kaia ban kaia ra! Baku kabia. 22Muihki nani, yang man nani ra mamkabisna, kupia kraukanka bila nani na kupiam takaski kira wali kama, wauhkataya mai ulbri na uya yari apia sa bamna. 23Man nani ra maisampahkisni wan muihni Timoti ba pat silak wina takan. Witin pat pali balbia kaka, man nani mai kaikaia wamna bara, witin ba sin brih wamna. 24Tam bri uplika nani sut ra bara Gâd uplika nani sut ra sin lakula wis. Itali ra wan muihni nani ba mita sin lamkula bliki sa. 25Gâd yamnika man nani sut puramra laikbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\