Hebreos 2

1Baha mita sika, yawan diara nani walan ba pain pali alki kaia sa, bara baku mika yawan yabal ba wina tnayara taubia apia. 2Pyu wala nani ra insal nani bila aisin tanka ba kasak pali marikan kata, bara ani uplika nani saura dauki baha bila ba kat wali daukras kan ba, witin nani dia klalka briaia kan ba kat bri bangwan. 3Baku bamna, nahmuna swaki sakan laka tara pali na alki briras ban pali swibia kaka, yawan na nahki swak takbia ki? Dawan pali mita naha swaki sakan laka na pas dahra aisan, bara baha ningkara, witin ra walan nani ba yawan ra latan wan marikan baha ba kasak pali sa. 4Bara Gâd sin baha dukyara witnis aisin sa, sain nani dauki, diara aihkakira nani ni bara sain aihkakira ailal daukan ba mita sin. Witin mita sin Spirit Hulikira prisantka nani ba yawan ra sat, sat yuan sa, witin ai kupia laka ba kat. 5Baha tasbaia naika kabia dukyara yawan aisi ya ba pura ra, Gâd mita insal nani ba wihta nani mangkras sa. 6Sakuna, Ulbanka wina pis kumi ra upla kum mita latan wisa: "Upla ba dia sa man witin ra kupiam kraukisma ba? Upla, witin ka pruaia ba, dia kan ki man witin ra ban main kaikisma ba? 7Pyu wiria baman witin ba insal nani maykika ra mangkram, sakuna prana kraunka bara pain kulkan laka kraunka ba witin ra yabram, 8diara sut ba witin karnika munhta ra mangkram." Baku bamna, Gâd mita diara nani sut ba upla karnika munhta ra mangkan sa; naha tanka na latan sa diara sut kat ba, upla mina munhta ra mangkan sa. Ban sakuna, upla ba diara sut purkara wihta aimakan yawan kau kaikras sa. 9Sakuna yawan Jisas ba kaikisa, witin ka Gâd mita pyu wiria insal nani maykika ra mangkan kan ba. Gâd ai latwanka mita want kan, Jisas ba upla sut dukyara prubia; bara nanara witin prura patka wauhwan ba mita, prana kraunka ba bara pain kulkan laka kraunka ba sin, witin ra yaban sa. 10Diara sut ba Gâd dukya nani sa, bara witin mita sin paskan sa; bara Gâd want sa ai luhpia nani sut ba ai prana ra ai dukya bri kabia. Baha mita, pat wauhwan bak, Gâd mita Jisas Kraist ba aiska aingwa daukaia kan. Kan Jisas sika witin nani Sasakrika ba. 11Witin bui upla nani ba ai saurka nani wina taski apu daukisa, bara witin baha nani klin sakan ba sut sin, Aisika kumi luhpia nani sa. Baha mita, Jisas ba witin nani ra ai muihni wiaia ai swira lukras sa. 12Ulbanka ra witin wi ba baku: "Man dukyamra muihki nani ra aisamna, bara aidrubanka mawanra, lawana nani man ra aiwanamni." 13Naku sin wisa: "Yang Gâd ra kat luki kamni." Bara witin kli wisa: "Yang nara sni, Gâd mita luhpi nani aikan ba wal." 14Utla uplika kum luhpia nani ba, sin wîna bara sin talya brisa; baku sin, Jisas ba upla wîna bara talya sin bri kan, bara baku lika witin sip kaia kan ai pruanka bani debil upla ikaia karnika bri kata ba, sauhki tikaia. 15Baku witin ba, baha nani ai rayaka yua nani aiskara prura sibrinka mita alba nani kan ba sut, pri sakan. 16Kan latan sa, witin insal nani ra help munaia balras, sakuna Ebraham kyamka nani ra lika. 17Baku bamna, Jisas lika diara sut mapara ai muihni nani baku takaia kan, bara baku mika witin sip kaia kan, kasak mapara bara umpira wan kaikan lakara sin Gâd mawanra prîst tara kaia, bara upla nani saurka nani ba sin sakripais dauki bak saurka diki sakaia kan. 18Bara witin pali pât wauhwan bara traika kaikan kan ba baku, nanara witin mita sip sa traika kaikan uplika nani ra ba help munaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\