Hebreos 3

1Baku bamna, muihki kristian nani sma ba, man nani sin Gâd mita ai luhpia nani kaia wisi mai paiwan ba, Kraist Jisas ra kat kaiki bas, witin ka Gâd mita blikan ba, yawan wan kasak lukan laka warkka dauki ba Prîstka Tara kaia dukyara. 2Bamna Jisas ba Gâd ra kat ban kasak kan, witin ka naha warkka daukbia wisi bak sakan ba, sin Moses Gâd watla aiskara ai warkka kat ban kasak kan ba baku. 3Waitna kum utla kum maki ba, watla ba wal witin kau pain kulkan laka brisa. Baha sin natkara, Jisas ba Moses purkara kau prana tara briaia sa. 4Utla bani ba upla kum makan kaia sa; sakuna Gâd sika diara nani sut paskan ba. 5Baku bamna, Moses lika napakan kum baku Gâd watla aiskara kasak kan; ai warkka ba lika, diara nani Gâd naika aisaia kan ba, witin sin aisaia kan. 6Sakuna Kraist lika baha Gâd watla ba main kaikisa, Luhpia kasak kum baku. Yawan sika witin watla ba, yawan na dia wan kainara briaia bila kaiki ba kat liliakira, kasak ban ba kat dutki alki bri kabia kaka. 7Baku bara, Spirit Hulikira mita Ulbanka ra aisi ba baku: "Naiwa, man nani Gâd bila baikra walma kaka, 8kupiam nani karna dauki bangwpara, baha nani upla iwras tasbaia ra kan bara, Gâd mapara buan, witin traika kaiki bangwan ba baku. 9Bahara man nani damikam nani mita traiki kaikan, 40 mani yang diara nani daukri ba witin nani kaikan sakuna. 10Baha mita yang baha uplika kyamka nani mapara laui, naku aisari: 'Witin nani ai kupia ra pyu sut aimawahki tauki sa, bara yabalki nani ba kakaira takan daukras sa.' 11Baha mita witin nani ra laui, swir taki sin wiri, witin nani dimi yang wal wingka puhbra bri bangwbia apia." 12Muihki nani, aman kaiki bas, man nani wina kumi sin ai kupia saura brih, Gâd rayakira ba wina tnayara taubiara, witin ra kasak lukras ba mita. 13Sakuna, man nani wina kumi sin saurka mita kunin munka bara ai kupia ba sin karna takbia apia, yu bani walkam nani aikuki pana pana tambaiki bas, "naiwa yua" na kau dimi waras bara. 14Kan yawan na baha kasak lukanka ta wina brin ba, ban tnata kat alki bri kabia kaka, baku lika yawan Kraist wal wan uplika takisa. 15Ulbanka ra naku wisa bamna: "Naiwa, man nani Gâd bila baikra ba walma kaka, kupiam karna daukpara, baha nani Gâd mapara buan nani ba baku." 16Bamna, ani uplika nani Gâd bila baikra wali ningkara, witin mapara bui bangwan? Baha nani lika Moses bui Idsipt tasbaia wina sakan kan ba sut. 17Bara ya uplika nani wal, 40 mani Gâd laui kan? Witin laui kan saura daukan uplika nani ra, bara witin ka nani ba upla iwras tasbaia ra kauhwi prui bangwan. 18Bara ani uplika nani ra Gâd mita swir taki win, witin wal dimi wingka puhbi bri bangwbia apia? Baha aisan ba lika, witin mapara bui bangwan ba dukyara. 19Bamna yawan kaikisa, witin nani ba sip dimras kan, kasak lukras kan ba mita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\