Hebreos 4

1Baku bamna, Gâd yawan ra pramis wan munan ba, witin ai wingka puhban ra dimaia, wan dara wali kaia sa, ban man nani tilam wina kumi kra sip dimras kabia dukyara. 2Kan yawan ra sin sturi yamni ba wan smalkan sa, sin witin nani ra smalkan ba baku. Witin nani baha sturka ba walan, sakuna bahki baman wali bangwan, kan witin nani ba kasak lukras kira pali ban walan. 3Sakuna yawan kasak luki na sika, bahara dimi Gâd wal wingka puhbra ba. Baha sika witin aisin ba baku: "Baha mita yang witin nani aikuki laui, swir taki sin pramis daukri, witin nani dimi yang wal wingka puhbra apia." Ban sakuna, Gâd lika tasba paskan pyua ba wina pat ai warkka tnata alkan kan. 4Kan Ulbanka nani wina pis kumi ra, yu 7 dukyara nan wisa: "Gâd lika ai warkka sut wina, yu 7 ba kat wingka puhban." 5Bara kli Ulbanka walara wisa: "Witin nani dimi yang wal wingka puhbi bangwbia apia." 6Baha nani sturi yamni ba pas walan ba, dimi wih Gâd wal wingka puhbras kan, witin nani kasak lukras kan ba mita. Sakuna kau tila nani bara sa, bara witin nani dimaia sa Gâd wal wingka puhbra briaia. 7Baha mita, Gâd ba yu wala kum saki marikisa: baha sika "naiwa yua" wi ba. Kan Gâd Debit ra aisan ba bak, kli mani ailal ningkara yawan ra wan aisisa, pat Ulbanka wina aisisata ba baku: "Naiwa, man nani Gâd bila baikra ba walma kaka, kupiam nani karna daukpara." 8Jasua mita Israel nani ra baha wingka puhbaia yaban kata kaka, kau ningkara Gâd ba kli yu wala kum dukyara aisaia apia kan. 9Baku bamna, Gâd uplika nani wingka puhbra hulikira kau kum bara sa; 10kan ani uplika dimi Gâd wal wingka puhbaia bri ba, witin lika ai warkka ba wina wingka puhbaia brisa, sin Gâd ai warkka wina wingka puhbaia brin ba baku. 11Baku bara, yawan karna trai muni baha wingka puhbaia ra dimaia sa. Yawan tila wina kumi sin baha nani kasak lukras nani kan ba baku kaia apia sa. 12Kan Gâd bila ba rayaka brisa, bara karnika sin brisa. Baha ba sika sord mala napa wal bri ba sut purkara kau mala sa, bara wan solka bara wan spiritka byara pali ba kat dimi wisa, wan lukutbaika bara wan dusa bila kat sin. Baha bila ba mita wan kupia lukanka nani ba bara dia daukaia luki ba sut sin klir pali sakisa. 13Gâd wina yukwaia dukya kumi sin apu sa. Diara paskan ba sut param sa bara witin ai nakra ra kwakan sa; witin ka ra sika yawan wan dahra nani saki aisaia ba. 14Jisas Gâd Luhpia ba sika wan prîst tara, kasbrika pura ba kat dimi wan ba. Baha mita yawan kasak lukan laka tanka bri ba, ban dutki alki bri kap. 15Bamna wan prîstka tara ba mita yawan wan swapnika nani bri ba dukyara umpira wan kaikaia sip sa, kan witin pali sin yawan baku traika kaikanka sat, sat brin, sakuna saurka lika daukras kan. 16Baha mita, kaisa yawan wan kupia brih wan, Gâdka latwankira king iwaika lamara waia. Bahara yawan umpira kaikan laka bribia, bara witin ai kupia yamnika ba mita, yawan help want awarka ra witin help wankbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\