Hebreos 5

1Prîst tara bani upla nani tila ba wina bak sakan sa, bara Gâd mawanra upla nani dukyara aisaia mangkan sa. Witin ba prisant nani bara sakripais nani sin yabisa saurka nani dukyara. 2Prîst pali ba sin ai wîna swapnika nani brisa, bara baha mita witin sip sa, kan ai dahra walras nani ba bara aimawahki nani ba aikuki sin ai kupia swapni bri kaia. 3Bara witin ai wîna swapnika nani bri bamna sika, ai saurka nani dukyara sakripais nani yabaia sa, bara upla wala nani saurka nani ba dukyara sin. 4Upla kumi sin kulkan laka mita prîst tara takras sa; sakuna, Gâd mita sika paiwi baha kulkanka laka yabi ba, sin Eran kata ba baku. 5Baha sin natkara, Kraist ba ai karnika mita prîst tara aimakras kan, sakuna Gâd mita baha kulkanka laka ba yan, witin ra win kan ba baku: "Man ba yang luhpi sma; naiwa yang man Aisikam takri sa." 6Ulbanka nani walara aisi ba baku sin, witin ra wisata: "Man ba ban kaiara prîst kama, Melkisedek prîst kan ba baku." 7Kraist naha tasba ra tauki kan pyua ra, witin ai pura sunra nani bara ai makabanka nani ba sin, ai bila baikra tara ni bara ai nakra laya uya saki sin Gâd ra yaban, witin ka mita prura wina swaki sakaia karnika bri kan ba. Witin gâd bila wali daukan ba mita, Gâd witin ra walan. 8Baku Kraist ba Gâd Luhpia kan sakuna, witin pât wauhwan, bila wali dauki lan takan. 9Witin ka ra aiska aingwa daukan kan bara, witin ba ban kaiara swaki sakan laka karma laya takan, ai bila wali dauki nani sut dukyara; 10bamna Gâd mita prîst tara mangkan, Melkisedek prîstka laka ba baku. 11Naha bisniska dukyara yawan diara manis aisaia brisa, sakuna tanka aisi marikaia ba karna sa, kan man nani tanka ba briaia taua munisma bamna. 12Pyu wihka luan ba wina, man nani lika pat smasmalkra nani kaia kapram; sakuna kau ban man nani want sma upla kum ba, Gâd bila tanka sirpi lupia nani ba kli mai smalkaia. Man nani uya swapni takram bamna, plun karna piaia watlika ra tyala laya ni disma. 13Ani uplika tyala laya dî ba lika kau tuktan swap lupia baku sa, bara kasakka laka daukaia mapara kau witin lan apu sa. 14Sakuna plun karna ba lika upla aitani pawan nani dukya sa, kan witin ka nani ba ai dara walaia lan, bara pat kaikisa wiaia: naha na pain bara naha na saura sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\