Hebreos 6

1Baku bamna, yawan ban wan kainara wap, upla aitani pawan nani baku takaia, Kraist smalkanka nani pas taura wan smalkan ba wan nina ra swih. Playa bapanka dukya nani ba yawan kli bapaia apia sa, bara baha sika prura ra wan brih wi ba, warkka nani ba swih wan kupia lakaia ba, Gâd ra kasak lukan laka bri kaia ba, 2tahbi daukaia laka smalkanka nani, lalukra nani pura ra upla ai mihta nani kahbi laka ba, pruan nani kli buaia ba bara ban kaia laka daukanka ba sin. 3Yawan ban wan kainara wap! Bara yawan naku sika daukbia ba, Gâd mita baku wan swika daukbia kaka. 4Kan baha nani pat kauhwi ba, nahki sip kabia kli bri balaia ai kupia kli laki nani ba? Pat aima kumi witin nani ba Gâd ingnika ra tauki nani kan. Witin nani ba kasbrika pura wina prisantka ba pat bri trai kaikan, bara Spirit Hulikira wina sin ai dukya brin. 5Witin nani Gâd bila painkira ba, bara naika balaia tasbaia karnika ba sin pat brih trai kaikan sa. 6Bara ban witin nani kauhwan! Sip apia pali sa baha nani kli raya daukaia ai kupia kli laki nani ba dukyara, kan witin nani pali ba sika kli Gâd Luhpia ba dus prihni ra sabi, upla sut mawanra witin lawaska kiki ai swira daukisa. 7Tasba pura ra li ahwaia bani tasbaia mita laya ba dî ba baku, witin nani sin baku sa: tasbaia ba witin pura ra wark taki nani bara, ma yamni nani saki yabisa kaka, Gâd mita yamnika yabisa. 8Sakuna kyaya nani bara rahra nani sakisa kaka, baha lika bahki sa; witin ba Gâd mita latubia trabilka ra sa, tnata kat pauta wal angki sauhki tikan kabia. 9Sakuna muihki laitwankira nani, yang nani baku aisi kamna sakuna, man nani dukyamra lika diara pain pali lukisna. Yang nani kaikisna, man nani ba kau yamni pain nani swaki sakan laka wal aula ba brisma. 10Gâd lika kasakkira sa. Man nani wark daukram ba witin ai auya tiwbia apia; kasak lukan laka mapara muihkam nani bara help muni, witin ra latwan laka marikram ba sin ai auya tikras sa, bara baha dukya ba ban daukisma. 11Sakuna yang nani want sna, man nani kumi bani ban tnata kat, baha wilin laka ba dauki kama, bara baku mika diara bila kaikisma ba aiska pali takbia. 12Yang nani want apia sna man nani ba sringwankira takma, sakuna baha nani kasak luki bara wihka bila kaiki Gâd ba diara yaia pramis munan bri nani ba baku, man nani sin kama. 13Gâd ba Ebraham ra pramis yaban bara, witin ai nina maki swir takras; kan witin purkara wala kau tara kum nina maki swir takaia apu kan. 14Bara witin bila: "Yang pramis mai munisna, yamni mai munamna bara kyamkam sin ailal maikamna." 15Ebraham wihka bila kaikan, bara baku Gâd ba diara yaia pramis munan kan ba witin brin. 16Upla kum swir takisa bara, witin purkara upla wala kum kau tara nina maki swir takisa; bara swir taki diara kum karna daukisa bara, baha mapara kau blahwanka kumi sin apu sa. 17Gâd want kan baha nani ra diara pramis munan ba briaia bara, param pali marikaia witin dia daukaia luki kan ba sip pali lakras kan bara wilin kan baha kat daukaia; ba mita witin ai pramiska ba swir taki kira daukan. 18Baku bamna, diara wal bara sa sip lakras pali, bara baha dukyara Gâd sip kunin aisaras sa. Bara baku yawan Gâd helpka pliki pain trabil apu nani bara wan kainara diara briaia laka wankan ba kat alki bri bangwi bara sin, witin mita maisanihkra tara kum wankisa. 19Yawan wan kainara diara briaia laka bri ba mita, wan solka ba ban bapi brisa bara sip sin yaban kitbras, sin grapin ba duri tara bapi bri ba baku. Naha grapinka yawan bri ba lika kasbrika pura ra tempel dur pamaika kwalka nina mapa wina alki brisa, 20bara bahara sika Jisas yawan dukyara dimi wan ba, yabal kum kwaki wankaia dukyara. Baku Jisas ba ban kaiara prîst tara kum takan sa, Melkisedek prîstka laka ba baku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\