Hebreos 7

1Naha Melkisedek na, Selem kingka kan bara Gâd lai pura ra iwi ba prîstka kan. Ebraham ba war aiklabi king nani iki tikisi kli taui aula kan bara, Melkisedek taki wih witin wal prawi, yamni munan. 2Ebraham mita war aiklabi diara nani dakbi brin ba 10 bani wina kumi ba, witin ra yan. Melkisedek nina tanka pas ba lika "king kasakkira"; bara witin Selem kingka kan ba mita, ai nina tanka ba sin "kupia kumi laka kingka". Selem tanka ba "kupia kumi laka" sa. 3Witin ba aisikas, yaptikas bara ya kyamka sapa sin upla kaikras ban takisa; ahkia aisubi takan bara ahkia pruan sapa sin upla tanka kaikras. Witin ba lika Gâd Luhpia wal baku sa: witin ba prîst aimaki ban sa, ban kaiara. 4Baku bamna, man nani kais, nahki witin upla tara pali kan ba! Ebraham wan damika ba mita war aiklabi king nani wina diara win takan ba 10 bani wina kumi ba witin ra yaban. 5Libai kyamka prîst nani ba, Moses lâka ba kat adar brisa, upla nani diara bri ba wina 10 bani wina kumi ba briaia, bara baha kat sika witin ai tayka nani wina saki ba, witin nani wal baku Ebraham kyamka nani sa sakuna. 6Melkisedek ba Libai kyamka apia kan, sakuna Ebraham wina 10 manka wina kumi ba saki muni, witin ka Gâd pramiska nani saki kan. Baku Melkisedek ba Ebraham ra yamni munan; 7bara upla kumi sin naha tanka mapara sip aisaras sa: yamni muni uplika ba wih yamni bri ba wal, yamni muni ba kau tara sa. 8Nahara yawan tilara, 10 manka wina kumi saki bri uplika ba lika prui uplika nani sa; sakuna Melkisedek mapara lika, Ulbanka ra upla kum ban raya iwi baku dukyara aisisa. 9Bara sip sa wiaia, Ebraham ba 10 manka wina kumi prais ba aibapan bara, Libai bara ai kyamka prîst nani ba sut sin Melkisedek ra aibapan, witin ka nani nanara 10 manka wina kumi saki yabi ba. 10Kan Libai pali ba kau aisubi takras kan, sakuna sip sa wiaia, witin ba ai damika Ebraham wîna tara ra kan, Melkisedek witin wal wih prawan bamna. 11Israel nisanka ba, Libai prîstka nani bak Moses laka ba brin, witin ka nani Eran kyamka kan ba. Ban kaka, naha nani ba baha laka nina bliki nani kan bara kasak aingwa daukaia sip kan kaka, prîst wala bal takaia want apia kan, witin ba Melkisedek prîstka laka baku wina, kuna Eran satka lika apia. 12Kan prîst nani laka ba aihka lakan sa kaka, lâ ba sin aihka lakaia sa. 13Bara wan Dawan, witin ka dukyara Ulbankara naha dukya aisi na, Israel tayka wala wina sa; bara baha tayka wina kau upla kumi sin prîst aimakras sa. 14Upla sut kaikisa, wan Dawan ba Juda tayka wina takan, bara Moses ba prîst nani dukyara aisin bara, naha tayka dukyara diara kum pan aisaras kata. 15Bara tanka na kau param takisa; prîst raya kum bal takan sa, bara witin ba Melkisedek wal baku sa. 16Witin ba lika upla nani laka bara kulkanka nani wina sin prîst takras; witin ba sip sauhki tikras rayaka karnika mita prîst aimakan. 17Kan Ulbankara Gâd ba naku wisa: "Man ba ban kaiara prîst kama, Melkisedek prîstka laka ba baku." 18Baku bamna, lâ bila almuk kata ba tnayara laki swin sa, baha ba uya swapni bara upla ra sin help yaras kan ba mita. 19Kan Moses laka ba mita diara kumi sin sip aiska aingwa pali daukras kata. Bara nanara baha watlika ra, yawan diara bila kaikaia laka kau pain kum brisa, bara baha bak yawan Gâd lamara aula. 20Naha na Gâd swir taki pali aisi daukan. Wala nani ba prîst mangkan bara, swir takan laka apu daukan. 21Sakuna Jisas lika swir taki prîst mangkan sa, kan Ulbanka ra Gâd mita witin ra wisata: "Dawan swir taki aisin, bara witin ai lukanka ba lakbia apia: 'Man ba ban kaiara prîst kama.' " 22Baha mita, Jisas bui sika la daukan wala kum dauki raitka yabi ba. 23Prîst wala nani ba ailal kata, kan witin nani ba pruan bara ai warkka ba sip ban daukras kan. 24Sakuna Jisas lika pruras raya ban sa, bara witin prîst warkka dauki ba upla walara laki yabras sa. 25Baha mita, nanara bara ban kaiara, witin bak Gâd lamara wi nani bara witin mita swaki sakaia sip sa, kan witin ba ban kaiara raya iwisa, witin nani tawan Gâd ra makabaia dukyara. 26Baku bamna, Jisas sika prîst tara yawan want kan ba. Witin ba hulikira sa, pat kumi sin apu, saurka kumi sin daukras; witin ba upla saurakira nani wina tnayara sakan sa, bara kasbrika pura ra nani purkara bukan sa. 27Witin ba prîst tara wala nani baku apia sa; witin ba yu bani daîwan nani iki sakripais dauki yabaia want apia sa, ai saurka nani dukyara pas, bara baha ningkara upla wala nani saurka nani dukyara. Witin aima kumi baman sakripais daukan, baha sika witin ai wîna tara yaban ba. 28Moses laka ba upla kasak aingwa apia nani ba prîst tara mangkisa; sakuna Gâd swir taki aisin bila, lâ ningkara takan ba ai Luhpia ba prîst tara mangkisa, witin ka ban kaiara aiska aingwa daukan ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\