Hebreos 8

1Yawan diara nani aisi ya na tanka kau tara ba sika naha: wan prîst tara ba naku sa, bara kasbrika pura ra Gâd king iwaika lama pali kat iwisa. 2Witin ba kau plis hulikira ba kat prîst warkka daukisa, bara baha sika Dawan mita paskan ba, upla nani mita lika apia. 3Prîst tara bani ba prisant nani bara sakripais nani sin yabaia wisi mangkan sa; bara baku sin, Jisas Kraist ba diara kum yabaia witin bri kaia sa. 4Witin tasba ra kan kaka, prîst kaia sin apia kan, prîst nani kau nara sa ba mita, bara witin nani ba Moses laka kat prisant nani ba yabisa. 5Witin nani prîst warkka dauki nani ba lika, kasbrika pura ra ba lilka, patranka bara natkara baman daukisa. Yawan kaiki nani ba lilka nani, kan Moses ba tent watla paski kan bara, Gâd wisata: "Pain kaiki, il ra lilka mai marikatna ba natka kat dauks." 6Sakuna wan prîstka tara na lika prîst warkka ba baha nani bri kan ba purkara kau tara daukan, kan witin ba lâ daukan kau pain kum lengsterka sa, bara baha ba diara kau pain nani yaia pramiska dauki laka daukan kata. 7Pas laka daukan ba kasak aingwa kan kaka, lâ daukan wala kum want apia kan. 8Sakuna Gâd mita ai uplika nani aimawahki tauki nani ba sakan, witin nani dukyara ulbankara wisata ba baku: "Dawan naku wisa: Yua nani balbia, bara Israel uplika nani bara Juda uplika nani aikuki sin kli la raya kum daukamna. 9Witin nani damika nani wal la daukri ba baku kabia apia, witin ka nani mihta alki, Idsipt tasbaia wina brih sakri yua ba. Witin nani wal lâ daukri ba kat kulki bangwras kan, bara ba mita witin nani ba lulki swiri, Dawan baku wisa. 10Baha yua nani ningkara Israel nisanka wal lâ daukamna ba naku kabia wisa, Dawan bila: Yang laika nani ba witin nani lukanka ra mangkamna, bara ai kupia nani bilara baha nani ba ulbamni. Bamna yang na witin nani Gâdka takamna, bara witin nani ba upliki nani kabia. 11Kumi bani sin ai uplika ra bara ai muihni ra sin wiaia apia kabia: Man ba Dawan tanka kakaira taks. Kan upla sut yang ra kakaira bangwi kabia, witin nani tilara kau sirpika ba wina kau tarkika ba kat. 12Witin nani watauanka nani ba ban swih tikamna, bara ai saurka nani ra yang kli lukamna apia." 13Lâ raya kum dukyara aisisa bara, Gâd bui pas laka kata ba almuk daukan sa; bara dia, dia patitara wina bara ba bara mahka almuk sin taki ba, naika mapa lap tiwbia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\