Hebreos 9

1Bamna pas laka daukan ba, Gâd ra pura suni mayunaia laka nani brikan, sakuna baha ba Gâd wal aisaia watla kumi ra dauki kata. 2Tentka watla ba naku daukan kan: Pas kutbanka ba nina ba Plis Hulikira maki kan bahara, kyandil bapaika ba, tebil ba bara yamni munan britka nani sin bara kan. 3Tempel kwalka paman wala ba nina walara bara kan, baha sika Plis Hulikira pali maki kan ba. 4Bahara dus mâka kia pain angkaia dukyara lalah pauni altarka kum bara kan bara lâ auhbaia watla ba sin, baha ba aiska pali lalah pali ni lalaubi prakan kata. Lâ auhbaia watla ba lalah pauni ni lalauban kan kir ba bahara kap kum bara kan bara bahara manna ba brikan; Eran brikan dusa uhrwi pawata ba sin lâ auhbaia watla bilara kata, bara lâ daukan bila ulban walpaia wal ba sin. 5Lâ auhbaia watla ba pura ra kirubin nani ba bahara kan, baha nani ba lika Gâd pali bahara iwi kan watlika ra brikan, bara ai tnawa nani wal lâ auhbaia watla ba praki brikan. Sakuna nanara lika baha dukya nani tanka bani ba, aisaia pyua apia sa. 6Naha dukya nani naku ridi daukan ningkara, prîst nani ba yu bani tent watla pas kutbanka ba bilara pat, pat wih dimi kan, Gâd ra pura suni mayunaia warkka ba daukaia. 7Sakuna kutbanka wala kum bara lika, prîst tara nani baman dimisa, bara baha ba lika mani bani bilara aima kumi baman. Witin dimi auya bara, daîwan nani talya brihwaia sa, baha ba Gâd ra yabisa, ai saurka nani dukyara bara upla wala nani saurka nani dukyara sin. 8Naha dukya wina Spirit Hulikira param pali smalkisa, tent watla kutbanka pas ba kau ban bui kan sakuna, Dawan wal prawaia yabalka pali ba lika kau kwakras kan. 9Naha dukya sut na lika naha pyua nani dukyara lilka kum baku sa. Tanka ba lika wisa, bahara prisant nani bara sakripais nani sin Gâd ra yabi ba, baha nani ai pura suni mayuni kupia nani ba sip kasak aingwa daukras sa. 10Witin nani daukaia sa plun nani wal baman, laya din nani bara ai wîna nani klin sakaia sat, sat sin. Naha sut na lika pura tani laka nani baman sa, bara tanka aingwa kumi sin apu sa, Gâd diara nani sut kli aihka lakbia pyua kat mika. 11Sakuna Kraist pat balan, bara nanara witin sika nahara diara pain nani pat nara nani na prîstka tara. Witin prîst warkka dauki tentka watla ba lika kau pain bara kau kasak aingwa sa; baha ba upla nani mita paskras sa, tanka ba lika, naha tasba dukya apia sa. 12Kraist ba Dawan wal aisaia watla ba kat dimi wan, bara guts lupia nani bara bip waihntka nani talya sin sakripais yabaia wisi dimras kan, sakuna ai talya pali; bara ba ni aima kumi baman dimi wih ban kaia swaki sakan laka ba alki yawan ra wankan. 13Kasak pali sa bip waihntka nani bara guts lupia nani talya ba, bip mairin lupia yamhpuska nani altar ra angki ba bara baha ni taski uplika nani ra srikbi ba sut mita sin, baha nani ra hulikira bara pura tani mapa klin daukaia karnika brisa. 14Sakuna baku sa kaka, Kraist talya ba kau karnika tara pali brisa! Ban kaia Spiritka bak, Kraist witin ai wîna tara pali ba sakripais taski apu baku dauki, Gâd ra yaban. Witin ai talya ba mita wark bahki nani ba wina wan kupia dara wal ra ba klin daukisa, yawan Gâd rayakira dukya nani ba daukaia sip kabia dukyara. 15Baha mita, Jisas Kraist ba lika lâ daukan raya kum lengsterka sa. Kraist pruanka ba takan sa, upla nani pas laka daukan munhta ra nani kan saurka daukan nani ba swih tikaia, bara Gâd mita paiwan uplika nani ba ban kaia dukya nani Gâd mita yaia pramis munan ba, witin nani briaia sip kabia dukyara. 16Bamna anira lâ kum dauki swin sa kaka, baha ba latan marikan kaia sa, laka daukan uplika ba pat pruan sa. 17Kan lâ kum dauki swin ba lika bahki sa, baha daukan uplika ba kau raya sa kaka; baha uplika ba pruya kat lika, laka ba karnika brisa. 18Baha mita, pas laka daukan ba sin tala laikan wal pain daukan kata. 19Moses mita lâ bila wina la nani ba sut upla nani ra aisan; baha ningkara, witin ba syîp tawa pauni bara hisop tnawa kum brih, bip lupia nani bara guts lupia nani talya ra yuki, li sin mangki, lâ wauhkataya pura ra srikban, upla sut pura ra sin. 20Bara witin nani ra win: "Naha talya sika Gâd man nani wal lâ daukan bara baha kat wali daukaia adarka maikan ba, karna saki ba." 21Moses sin Dawan wal prawaia watla ba bara Gâd ra pura suni mayunaia dukya yus muni kan ba sut sin, tala ni srikban. 22Lâ bila wisa, diara nani aihkika ba tala ni klin daukan kaia sa; bara tala saki laikras kaka, saurka nani ba sip swih tikras sa. 23Baku bamna, naha diara nani kasbrika pura ra dukya lilka nani na diki sakaia, sakripais nani na want kan; sakuna kasbrika pura ra dukya nani pali sin baha nani purkara kau sakripais yamni nani want sa. 24Kan Kraist ba Dawan wal prawaia upla paskan kumi ra dimi waras, baha Dawan wal prawaia watla kasak ba lilka kum baman ba. Witin kasbrika pura ra pali ra dimi wan, bara nanara Gâd mawanra bahara latan takisa, yawan wan helpka dukyara. 25Prîst tara ba Dawan wal prawaia watla bara mani bani aima kumi baman dimi kan, witin ai talya apia ba yabaia. Sakuna Kraist lika witin ai wîna tara ba aima manis sakripais dauki yabras sa; 26kan baku kan kaka, tasba paskan pyua ba wina witin aima ailal pruaia kan. Baku watlika ra, pyua nani na pat aimaki nara, Kraist ba aima kumi baman latan takan ba, baha ba ban kaia ra aitani sa. 27Upla bani ba aima kumi baman pruaia sa, bara baha ningkara Gâd mita laka daukbia. 28Baku sin, Kraist ba aima kumi baman sakripais dauki yan kata, upla ailal saurka nani brih sakaia dukyara. Bara witin kli aima wala bal latan takbia, saurka nani brih sakaia dukyara lika apia, sakuna ai bila kaiki uplika nani ra swaki sakaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\