Santiago 1

1Yang, Jems, Gâd bara Dawan Jisas Kraist dukya dadaukra, Israel kyamka 12 tasba aiskara yakaban nani ra lakula wisna. 2Muihki nani, man nani traika kaikanka nani wina trabil sat, sat brima bara, lilia kaia sma. 3Man nani pat kaikisma; kasak lukankam ra traika kaikan aula kaka, kau bapi buaia laka ba briaisma. 4Trai kais baha bapi buanka ba kat kauhwras ban kaia, baku mika man nani upla aiska bara aitani kat kama, diara sut sin bri kama. 5Man nani tilamra ya sins laka luha sa kaka, Gâd ra makabia, bara Gâd mita yabia; kan witin sika ai kupia aiska ni upla sut ra yabisa, swira sin daukras kira. 6Sakuna kasak luki makabaia sa, nahmpa, nahmpa lika apia. Baku luki uplika ba lika sin kabu ra rip baku sa, pasa mita taui, kumi wina walara brihauya baku. 7Ya baku sa kaka, lukpara Dawan wina diara brima apia ba, 8kan ya naiwa diara kum lukisa, bara yauhka diara wala, ai daukanka ba wapni bapi buras sa. 9Wan muihni kum bauan laka bri ba, Gâd mita purara bukbia, bara ai auyapah kabia; 10lalahkira ba, Gâd mita mayara lahbia bara witin, lilia kaia sa. Kan yuyakira ba, twi tangnika nani ban kaia apia ba wal baku sa. 11Lapta uya karna taukaia bara, twi ba lawisa, bara tangni ba lika mahka sraui; bamna ai prana ba apu takisa. Baku sin, yuyakira ba ai bisniska tila kat tanis tiwbia. 12Ani uplika traika kaikanka trabilka mapara kasak luki bapi bui ba, yamni pali sa; kan witin baha mapara kasak bapi bubia ningkara, raya kaia laka ba, kraun kum baku witin ra prisant yaban kabia. Baha sika Gâd mita pramis munan, witin mita latwan kaiki uplika nani ra. 13Ya, ya diara saura daukaia traika kaikanka ra kat kasak lukbia witin traika kaikan ba Gâd mita witin ra yabisa. Gâd lika diara saura daukaia traika kaikanka briras, upla ra sin witin mita traika kaikras. 14Kuna, ya, ya ai brinka nani mita raski pât ra dingkisa kaka, baku sika witin ba traika kaikanra kauhwisa. 15Naha brinka saura nani wina sika saura laka takisa; bara saurka ba tara pawan bara, prura ba aula. 16Muihki laitwankira nani, upla yarka kunin mai munbiara; 17diara pain bara kasak nani ba, kasbrika pura ba wina aula; Gâd kasbrika pura ingnika nani paskan ba mita wankisa. Gâd lika pyua bani ban kaiara ban bara sa, bara witin mita dista kumi ni sin, yawan ra wan madiskras sa. 18Sturi kasakkira bak rayaka wankan sa, diara nani sut paskan ba tilara, yawan pas taura kaia dukyara; kan witin baku pali want sa bamna. 19Naha na amya ra bri bas, muihki laitwankira nani, man nani kumi bani walaia dukyara ridi kaia sma, sakuna damra wali kaia sma, aisaia bara praut takaia mapara. 20Kan upla ai kupia baiki ba, Gâd kupia laka ba kat sip daukras. 21Baku bamna, sakwani laka, saurka laka ailal ba sin sut swisi, bara bauan lakara sturi painkira kupiam ra mangkan ba alki bris. Kan baha sturka yamni ba lika, swaki mai sakaia karnika brisa. 22Sakuna sturi yamni na walaia baman apia, dia wi ba alki daukaia sa; kan baku daukras kaka, wînam ra kunin munisma. 23Bamna ya sturka yamni ba wali, sakuna bila wali daukras kaka, witin upla kum wan mawan kaikaia glaska ai mawan kaiki ba baku sa. 24Witin nahki ai tanka ba kaikuya, kuna mahka auya; witin nahki kata ba ai auya tiwuya. 25Upla kum diara dauki ba mita, Gâd ai yamnika yabia lukisa kaka, aman walaia sa bara ai auya tikaia apia sa; bara kasakka laka pri wan dauki ba kat, aman pali taui kaikisi, baha laka nina blikaia sa, bara dia wi ba kat sin daukaia sa. 26Upla kum wisa, witin kristian, sakuna ai twisa ba sip alki takaskras kaka, ai wîna ra kunin munisa, bara ai kristianka laka ba bahki sa. 27Gâd Aisa mapara, kristian laka klin bara taski apu ba naha sika: Tuktan rau nani bara pyarka nani ra help munaia, bara naha tasbaia dukya saura nani wal taski takaia apia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\