Santiago 2

1Muihki nani, man nani wan Dawan Jisas Kraist pranakira ra kasak lukisma ba, uplikam kum bara wala wal purkara kau tara kulkpara. 2Bankra man nani asla taki bangwisma bara, waitna kum lalah pauni matkadingka brih, kwala sin pain pali dimi balbia, bara wala kum kwala sukra dimi aula kaka, 3bara kwala painkira dimi bara kau kulkanka yabi muni wima: "Man naha pliska pain nara bal iws." Sakuna waitna umpira bara lika: "Man bahara wih bui bas apia kaka naha tasba nara iws" baku daukisma bara, 4pât man nani mampara aihka, aihka kulkan laka brisma, bara lukanka saura brih upla laka aisi daukisma. 5Muihki laitwankira nani, naha na aman pali wals: Gâd mita naha tasba ra kau umpira nani ba bak sakan sa, kasak lukan laka mapara yuikira kabia dukyara. Bara witin ra latwan kaiki nani ra, king laka yaia pramis munan ba, yabia sa. 6Sakuna man nani lika umpira nani ra swira daukisma; ban sakuna, lalahkira nani ba sika man nani ra taibi mai bri ba, bara wihta nani mawan ra raski mai brih wi ba? 7Witin nani sika Kraist mapara saura aisisa ba, baha nina painkira mita sika, man nani ra kristian mai maki ba. 8Ulbanka lâ kau tara ba naha sika: "Uplikam ra latwan kaiks man wînam baku", bara man nani baha ba kulkisma kaka, uya pain daukisma. 9Kuna man nani upla mawan piska ba kaiki, aihka, aihka kulkisma kaka, saurka laka daukisma; bara Gâd laka mapara man nani pâtki ra sma. 10Ya lâ aiska ba wina, kumi ra sim kulkras kaka, witin lâ bila ba sut krikisa. 11Baha Gâdka "marit laka sauhkpara" aisin ba, "upla ikpara" sin win. Bamna ya marit laka sauhkras, sakuna upla ikisa kaka, pât lâ bila lulkan sa. 12Man nani aisaia sma, bara sin upla kum lâ ba mita lâ ra brihwan ba baku kaia sma, pri laka maikbia. 13Kan ya, ya ai uplika ra umpira kaikras kaka, witin ra sin umpira kaikras kira ai laka daukan kabia; sakuna ani uplika umpira kaikan laka brikan kaka, lâ daukbia yua ra witin mita pura lubia. 14Muihki nani, upla kum wibia kasak lukan laka brisa, sakuna wark yamni daukras kaka, witin mapara dia helpka bara kabia ki? Kasak lukan laka ba mita sip saki witin ra swaki sakaia? 15Baku wibia kaka muihni kum apia kaka wan lakra kum kra plun apu, bara ai kwalka sin apu kaka, 16bara man nani tilam wina, kum mita naku wibia: "Dawan wal was; puram praks, bara pis dia sat piaia want sma ba", sakuna ai wîna want ba dukia yabras kaka, pain kabia ki? 17Kasak lukan laka sin baku sa; upla kum mita ai daukanka ni marikras kaka, kasakka lukan laka yakan lika pruan sa. 18Sakuna ban kra upla kum kra mita walara naku wibia: "Man kasak lukan laka brisma, bara yang lika yamni daukisna." Bamna man kasak lukankam ba diara yamni daukras kira ai mariks, bara yang mita daukanki yamni ni kasak lukanki ba mamrikamna. 19Man kasak lukisma Gâd kumi baman bara sa bara baha ba aitani daukisma; sakuna ulasa nani ba sin kasak lukisa, bara sîbri tatatwisa. 20Sakuna, man upla sinskas kapara, bara kasak lukan laka bri ba, daukanka yamni ba wal sa, kasak lukanka marikras kaka, baha ba diara kum pruan sa. 21Gâd Ebraham ra kasakkira kulkan, wan damika ai luhpia Aisak sakripais dauki yan bamna. 22Kaikras sma ki? Ebraham kasak lukanka ba ai daukanka wal kumi asla daukan; witin ai kasak lukanka laka ba ai daukanka nani mita kasak pali marikan. 23Baku sika Ulbanka dia aisi ba aimakan: "Ebraham Gâd ra kasak lukan, bara baha mita Gâd witin ra kasakkira kulkan." Bamna Ebraham nina ba "Gâd uplika" makan. 24Man nani kaikisma, Gâd mita upla kasak lukisa wi ba, bahara witin aitani kulkras, sakuna wark yamni dauki ba mita lika. 25Rug mairin Rahab ra sin baku takan. Gâd mita witin ra kasakkira baku kulkan, witin daukanka ba taka mita, kan bila wiaia balan uplika nani ba ai watla ra yukuki brin, ningkara yabal walak sakan wan. 26Wan wîna tara ba spirit apu kaka, pruan sa; bara kasak lukan laka daukanka yamni ba maikras kaka, baha sin pruan sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\