Santiago 3

1Muihki nani, man nani tilamra smasmalkra ailal kaia apia sa, kan man nani pain kaikisma, yawan smasmalkra nani ba lika, wan laka kau karna daukan kabia. 2Yawan sut wataui uya daukisa; bara ya ai bila aisi ba wal wataui kumi sin daukras kaka, baha ba upla wapni sa; witin ai wîna tara aiskara sin alki takaskaia sip sa. 3Aras un wilkaia kiwka ba wilkisa wan bila walbia dukiara, baku dauki araska wîna aiska ba, yawan mita alki takaski ta brisa. 4Man nani duri tara nani bara sin kaiks; baha nani nahki tara kabia sin, pasa karna nani mita brih taukisa, sakuna wawakra waitna ba, wakaika sirpi kum ni, anira witin want ba kat brih wisa. 5Wan twisa ba sin baku sa; wan wîna piska sirpika kum sa, sakuna lukisa diara tara nani daukaia. Pauta klauhwan sirpi ba ni dus nani pawi ba sut angki sa! 6Bara wan twisa ba pauta klauhwan kum baku sa. Wan twisa, wan wîna tara ra mangkan ba lika, watauan laka ni aibangwan pali sa; bara wan wîna aiska sauhkisa. Il pauta pali ba mukan sa, bara baha mita, wan rayaka aiska mukisa. 7Upla mita daîwan kraskira sat, sat tim daukaia sip sa: daîwan tnawira nani, pyuta nani, kabu daîwra nani, bara baha nani ba sut tim daukaia sip sa. 8Sakuna wan twisa ba, upla mita sip tim daukras. Upla mita ai pura yan luras sa, bara upla ra ikaia puisinka ni bangkisa. 9Naha sin twisa ni, wan Aisika Dawan ra mayunisa, bara upla nani Gâd ai lilka kat paskan nani bara latubisa. 10Sin bila wina mayunra nani bara latuban nani sin takisa. Muihki nani, naha na naku kaia sip apia sa. 11Li karma kum wina sip, li damni bara li tahpla sin takras. 12Muihki nani, kwah damni dusa kum sipsa ki batana ma nani sakaia, bara wain dusa kum sipsa ki kwah damni ma sakaia? Baku bamna, li karma kum sip sâl laya bara li damni sakras. 13Man nani tilamra upla sinskira bara diara tanka kakaira kum bara sa kaka, latan marikbia witin wapni tauki ba laka ni, ai sinska mita bauikira laka yabi ba mita. 14Sakuna man nani kupiam ra tuman laka tahpla pali brisma bara, wînam dukyara sin diara nani daukisma kaka, sinskam ba dukyara wînam ra tara lukpara, kan baha ba kasak laka mapara kunin aisisma, apia sin wisma. 15Nahamuna sinska laka Gâd wina balras; naha tasba sinska sa, upla lukanka wina, Setan pali wina sa. 16Kan anira tuman laka nani, bara wan wîna dukya plikanka bara kaka, bahara tanis turban laka, daukanka saura sat, sat sin bara sa. 17Sakuna Gâd wina sinska laka bri uplika nani ba, taura ai rayaka ba sunu brisa; baha ningkara, kupia kumi laka bri sa, upla ra pain munisa, bara diara tanka kat dauki uplika nani sa. Umpira laka brisa, bara ai uplika ra yamni munisa; witin nani kasak kat dauki sa kunin laka apu. 18Bara kupia kumi laka pliki nani ra, wapni iwbia dukyara, kupia kumi lakara mangkisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\