Santiago 4

1Man nani tilamra ani wina, war nani ba aula bara aiklaban nani ba takisa ki? Brinkam saura nani wînam ra ban aiklabi ba wina takisa. 2Man nani diara brin mai daukisa, bara sip briras sma ba mita, upla ikisma; diara kum dukyara tuman brisma, bara sip briras sma bamna, aiklabisma, war sin daukisma, man nani dia want sma ba kat sip briras, Gâd ra makabras sma bamna. 3Man makabankam nani ba saura makabisma bamna, sip briras; kan man nani wînam liliaka dukyara baman lukisma bamna. 4Alai upla sip kasak lukras sma ba nani! Man nani kaikras sma ki, tasba ra latwan kaikaia laka ba lika, Gâd wal waihla takaia laka ba? Ya, ya tasba ra latwan kaikisa kaka, Gâd wal waihla takisa. 5Diara bara ba mita Ulbanka ra wisa: "Gâd mita baha Spiritka wan tilara yan iwi ba, wan tawan laui latwan pali wan kaikisa." 6Sakuna Gâd ai yamnika mita kau latwan wan kaikisa, kan Ulbanka ra ba naku wan wisa: "Gâd lika prautkira nani ba mapara buisa, sakuna bauikira nani ra ai yamnika ba ni help munisa." 7Baku bamna, man nani Gâd ra baus. Setan mapara dutki bus, bara witin ba man nani wina plapbia. 8Man nani Gâd lamara was, bara witin man nani lamamra wabia. Saura dadaukra nani, mihtam nani ba siks; bara man nani Gâd ra latwan kaikisma bara sin pyua ra tasba ra latwan kaikaia lukisma nani ba, kupiam nani sunu dauks! 9Man nani sari taks, ini yahwi bas; kikisma ba yarka inan lakara taubia, lilia laka ba sari ra taubia. 10Gâd mawanra mayara baui bas, bara witin mita purara mai bukbia. 11Muihki nani, pana, pana man nani saura aisapara. Ya ai muihni mapara saura aisi, laka sin aisi dauki kaka, witin Gâd laka mapara saura aisisa; bara lâ wihtka aimakisa. Bara man nani Gâd laka mapara aisisma kaka, lâ bila wali daukaia katma watlika ra, lâ wihtka ni aimakisma. 12Bamna Gâd mita lâ ba yaban, bara witin sika la wihtka aimaki ba. Bara witin baman swaki wan sakaia sip sa, bara iki wan tikaia sin. Bara, man ba ya sma ki, uplikam laka daukisma ba? 13Nana ra man nani wals, naku aisisma ba: "Naiwa, yauhka kra, yawan taun kum ra wabia, bara bahara mani kum wark taki lalah daukbia", 14sakuna man nani kaikras sma yauhka ba dia takbia sapa. Bara upla rayaka ba, dia saki? Mukus kum wiria man takisi, ba wina lap tiwi ba baku sa. 15Man nani naku ni aisaia sma: "Dawan baku want sa kaka, yawan raya kabia, bara dia, dia daukan wan daukbia ba yawan daukbia." 16Sakuna man nani uya mamyuni aisisma; bara naha pura luaia lukanka na sika saura. 17Ya yamni daukaia kaikisi daukras kaka, witin saura daukisa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\