Santiago 5

1Yuyakira nani, naha na wals! Man nani ini bas, bilam baikra sin tara wins, trabil saura nani man nani wauhwaisma bamna. 2Yuyakam nani ba sut apu sukwan sa, bara kwalkam painkira nani sin yula nani mita pin sa. 3Lalahkam pauni, lalahkam pihni sin mâka alkan sa, bara naha mâka na man nani mampara witnis kabia, bara baha mita pauta baku wînam tara pali ba sauhki tikbia. Man nani yuikam paski sunram naha yua nani ra baha ba las kabia. 4Namsla ra wark takan uplika nani ra mana yabras kapram ba, mampara winisa; bara Dawan Gâd karnika sut bri ba, warkkam tatakra nani winanka ba walan. 5Naha tasba ra man nani prana bara tasba dukya pain baman bri kapram, bara daîwan baku batanwisma. Ikaia yua ba aimakan sa. 6Pâtkas nani ra man nani mita pât ra dingki ikram, bara witin nani mampara sin buras kan. 7Bahamna, muihki nani, man nani wihka bila kaiki bas insla dawanka baku; Dawan balbia ba kat. Ya insla warkka dauki ba, ma manakira dakaia wihka bila kaikaia sa, li pyua aimaki auhbia ba kat. 8Man nani sin wihka bila kaiks, kupiam sin dutki bri bas, Dawan balaia yua ba pat baila sa bamna. 9Muihki nani, pana, pana bukpara; baku lamka daukbia apia, kan Gâd, witinka Wihta aimaki ba, dur lama kat buisa. 10Muihki nani, pât wauhwaia ba sampla baku bris, Gâd dahra aisasara nani, pât wauhwi wihka bila kaiki, Dawan bila aisi kan. 11Kais, yawan na pât wauhwi bapi buan nani ra, yamni kulkisa. Man nani Job bapi buanka ba pât walram, bara kaikram ningkara nahki munan ba Dawan mita; kan Dawan kupia swapni sa, bara kupia sin pihni sa. 12Sakuna, muihki nani, diara sut purkara swir takpara pali, kasbrika purara ba nina maki, tasba nina maki kra, swir satka wala sin apia. Man nani "au" wima ba yarka "au" kabia, bara "apia" wima kaka, yarka "apia" kabia; baku mika Gâd lika pât ra mai dingkbia apia. 13Man nani tilamra upla kum pât wauhwisa kaka, pura sunaia sa. Ya ai kupia lilia kaka, Gâd ra mayunra lawana nani aiwanaia sa. 14Upla kum siknis sa kaka, serts almukka nani ba paiwaia sa, bara witin ai pura suni, Dawan nina maki witin ra batana yukbia. 15Bara witin nani kasak luki ai pura sunbia bara, siknis uplika ba rawbia, bara Dawan mita witin ra bukbia; bara saurka nani daukan kaka, sut swih tikan kabia. 16Baha mita, pana, pana saurkam nani damhra saks, bara pana, pana dukyamra sin puram suni bas; bara lika rawma. Upla kasakkira pura sunra ba karnika tara brisa. 17Dahra aisasara Ilaidya ba yawan baku upla kum kan; witin li auhbia apia wisi ai pura sunan bara, mani yuhmpa pura bakriki naha tasba ra li auhwras kan. 18Ningkara, ai pura sunan bara, li kli auhwan, bara tasba ba kli ai ma sakan. 19Muihki nani, man nani tilam wina kum kra kasak tanka wina tnayara takbia bara, upla wala mita kli wapni ra mangkbia kaka, 20man nani kaiki bas; ya, ya mita saura dadaukra kum ra ai yabalka saura wina, kli wapni ra mangkbia kaka, baha uplika solka ba prura wina swaki sakbia, bara saurka ailal ba sin swih tikan kabia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\