San Juan 10

1"Bamna yang kasak pali mai wisni, ani uplika syîp nani klarka ra dimaia durka ba swisi tnaya walak ni dimisa kaka, baha lika aîmplikra bara upla ra rausauhki dukya dadakbra sa. 2Kuna durku dimi uplika ba sika sepad, syîp nani main kakaira ba. 3Bara dur main kakaira ba mita syîp main kakaira dimbia dukyara dur ba kwakisa, bara syîpka nani mita sin ai bila baikra walisa. Ai syîpka nani nina kat maki winisa, bara klar bila wina saki latara brih auya. 4Ai syîpka nani sut latara sakan ba ningkara, witin lika syîp nani ba sut ba ta kat aimaki wapi auya; bara syîp nani ba mita nina bliki auya, kan ai bila baikra ba kakaira bangwisa. 5Bamna syîp nani ba mita upla tringsar nina lika blikbia apia, sakuna witin nani ba wina plapbia, kan witin nani lika upla tringsar nani bila baikra ba wawalra apia sa bamna." 6Jisas naha maprika na aisin, sakuna Parisi nani sip tanka briras kata, dia wiaia dukyara Jisas baha aisin ba. 7Bamna Jisas kli Parisi nani ra win: "Kasak pali man nani ra mai wisni: Yang sika syîp nani dimaia durka ba. 8Sakuna baha nani sut yang kainira balan ba lika, aîmplikra nani bara upla ra rausauhki dukya dadakbra nani ra; bara syîp nani ba mita witin nani ra walras kata. 9Yang sika dur ba; bamna ani uplika yang ku dimbia ba, swaki sakan kabia. Bara witin ka ba lika syîp kumi klarka ra dimi si, ai pata pliki taki auya baku kabia. 10"Bamna aîmplikra ba lika aula, implikaia bara iki apu daukaia baman; sakuna yang balri na lika witin nani raya kaia laka bribia ba dukyara, bara baha sin manis pali bribia mata. 11Yang sika Sepad yamni ba. Sepad yamni ba ai syîpka nani tawan ai rayaka ba yabaia wilin sa. 12Sakuna wark taki uplika ba lika ai mana briaia dukyara baman wark takisa; bamna ani pyua yul wail kaikan aula bara, syîpka nani ba swisi plapisa, kan witin ba sepad apia sa, bara syîp nani ba sin ai dukya apia bamna. Baku bara yul wail ba mita syîp nani ba alkuya, bara yakabrira baman daukuya. 13Naha waitnika na lika plapisa ai mana ba dukyara baman wark takisa bamna, bara baha mita syîp nani ba dukyara lukras pali sa. 14- 15"Yang sika Sepad yamni ba. Aisiki mita ai kakaira ba baku, yang mita sin Aisiki ba kakaira pali sni, bara baha sin natkara, yang na syîpki nani mita sin ai kakaira ba baku. Bara syîpki nani ba tawan yang rayaki ba yaia wilin sni. 16Bara syîp wala nani sin brisni, bara baha nani ba lika naha klarka wina apia sa; sakuna baha nani ba sin brih balaia sni. Au, witin nani mita sin yang bili walbia, bara baku dakni kumi takbia bara sepadka sin kumi kabia. 17"Aisa latwan ai kaikisa, kan yang rayaki ba yaia wilin sni, adar ba kat yang kli baha ba briaia dukyara. 18Upla kumi sin apu sa rayaki ba yang wina sakaia, yang kupi wilikira yamna kaka lika. Baha ba yang yaia sna, kli briaia ba dukyara. Naha sika Aisa mita adar aikan ba." 19Ju nani ba naha bila nani walan bara, kli aihka baiwi takan. 20Witin nani ba wina manis aisin: --Witin ba spirit saura kum brisa bara lal saura kaka, dia muni man nani witin ra walisma? 21Sakuna wala nani bila: --Upla kum spirit saura kum bri kaka, nahmuna bila nani sip aisaras sa. Sip sa ki spirit saura kum mita blain uplika nani ra nakra yaia? 22Kauhwla pyua bara, Jerusalem ra tempel Dawan mihta ra mangkan yua liliaka ba dauki bangwi kan. 23Jisas ba tempel ra wapi tauki kan, Salaman Durka wi ba tanira, 24bara Ju nani Jisas tnaya kir kutbi win: --Ahkia kat man wan kupia nahmpa, nahmpa wan muni kama ki? Man ba Kraist kaka, param wan wis. 25Jisas pana win: --Yang pat mai wiri, sakuna man nani kasak ai lukras sma. Diara nani daukisna ba lika Aisiki karnikara sika, bara baha ba mita param marikan sa; 26sakuna man nani sip kasak lukras sma, kan man nani ba syîpki nani apia sma. 27Syîpki nani ba bili baikra pain walisa; yang witin nani ba kakaira sna, bara witin nani nini blikisa. 28Yang baha nani ra raya ban kaia laka ba yabisni, bamna witin nani sin prubia apia ban kaiara raya kabia, baku bara upla kumi sin apu sa baha nani ba mihti wina dakbi briaia. 29Aisiki mita aikan dukia ba kau tara sa diara wala nani ba sut wal; bara upla kumi sin baha nani ba Aisa mihta wina sip dakbi bribia apia. 30Yang na Aisa wal kumi pali sni. 31Bara Ju nani kli walpa nani brin, Jisas ra lulki sabia. 32Bamna Jisas win: --Aisiki karnika mita man nani mamwanra diara manis pain daukri; ani pali dukya ba tawan walpa ni aisabaia isma ki? 33Ju nani pana win: --Diara pain nani daukram ba kumi sin tawan yang nani man ra walpa ni mai sabamna apia, sakuna man Gâd mapara saura aisisma ba tawan lika. Man ba upla kum sma, bara trai kaikisma wînam ba Gâd baku takaia. 34Jisas pana win: --Man nani lâmka ra Gâd aisin ba ulban sa: 'Man nani ba gâd nani sma.' 35Yawan kaikisa Ulbanka dia aisi ya ba, sip baha ba bahki wiras; bamna Gâd mita baha uplika nani ai smalkanka alki brin nani ba gâd nani makan sa. 36Bamna Gâd mita bak saki naha tasba ra ai blikan kaka, nahki man nani wiaia sip sma, yang Gâd Luhpia sna wiri ba wal ai mapara saura aisari? 37Aisiki dia, dia dauki dukya nani ba daukras sna kaka, man nani yang ra ai lukpara. 38Sakuna daukisna kaka, yang palira kasak lukras kama kra, kuna diara nani daukisna bara kasak luks, bara baku mika man nani kaiki kama, Aisa ba yang ra iwisa bara yang sin witin ra. 39Bamna Ju nani kli Jisas ba priski brih waia lukan, kuna witin swak takan. 40Bamna Jisas ba Jordan awala lalma tanira bal, bahara takaskan; baha pliska ra sika pas pyua, Jan Tatahbra mita upla tahbi dauki kan ba. 41Upla ailal Jisas kaikaia balan ba, naku aisi bangwi kan: --Au, Jan lika wark aihka nani daukras kan, sakuna naha waitnika dukyara diara nani aisi kan ba lika sut kasak pali kan. 42Bamna baha pliska ra upla ailal Jisas ra kasak lukan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\