San Juan 11

1Waitna siknis kum bara kata, nina ba Lasarus, witin Betani wina kan, Meri ai muihni Marta wal taunka ba. 2Naha Meriba sika, Lasarus siknis ba lakrika kata, bara witin mita sika Jisas mina ra batana kia pain ni yukan, bara ai tawa ni sin dikata ba. 3Bamna Lasarus lakrika mairin wal ba mita Jisas ra upla blikan, naku wiaia: --Dawan, man uplikam latwankira ba siknis pali sa. 4Jisas naha wali, nan aisin: --Naha sikniska Lasarus ra alkan na lika pruaia dukya apia sa, sakuna Gâd prana ba marikaia bara yaka baha sikniska bak, Gâd Luhpia prana ba marikaia dukyara sa. 5Au, Jisas mita Marta bara Lasarus wal ra uya latwan kaiki kata. 6Sakuna Jisas ba Lasarus sikniska, witin ra win bara kau yu wal takaskan. 7Baha ningkara Jisas ai disaipelka nani ra win: --Kaisa yawan kli Judia ra waia. 8Disaipel nani mita pana win: --Smasmalkra, bisi pali baha sin pliska ra Ju nani mita walpa ni sabi mai ikaia mai munata, bara man kli bahara waia lukisma ki? 9Jisas bila: --Kasak apia, yu aiska bara 12 awar brisa? Bamna upla kumi kakna ra wataukisa kaka, ai mina prukbia apia, kan naha tasba ra ingni bara ba kaikisa. 10Sakuna upla kumi tihmia ra wataukisa kaka, ai mina prukisa, kan witin ingni ra apia sa bamna. 11Baha ningkara, Jisas sin naku win: --Wan uplika Lasarus ba mahka yapan sa, sakuna yang wih witin ba tatukbi bukamna. 12Disaipel nani pana win: --Dawan, witin ba yapisa kaka, baha tanka lika witin kli rawaia sa. 13Jisas baha wiaia want kan ba lika, Lasarus ba pruan sa, kuna disaipel nani luki kan, Jisas win Lasarus ba yapan aingwa yapi kan. 14Bamna Jisas mita param pali saki win: --Lasarus ba pruan sa. 15Bamna lilia sni bahara yang apu kapri ba dukyara, kan baku kau pain sa man nani mampara, man nani kasak luki kama ba dukyara. Sakuna kaisa yawan witin ba wih kaikaia. 16Bara Tamas, nina Sutki maki ba mita disaipel wala nani ra wisata: --Kaisa yawan sin, witin wal aikuki pruaia. 17Bamna Jisas balan bara, kaikan Lasarus ba pat bikan yu wahlwal kan. 18Betani ba Jerusalem lamara kan, kau wiria bara mails wal praiska. 19Ju nani ailal aidrubi balan kata, Marta bara Meri wal ra maisanihkaia, ai lakrika Lasarus pruan ba dukyara. 20Bamna Jisas aula kan ba Marta kaikan bara, mahka taki wan wal prawaia, sakuna Meri lika utla ra ban takaskan. 21Marta mita Jisas ra win: --Dawan, man nara katma kaka, laikra ba pruaia apia kan, 22Sakuna yang kaikisna, Gâd ra dia makama ba witin sut maikbia. 23Jisas pana win: --Man lamkra Lasarus ba kli raya takbia. 24Marta bila: --Au, yang kaiki sna witin ba kli bubia, tnata yua pruan nani kli bubia bara. 25Jisas pana win: --Yang sika kli buaia tanka bara rayaka ba sin. Ya yang ra kasak luki ba, prubia kra kuna raya kabia. 26Bamna baha nani kau raya ba pyua ra yang ra kasak luki ba, prubia apia ban kaiara. Naha man kasak lukisma ki? 27Marta bila: --Au, Dawan, yang kasak lukisna man ba Kraist, Gâd Luhpia ba, witinka naha tasba ra balaia kan ba. 28Naha aisin ningkara, Marta wan ai muihni Meri ba winaia, bara witin wal man aihka taki, naku win: --Smasmalkra ba nara sa, bara witin lika mai paiwisa. 29Meri naha walan bara, aihni pali mika taki wan Jisas wal prawaia. 30Jisas ba kau taunka dimras; witin Marta wal prawan pliska ra ban bara kan. 31Ju nani utla bilara Meri maisanihki kan ba mita kaikan, Meri lika aihni pali latara taki auya. Bamna witin nani sin nina ra taki wan, kan luki bangwan Meri ba raiti ra auya bahara inaia. 32Bamna Meri ba Jisas bara kan ba pliska ra wan bara, witin Jisas mina ra ai lula kriki, naku win: --Dawan, man nara katma kaka, laikra ba pruaia apia kan. 33Jisas kaikan Meri ba ini kan, bara Ju nani witin wal balan ba sin. Bamna Jisas sari takan bara ai kupia ra wihra pali diman, 34bara makabi walan: --Anira Lasarus ba blikram sa ki? Witin nani bila: --Dawan, bal kais. 35Baku kan bara Jisas mahka inan. 36Bamna Ju nani bila: --Kais, nahki latwan kaiki kan ba! 37Sakuna baha nani wina kum, kum bila: --Naha waitnika sika upla blain kan yan kaikan, bara diara kum daukaia sip kan apia Lasarus ba pruaia apia dukia ra? 38Jisas kli ai kupia wihra diman ba kira, raiti lamara balan. Baha raiti ba lika walpa unta kum kan, bahara Lasarus pruan ba, dingki dimaika ba prakan kan walpa kum ni. 39Jisas bila: --Man nani walpa ba saks. Marta, Lasarus pruan ba lakrika bila: --Dawan, nanara pat kia saura takisa baku sa, kan Lasarus ba pat pruan yu wahlwal brisa. 40Sakuna Jisas bila: --Yang mai wiras katna, man kasak lukma bara, Gâd prana ba kaikma? 41Bamna walpa ba sakan. Bara Jisas kasbrika pura ra kaiki, naku aisin: --Aisa, yang tingki maiwisna man bili baikra walram bamna. 42Yang kaiki sna man pyu bani bili walisma, sakuna yang baku aisisna upla nani nahara bangwi na dukyara, witin nani kasak lukbia ba dukiara ai blikatma. 43Naha aisin ba ningkara, ai bila baikra tara ni winan: --Lasarus, baha wina bal taks! 44Bamna pruan kata ba bal takan, bara ai mihta bara mina nani sut kwala ni blakan kata, bara ai mawan sin kwala ni wilkan kata. Bamna Jisas mita win: --Man nani witin ba langks bara swis mahka wabia. 45Naha taka mita, Meri yula kahbi aidrubi balan kan Ju nani wina ailal baha nani Jisas ra kasak lukan, kan witin nani Jisas diara daukan ba kaiki bangwan bamna. 46Sakuna baha Ju nani tila wina kum, kum ba mita Parisi nani ra wih win, Jisas dia daukan ba. 47Bamna Parisi nani, prîst tara nani bara lâ uplika nani aikuki asla taki, makabi walan: --Yawan dia daukaia sa ki? Naha waitnika lika wark aihka nani uya pali daukisa. 48Yawan baku ban swibia kaka, upla sut witin ra kasak lukbia, bara Rom wihtka nani bal wan tempelka bara wan nisanka nani sut apu daukbia. 49Sakuna witin nani wina kumi nina Keyapas, baha manka ra witinka prîst tara aimaki kata ba mita naku win: --Man nani lika diara kumi sin kaikras, 50tanka nani sin briras sma, yawan wan mapara kau pain sa upla ailal tawan upla kumi prubia, wan nisanka aiska apu daukaia ba wal. 51Bamna Keyapas lika naha na, witin ai kupia wina aisaras kata; sakuna baha manka ra witin ba prîst tara aimaki kan bamna, Gâd mita yan baha dahra aisin, nahki Jisas ba Ju nani nisanka aiska ba tawan pruaia sa; 52bara Ju nani nisanka tawan baman apia, sakuna Gâd luhpia nani laihwra yakaban nani ba sut asla daukaia mata sin. 53Baku bamna, baha yua wina Ju wihtka nani lâ dauki bangwan Jisas ba ikaia. 54Baha mita Jisas ba Ju nani tilara kli param pali taukras kan, sakuna Judia tasbaia ba wina taki plis kum ra wan nina ba Iprim, bara baha taunka ba upla iwras tasbaia lamara sa. Jisas bahara ai disaipelka nani aikuki takaskan. 55Ju nani liliaka yua tara insal luan yua maki ba, pat baila kan. Bamna taun nani wina upla ailal Jerusalem ra balan, Moses lâka ba kat ai wîna klin daukaia, insal luan yua kau kainara. 56Bara Jisas ra pliki bangwi kata tempel ra, bara pana, pana sin makabi wali kan: --Man nani dia lukisma? Naha lilia nara witin balbia, apia kaka balbia apia ki? 57Parisi nani bara prîst tara nani mita adar yan kata, ani uplika Jisas anira takaski ba kaiki kaka, witin nani ra wibia, bara baku mika sip kabia alkaia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\