San Juan 12

1Insal luan yua, kau yu 6 kan, Jisas Betani ra wan; bahara Lasarus takaski kata, bara witinka sika Jisas mita pruan wina bukata ba. 2Bahara Jisas prana daukaia dukyara tutni pata tara kum dauki bangwan; Marta lika plun ba tebil ra kahbi help muni kan, bara Lasarus sin Jisas wal tebil ra iwi plun pî kata. 3Baku mika, Meri mita batana isint kia painkira batil bangki bri balan, baha ba mana pali kan, bamna baha ni Jisas mina nani ra yukan bara ningkara ai tawa ni dikan. Utla aiska ba isint kia man kata. 4Bamna Saiman luhpia Judas, Kiriut taunka wina ba, witin ka sin Jisas disaipelka nani tilara kulkan kan, bara witinka mita sika Jisas waihla mihta ra mangkaia kan ba bila: 5--Diakan naha batanka kia painkira na, lalah ma handat yuhmpa mana wauhwi atki muni, lalahka ba umpira nani ra yaras kan? 6Judas naha aisin na lika umpira nani ra luki lika apia, kuna witin ba aîmplikra kan ba mita, bara baha purkara lalah sakbatka ba twilki kata, bara witin baha sakbatka wina lalah impliki kan. 7Bara Jisas win: --Swis mairin na; witin baha ba brikan ai bikaia yua ba dukyara. 8Pyu bani upla umpira nani ba tilamra bri kama, sakuna yang lika pyu bani ban ai bri kama apia. 9Ju ailal kaiki bangwan Jisas ba Betani ra kan, bamna baha nani bahara wan Jisas kaikaia man apia, kuna Lasarus ba sin kaikaia, Jisas mita pruan wina bukan ba. 10Bara prîst tara nani mita lâ daukan Lasarus ba sin ikaia. 11Kan Lasarus taka mita, Ju ailal pali witin nani wina dakwi taki kan, Jisas ra kasak lukaia dukyara. 12Upla ailal Jerusalem ra wan kata insal luan yua liliaka ba luaia; yu wala witin nani tanka brin, Jisas sin Jerusalem ra balaia ba. 13Bamna dus wahya nani klaki brih taki wan Jisas wal prawaia, naku sin witin nani wini kata: --Mayunra! Yamni pali sa, witinka Dawan nina bri aula ba, yamni pali sa Israel Kingka ba! 14Baku bara Jisas lika biriku kum saki baha purara ulan, Ulbankara aisi ba baku: 15"Sîbripara, Saion taunka; kais, man Kingkam ba aula, biriku kum purara uli." 16Ta palira, disaipel nani naha diara nani tanka briras kan, sakuna Jisas pruan ba mita lika, tanka brin, naha sut ba witin ra takaia kan ba, bara sin witin dukiara dia ulban ba baku kat sin takan sa. 17Bamna Jisas mita Lasarus pruan kan wina raki bukan bara upla nani bahara kaiki bangwan nani ba witin nani baha tanka, upla nani ra maisapahki kan. 18Baha mita upla nani taki wan Jisas wal prawaia, kan witin nani kaikan Jisas sain aihka pali daukan bamna. 19Bara Parisi nani pana taui aisi bangwi kan: --Kaikram si man nani, nahki witin ra sip diara munaia tanka apia sa; kan upla sut, witin nina blikisa! 20Yua tara ba luaia dukyara upla nani Jerusalem ra aidrubi balan Gâd ra ai pura suni mayunaia, bara baha nani tilara Grîk nani sin bara kan. 21Baha Grîk ka nani ba mita Pilip Bitsaida Galili kuntrika wina ba lamara bal, makabi win: --Masa, yang nani Jisas kaikaia want sna. 22Pilip, Andru ra wih win; bamna witin nani wal sut Jisas ra wih maisapahkan. 23Bamna, Jisas pana win: --Pyua ba aimakan sa, Upla Luhpika waitna prana daukan kaia. 24Kasak pali yang mai wisni, plauar mâ kumi tasba ra mangkan ba pruras sa kaka, pyua bani ban mâ kumi baman kabia; sakuna tasba ra mangkan ba prubia kaka lika, mâ ailal pali sakaia sip sa. 25Ani uplika ai rayaka ra latwan kaiki ba lika witin tikbia; sakuna naha tasba ra ani uplika ai rayaka bahki kulkbia kaka, witin lika ban kaiara swaki sakbia. 26Bamna upla kumi yang duki daukaia want sa kaka, witin nini blikaia sa; bara anira sna pliska bara yang duki dadaukra ba sin bara kabia. Bamna upla kumi yang duki daukisa kaka, Aisiki mita prana daukbia. 27"Bamna nanara, yang kupi ra uya wihra ni ai taiban sa! Bara yang dia aisamna ki? Wimni: 'Aisa, naha kupi wira taibanka wina swaki ai saks'? Sakuna naha pali dukyara sika yang balri ba! 28Aisa, ninam ba prana dauks. Bamna bila baikra kumi kasbrika purara ba wina walan ba, naku win kata: "Yang baha ba pat prana daukri, bara kli sin prana daukamni." 29Upla nani bahara kan ba aisi bangwikan baha ba alwani kum binka, bara wala nani bila: --Insal kum witin ra aisin. 30Bara Jisas baha uplika nani ra win: --Baha bila baikra wali bangwram ba lika, yang dukira apia sa, sakuna man nani dukyamra sa. 31Bamna nanara sika naha tasba na lâka aisi daukan kaia pyua ba, bara naha tasba wihtka tara aimaki ba sin latara lulkan kabia. 32Bara yang pruan wina kli buamna bara, upla sut yang ra raski brih balamna. 33Naha tanka na wal mariki kata, witin dia pruanka ni prubia ba. 34Bara upla nani ba mita pana win: --Lâ wauhkataya wina yang nani kaikisna Misaia ba lika ban kaiara raya kaia sa. Bamna nahki man wisma, Upla Luhpika waitna ba purara bukan kaia sa? Baha Upla Luhpika waitna ba ya sa ki? 35Bara Jisas bila baha nani ra: --Kais, pyua wiria baman ingni ba kau man nani tilamra kabia. Bamna watauki bas kau baha ingnika brisma bara, tihmia kra mai alkbiara sia; kan tihmia ra watauki uplika ba, witin kaikras sa anira auya sapa. 36Ingni ba kat kasak luki bas, kau man nani tilamra ingnika ba brisma bara, baman baku mika sip kama ingni luhpia nani takaia. Jisas naha diara nani aisin ba ningkara, mahka taki wih baha nani wina yukwan. 37Bamna Jisas mita sain aihka nani manis daukan baha uplika nani mawanra, sakuna kumi sin sip witin ra kasak lukras kan, 38bamna naha diara sut na aimakaia kan dahra aisasara, Aiseya ulbanka ba kat: "Dawan; ya wan smalkanka ra kasak lukan ki? Yaura Dawan mita ai karnika ba marikan ki?" 39Baku bara witin nani sip apia kan kasak lukaia, bamna Aiseya sin naku ulban: 40"Gâd mita baha uplika nani ba nakras bara kupia karna daukan, ai nakra nani ni kaikbia ra sia, bara ai sinska ni tanka bribiara, bara witin nani taui yang ra balka rakamna ra sia." 41Aiseya naha diara nani ra aisin, witin pali mita Jisas prana ba kaikan bamna, bara baha mita witin Jisas dukyara aisi kata. 42Ban sakuna Ju ailal Jisas ra kasak lukan, ban sin Ju wihtka nani sin; sakuna Parisi nani sia upla nani mawanra param aisaras kan, prias watla wina kra kangbi sakbiara sia. 43Witin nani upla wina mayunra briaia ba kau want kan, Gâd wina mayunra briaia ba wal. 44Jisas ai bila baikra tara ni aisin: "Ani uplika yang ra kasak luki ba, yang ra baman kasak lukras, kuna Aisiki ai blikan bara sin kasak lukisa. 45Bamna ani uplika yang ai kaiki ba, Aisa ai blikan bara sin kaikisa. 46Yang, ingni sna na, naha tasba ra balri, bamna ani uplika nani yang ra kasak luki ba tihmia ra ban wataukaia apia sa. 47Upla kumi bila wali, sakuna baha kat daukras ba, yang mita lika pât ra lulkamna apia, kan upla pât ra lulkaia wisi yang na tasba ra balras, kuna swaki sakaia. 48Ani uplika bahki ai kulki bara bili nani sin wali daukras ba, ya mita pât ra lulkaia ba pat bara sa. Bila nani yang aisari ba mita sika tnata yua ra pât ra lulkan kabia. 49Kan yang yakan lukanki wina mai wiras, sakuna Aisa ai blikan ba adarka kat smalkisna. 50Bara yang kaiki sna Aisiki laka ba lika raya ban kaia dukyara sa. Baku bamna, dia aisisna ba lika Aisa adarka ba kat aisisna."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\