San Juan 13

1Insal luan liliaka yua tara ba, yauhka baku aimakaia kan. Jisas kaikan witin naha tasba na swisi, ai Aisa ra waia awarka ba aimakan kan. Witin ai uplika nani naha tasba ra kan ba sut ra ban latwan kaikan, bamna nanara ai latwanka laka kau tara pali takan ba sin mariki kan. 2- 4Jisas ai disaipelka nani aikuki tutni pata pikan bara, Judas Saiman luhpia, Kariot taunka wina ba, Jisas waihla mihta ra mangkaia lukanka ba, debil mita pat kupia ra mangkan kan. Jisas kaikan ai Aisika mita witin ra karnika aiska pali ba yan sa, bara witin sin Gâd wina balan bara kli Gâd ra auya. Bamna Jisas tebil wina bui, ai pura kwalka ba saki swisi, tawil kum brih ai maisa ra wilkan. 5Bara bisin kum ra lî laiki brih, ai disaipelka nani mina nani sikbi, tauil ai maisa ra wilkan ba ni diki kan. 6Witin Saiman Pita mina nani mahka sikbaia kan bara, Pita win: --Dawan, man yang mini nani sikbisma ki? 7Jisas pana win: --Dia daukisna ba nanara man tanka sip briras sma, sakuna kau naika man tanka ba brima. 8Sakuna Pita bila: --Man yang mini lika sip sikma apia. Jisas bila: --Yang man minam nani sikbras sna kaka, man sip yang disaipelki kama apia. 9Saiman Pita bila: --Ban kaka, Dawan, mini nani baman sikpara, sakuna mihti nani bara laila sin siks! 10Sakuna Jisas bila: --Ani uplika bisiura aihtaban ba, witin lika klin sa, bamna mina nani baman sikbaia sa. Baku bara man nani lika klin sma, sakuna sut lika apia. 11Jisas win: "Man nani sut lika klin apia sma", kan witin pain kaikan ya mita ai waihla mihta ra mangbia ba. 12Jisas ai disaipelka nani mina nani sikban ningkara, witin ai pura kwalka kata ba dimi, kli tebil ra iwi, naku win: --Dia daukri ba man nani tanka brisma ki? 13Man nani mita yang ra Smasmalkra bara Dawan sin ai wisma, bamna baha ba kasak aisisma, kan yang lika baha sna. 14Yang na man nani Smasmalkrikam bara Dawankam sna, kuna man nani minam nani sikbri kaka, baku walkam mina nani ba siks. 15Yang man nani ra tanka kum mamrikri, baha sin natka ba kat man nani daukma. 16Kasak pali yang mai wisni, alba kumi sin kau tara apia sa ai dawanka ba wal, bara blikan uplika kumi sin kau tara apia sa witin ka bui blikan ba wal. 17Bamna naha diara nani na tanka brih baha kat sin daukma kaka, lilia kama. 18"Man nani sut dukyamra lika aisaras sna, kan yang kaiki sna ani uplika nani ba bak saki briri ba. Ban sakuna, Ulbanka dia aisi ba sut aimakaia sa: 'Yang wal plun pî ba maipara buan sa.' 19Kan manas wina naha mai wisni, bamna baha ba takbia bara, man nani kasak lukma: Yang sna ba Yang sika. 20Kasak pali mai wisna, ya yang blikri uplika ra bri ba, yang ra ai brisa; bamna ya yang ai bri ba, witin ka ai blikan bara sin brisa. 21Bamna Jisas naha aisin ba ningkara, ai kupia ra wihra pali diman, bara witin param pali aisin: --Kasak pali mai wisna, man nani tilam wina kum bui waihli mihta ra ai mangbia. 22Bara disaipel nani pana, pana taui ai walkara kaikan, kan ya pali dukyara aisi kata sapa, tanka sin briras kan. 23Bara disaipel kum Jisas mita latwan kaiki kan ba, tutni pata bara, Jisas lama kat iwi plun pî kan; 24bamna Saiman Pita mita baha disaipelka ra sain dauki win, makabi walbia ya pali dukyara aisi sapa. 25Baku bara witin ka ba kau Jisas lamara wih, makabi walan: --Dawan, baha ba ya? 26Jisas pana win: --Yang brit pis buski yaura yamna ba, baha sika. Bamna witin brit pis brih buski, Saiman luhpia Judas Kiriut taunka wina bara yan. 27Judas baha britka pis ba brin wal baku, Setan lika witin kupia ra diman. Baku bara, Jisas bila: --Dia daukaia sma ba, aihni dauks. 28Tebil ra plun pî kan nani ba wina kumi sin tanka briras kan, dia muni baku win sapa. 29Judas ra yan lalah watla ba brikan bamna, disaipel tila nani lukan, Jisas win baha yua liliaka tara ba dukyara, diara nani ba wans atkbia, apia kaka umpira nani ra help munbia. 30Bamna Judas brit ba pin ningkara, mahka taki wan. Pat sin tihmia kan. 31Judas mahka taki wan bara, Jisas bila: --Nana sika Upla Luhpika waitna prana ba param marikan kabia, bara witin bak Gâd prana ba sin marikan kabia. 32Upla Luhpika waitna na mita, Gâd prana ba marikisna kaka, Gâd mita sin ai Luhpia prana ba marikbia, bara baha ba aihni pali daukan kabia. 33Luhpi lupia nani, kau pyua wihka lika man nani wal kamna apia. Man nani ai plikma, sakuna Ju nani ra wiri ba baku, nanara man nani ra sin mai wisni: Yang auna pliska ra man nani sip wama apia. 34Naha lâ raya na, man nani ra maikisni: Pana, pana walkam ra latwan kaiki kama. Yang man nani ra latwan mai kaikisna ba baku, pana, pana walkam ra latwan kaiks. 35Man nani pana, pana walkam ra latwan kaikisma kaka, upla sut kaikbia man nani ba yang disaipelki nani sma. 36Saiman Pita mita Jisas ra makabi walan: --Dawan, man anira auma ki? Jisas pana win: --Anira auna pliska bara, nanara man sip nini bliki wama apia. Sakuna naika lika nini blikma. 37Pana Pita bila: --Dawan, dia muni nanara yang sip ninam blikamna apia? Yang ridi sni man tamwan rayaki ba yaia. 38Jisas mita pana win: --Man yang taiwan rayakam yaia ridi sma ki? Kasak mai wisni, kalila waihntka kau aiwanras bara, man aima yuhmpa ai kaikras wima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\